Instrukcja redakcyjna

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Artykuł proponowany do publikacji powinien być zredagowany w edytorze Word zgodnie z następującymi zasadami:

1. Prosimy o umieszczenie danych Autora w osobnym pliku: imię i nazwisko, afiliacja Autora wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji (wg kolejności: tytuł naukowy, uczelnia, wydział, instytut, katedra, zakład, adres pocztowy, e-mail Autora); numer ORCID, biogram. Prosimy o usunięcie danych autora również z pola właściwości pliku artykułu. 

2. Format A4; wszystkie marginesy po 2,5 cm. Czcionka tekstu: Times New Roman 12 pkt; czcionka przypisów: Times New Roman 10 pkt. Interlinia tekstu: 1,5; interlinia przypisów: 1. Wcięcie akapitowe w tekście i w przypisach: 1,25 cm. Tekst artykułu oraz przypisy wyjustowane, bez dzielenia wyrazów.

3. Tytuł tekstu: wyśrodkowany, pogrubiony, prostą czcionką; jeśli artykuł powstał w ramach grantu, prezentuje wyniki badań mających własne źródło finansowania, w jego powstaniu miały udział inne podmioty itp., tytuł należy opatrzyć odsyłaczem do przypisu i podać stosowną informację.

4. Śródtytuły (jeśli są): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), wyśrodkowane, pogrubione.

5. Każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem (np.: Tabela 3 Xxxxx) oraz informacją o źródle (Źródło: xxxxx).

6. Wyróżnienia w tekście: pogrubione; prosimy o niestosowanie innych rodzajów wyróżnień.

7. Cytaty krótsze niż 3 wersy: bez wyodrębnienia z tekstu zasadniczego, w cudzysłowie typograficznym („…”); cytat w cytacie: cudzysłów ostrokątny, tzw. niemiecki (»…«).

8. Cytaty dłuższe (min. 3 wersy): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), czcionka 10 pkt., wcięcie akapitowe pierwszego wersu 1,25 cm; prosimy starannie sprawdzić poprawność zamieszczanych cytatów oraz przestrzegać granic wersów w tekstach poetyckich.

9. Prosimy o podawanie dokładnej lokalizacji cytatów.

10. Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy prosimy identyfikować pełnym imieniem i nazwiskiem.

11. Tytuły utworów (książek, artykułów, wierszy, dzieł malarskich, utworów muzycznych): bez cudzysłowu, kursywą.

12. Tytuły gazet, czasopism, programów telewizyjnych: w cudzysłowie typograficznym, bez kursywy.

13. Słowa i zwroty obcojęzyczne: kursywą.

14. Uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

15. Przypisy prosimy umieszczać u dołu strony i redagować wg wzoru tradycyjnego.

Przykłady:
W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
P. Grabarczyk, O opozycji hardcore/casual, „Homo Ludens” 2015, nr 1(7), s. 89–109.
L. Manovich, Język nowych mediów, przekł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 83.
Nawigacja jest kluczowym elementem design’u gazet, z J. Mignonem rozm. J. Urbanowicz, http://mediacafepl.blogspot.com/2005/11/nawigacja-jest-kluczowym-elementem.html [dostęp: 18.06.2009].
Pleszkun-Olejniczakowa, Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 388–390.
Szymanek, Porównanie, [w:] tegoż, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2008, s. 239.

Informacje uzupełniające:

W przypisach dla pozycji wcześniej cytowanych prosimy o stosowanie skrótów polskich: dz. cyt., por., zob., tamże, tenże, taż, red., cyt. za:

Przy drugim i kolejnych cytowaniach różnych dzieł tego samego autora prosimy podawać początek tytułu z wielokropkiem (np. L. Manovich, Język…, s. 266) lub cały tytuł, jeśli jest krótki (np. K. Szymanek, Porównanie, s. 239).

Przy drugim i kolejnych cytowaniach jedynego przywoływanego dzieła danego autora prosimy podawać jedynie inicjał imienia, nazwisko, skrót „dz. cyt.” i numer strony (np. L. Manovich, dz. cyt., s. 266).

Prosimy o podawanie numeru i ew. innych oznaczeń wydania książki (np. wyd. 4 zm. i uzup.). Prosimy o podawanie nazwiska tłumacza (przekł.).

16. Warunkiem publikacji jest przygotowanie bibliografii w stylu tradycyjnym wedle następujących wskazówek:

Przykłady

Eco Umberto, Nieobecna struktura, przekł. A. Weinsberg, P. Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, wyd. 2 popr., Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
Fikus Dariusz, Łamigłówka, „Rzeczpospolita” 1991, nr 253, s. 6–7.
Poczobut Robert, Ontologia umysłu: niemożliwa czy niezbędna? Impresje metodologiczne, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 4, s. 203–218.
Warda Michał, Orła cień – nowe oblicze „Rzeczpospolitej”, http://www.digit.pl/artykuly/48375/Orla. cien.Nowe.oblicze.Rzeczpospolitej.html [dostęp: 18.06.2009].

Informacje uzupełniające

Prosimy podawać pełne imiona autorów.

Prosimy podawać miejsce i datę wydania oraz wydawnictwo.

Prosimy podawać zakresy stron artykułów opublikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych.

17. Warunkiem publikacji jest przygotowanie słów-kluczy i streszczenia w języku angielskim i polskim oraz krótkiej noty autobiograficznej (max. 700–1000 znaków ze spacjami) w języku polskim.

18. Tekst artykułu należy przygotować według następującego układu (przy uwzględnieniu powyższych wskazówek):

streszczenie w języku angielskim (ok. 1000–1500 znaków)
imię i nazwisko Autora (przypis gwiazdkowy)
ORCID
tytuł artykułu
właściwy tekst artykułu
bibliografia
imię i nazwisko autora
tytuł w języku polskim
streszczenie w języku polskim (ok. 1000–1500 znaków)
słowa-klucze w języku polskim
tytuł artykułu w języku angielskim
słowa klucze w języku angielskim
nota autobiograficzna (ok. 700–1000 znaków)

 

W przypadku wątpliwości prosimy sprawdzić układ elementów w dowolnym artykule z ostatniego opublikowanego online numeru „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.