Zespół redakcyjny

Kolegium redakcyjne

Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki, Polska, redaktor naczelny)
- dr hab, prof. UŁ w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI w. Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z cenzurą PRL i wpływem systemowej kontroli publikacji na życie literackie, a także liryką dwudziestowieczną i najnowszą, zwłaszcza pod kątem jej związków z tradycją. Autorka m.in. książek: Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury (Łódź 2012), Klasyk i metafizyka. O twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza (Kraków 2002) ) oraz kilkudziesięciu artykułów o literaturze XX i XXI wieku. Przewodniczy Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN.

Monika Worsowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa) - dr hab., prof. UŁ; pracuje w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prasoznawstwa, retoryki, gatunków dziennikarskich, edytorstwa prasowego. W ostatnich latach publikuje głównie artykuły naukowe poświęcone dziennikarstwu poradnikowemu. Autorka monografii O „duchu stosowności”. Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna (Łódź 2013). 

Anna Artwińska (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy)
Joanna Bachura-Wojtasik (Uniwersytet Łódzki, Polska, sekretarz ds. numerów dziennikarskich)
Andrea de Carlo (Uniwersytet „L’Orientale” w Neapolu, Włochy)
Marta Dynel (Uniwersytet Łódzki, Polska, redaktor językowy – językoznawstwo angielskie)
Paweł Grabarczyk (Universytet w Kopenhadze, Dania)
Margreta Grigorowa (Uniwersytet Im. św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria)
Martin Hinton (Uniwersytet Łódzki, Polska, native speaker)
Magdalena Renouf (Uniwersytet w Paryżu – Sorbona 4)
Anna Wiśniewska-Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska, redaktor techniczny)
Paulina Frankiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska, sekretarz)
 
Kontakt:

Rada naukowa

Prof. John Bates (University of Glasgow, United Kingdom)
Prof. Stanley Bill (University of Cambridge, United Kingdom)
Prof. Clare Cavanagh (Northwestern University, USA)
Dr Teresa Dalecka (Vilniaus universitetas, Lithuania)
Prof. Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
Stanley Gontarski (State University of Florida, USA)
Paweł Grabarzyk (IT University of Copenhagen, Denmark)
Prof. Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)
Prof. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski, Poland)
Prof. Maryla Laurent (Université Charles-de-Gaulle, Lille, France)
Prof. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski, Poland)
Prof. Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Prof. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Prof. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam, Netherlands)
Prof. Maria Wojtak (UMCS w Lublinie, Poland)
Prof. Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski, Poland)