https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/issue/feed Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2021-09-30T00:00:00+02:00 Paulina Frankiewicz paulina.frankiewicz@adm.uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p>Publikacja <em>Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica</em> należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kontynuacją periodyków specjalistycznych wydawanych od 1955 roku. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły teoretycznoliterackie i metodyczne).</p> <p><a href="https://digijournals.uni.lodz.pl/polonica/"><em>Acta Universitatis Lodziensis. </em><em>Folia Litteraria Polonica </em>na platformie Digital Commons (Elsevier)</a></p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/8578 Sport lokalny w mediach regionalnych 2020-11-13T22:46:59+01:00 Beata Grochala beata.grochala@uni.lodz.pl <p>Media regionalne powinny spełniać liczne funkcje (m.in. informacyjną, opiniotwórczą, integrującą) wobec społeczności lokalnej. To dzięki nim mieszkańcy danego obszaru zdobywają wiedzę o aktualnych wydarzeniach w wymiarze regionu ze wszystkich dziedzin życia. Szczególną sferę stanowi sport – informacje o rozgrywkach na szczeblu regionalnym pojawiają się bowiem tylko w mediach lokalnych. W artykule dokonano analizy zawartości dwóch łódzkich mediów (prasa drukowana i telewizja) pod kątem obecności informacji o lokalnych rozgrywkach sportowych.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/8589 Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania informacji regionalnych –na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i „Expressu Ilustrowanego” 2021-01-14T22:27:34+01:00 Zbigniew Gruszka zbigniew.gruszka@uni.lodz.pl <p>Celem autora była ocena działań na profilach Facebook trzech redakcji mediów regionalnych – TVP 3 Łódź, Radia Łódź oraz dziennika „Express Ilustrowany” w zakresie umieszczania lokalnych i regionalnych informacji oraz próba ilościowego określenia i porównania tej działalności. Zastosowano analizę zawartości profilu na Facebooku, którą przeprowadzono w ciągu jednego miesiąca (1 marca–31 marca 2018 roku).</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/8666 Media w małej miejscowości na przykładzie biuletynu samorządowego i serwisu parafialnego 2021-06-07T09:37:00+02:00 Stanisława Kurek-Kokocińska stanislawa.kurekvelkokocinska@filologia.uni.lodz.pl <p>Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty komunikowania społecznego w obrębie małej miejscowości za pośrednictwem publicznie dostępnych mediów cyfrowych. Badaniem objęto periodyk „Wiadomości Lutomierskie. Informacyjny Biuletyn Samorządowy” (dostępny w serwisie www Urzędu Gminy Lutomiersk, powiat pabianicki, woj. łódzkie: 2017–2020) oraz serwis internetowy rzymskokatolickiej Parafii w Lutomiersku (Dekanat Konstantynowski). Metodą analizy jakościowej ustalono zawartość mediów, wyodrębniono ich cechy, a następnie określono spełniane funkcje. Wykazano, że całokształt treści „Wiadomości Lutomierskich” odzwierciedla funkcjonowanie gminy i jej społeczności. W cyklu dwumiesięcznym mieszkańcy otrzymują pakiet informacji o różnych aspektach życia na tym terenie. Serwis parafialny uwzględnia tematy dotyczące parafian, życia chrześcijańskiego i społeczności Lutomierska. Badane media pełnią rozmaite funkcje, które są uwarunkowane dziedzinami działania ich właścicieli i twórców.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/8486 „Wiadomości – 43 bis” w latach 1989–2014 jako przykład periodyku lokalnego 2021-04-12T12:39:52+02:00 Magdalena Przybysz-Stawska magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl <p>Prasa lokalna pełni istotne funkcje, nie tylko informując mieszkańców danego miasta o sprawach im bliskich, ale również realizuje idee regionalizmu poprzez promocję „małej ojczyzny”, integruje daną społeczność i stanowi swego rodzaju odzwierciedlenie życia ludzi zamieszkujących określone terytorium. Celem artykułu jest prezentacja jednego z periodyków lokalnych – czasopisma „Wiadomości – 43bis” i próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jak w latach 1989–2014 zmieniał się analizowany periodyk? Co stanowiło o jego sile, a co świadczyło o słabości? Czy realizował on funkcje przypisywane tego typu prasie, wpisując się w definicję pism lokalnych? Jakie elementy sprawiły, że utrzymał się na wymagającym rynku prasowym, w którym reguły zdają się dyktować nie tylko sami odbiorcy, ale i silne, o ugruntowanej pozycji, koncerny medialne, inwestujące również w rynek prasy regionalnej? Praca stanowić może przyczynek do dalszych badań w zakresie prasy regionu łódzkiego.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/8464 Saga założycielska „Bogorii” –gazety samorządowej z Grodziska Mazowieckiego 2021-03-24T17:20:47+01:00 Agnieszka Szurek agnieszka.szurek@uw.edu.pl <p>Pojęcia sagi i retorycznej wizji są elementem metody krytyki retorycznej „motywu fantazjowania” przedstawionej przez Ernesta Bormanna. Saga jest nieustannie rozwijaną opowieścią o dokonaniach jednostki, grupy lub instytucji, wyjaśniającą jej miejsce w świecie, cel istnienia i sposób działania.</p> <p>Artykuł jest próbą przedstawienia sagi budowanej wokół gazety „Bogoria”, ukazującej się w Grodzisku Mazowieckim od 1992 roku. „Bogoria” jest bezpłatnym miesięcznikiem wydawanym przez lokalne Centrum Kultury. Analizowany materiał pochodzi z wydań jubileuszowych – setnego i dwusetnego numeru, z numerów z okazji dziesięciolecia, dwudziestolecia i dwudziestopięciolecia czasopisma. Są to przede wszystkim artykuły i manifesty, w których redaktorzy starają się określić, czym ich zdaniem powinna być lokalna gazeta i jakie funkcje powinna pełnić w społeczności. Artykuł omawia przemianę sagi „Bogorii” od modelu społeczno-moralnego do społecznego.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/6233 Idea slow travel a rozwój reportażu podróżniczego. O intermedialnym projekcie Out of Eden Walk Paula Salopka 2020-11-11T21:47:31+01:00 Edyta Żyrek-Horodyska edyta.zyrek@uj.edu.pl <p>Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu intermedialnego projektu dziennikarskiego pn. <em>Out of Eden Walk </em>autorstwa amerykańskiego reportera Paula Salopka. Projekt ten, którego fundamentem jest dziennikarska rzetelność i pogłębiony ogląd rzeczywistości, wpisuje się w ramy popularnych w ostatnich latach nurtów, takich jak <em>slow journalism </em>oraz <em>slow travel</em>. W zamierzeniu Salopka <em>Out of Eden Walk </em>stanowi alternatywę dla opierających się na szybkości przekazu mediów masowych oraz dla coraz bardziej umasowionego podróżopisarstwa. Celem szkicu jest pokazanie, w jaki sposób Salopek wykorzystuje mechanizmy konwergencji mediów do stworzenia intermedialnego przekazu dziennikarskiego, dystrybuowanego przy pomocy zróżnicowanych platform komunikacyjnych uwzględniających potencjał zarówno nowych, jak i tradycyjnych mediów.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021