Instrukcja redakcyjna

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

 

Artykuł proponowany do publikacji powinien być zredagowany w edytorze Word zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Format A4; wszystkie marginesy po 2,5 cm. Czcionka tekstu: Times New Roman 12 pkt; czcionka przypisów: Times New Roman 10 pkt. Interlinia tekstu: 1,5; interlinia przypisów: 1. Wcięcie akapitowe w tekście i w przypisach: 1,25 cm. Tekst artykułu oraz przypisy wyjustowane, bez dzielenia wyrazów.

 

 1. Imię i nazwisko Autora w lewym górnym rogu, pogrubione; prosimy o opatrzenie nazwiska odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki (przypis asteryskowy), a w przypisie podanie afiliacji Autora wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji (wg kolejności: tytuł naukowy, uczelnia, wydział, instytut, katedra, zakład, adres pocztowy, e-mail Autora).

 

 1. Numer ORCID umieszczony pod nazwiskiem Autora.

 

 1. Tytuł tekstu: wyśrodkowany, pogrubiony, prostą czcionką; jeśli artykuł powstał w ramach grantu, prezentuje wyniki badań mających własne źródło finansowania, w jego powstaniu miały udział inne podmioty itp., tytuł należy opatrzyć odsyłaczem do przypisu i podać stosowną informację.

 

 1. Śródtytuły (jeśli są): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), wyśrodkowane, pogrubione.

 

 1. Każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem (np.: Tabela 3 Xxxxx) oraz informacją o źródle (Źródło: xxxxx).

 

 1. Wyróżnienia w tekście: pogrubione; prosimy o niestosowanie innych rodzajów wyróżnień.

 

 1. Cytaty krótsze niż 3 wersy: bez wyodrębnienia z tekstu zasadniczego, w cudzysłowie typograficznym („…”); cytat w cytacie: cudzysłów ostrokątny, tzw. niemiecki (»…«).

 

 1. Cytaty dłuższe (min. 3 wersy): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), czcionka 10 pkt., wcięcie akapitowe pierwszego wersu 1,25 cm; prosimy starannie sprawdzić poprawność zamieszczanych cytatów oraz przestrzegać granic wersów w tekstach poetyckich.

 

 1. Prosimy o podawanie dokładnej lokalizacji cytatów.

 

 1. Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy prosimy identyfikować pełnym imieniem i nazwiskiem.

 

 1. Tytuły utworów (książek, artykułów, wierszy, dzieł malarskich, utworów muzycznych): bez cudzysłowu, kursywą.

 

 1. Tytuły gazet, czasopism, programów telewizyjnych: w cudzysłowie typograficznym, bez kursywy.

 

 1. Słowa i zwroty obcojęzyczne: kursywą.

 

 1. Uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

 

 1. Przypisy prosimy umieszczać u dołu strony i redagować wg wzoru tradycyjnego.

 

Przykłady:

W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

P. Grabarczyk, O opozycji hardcore/casual, „Homo Ludens” 2015, nr 1(7), s. 89–109.

L. Manovich, Język nowych mediów, przekł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 83.

Nawigacja jest kluczowym elementem design’u gazet, z J. Mignonem rozm. J. Urbanowicz, http://mediacafepl.blogspot.com/2005/11/nawigacja-jest-kluczowym-elementem.html [dostęp: 18.06.2009].

 1. Pleszkun-Olejniczakowa, Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 388–390.
 2. Szymanek, Porównanie, [w:] tegoż, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2008, s. 239.

 

 1. Informacje uzupełniające:

W przypisach dla pozycji wcześniej cytowanych prosimy o stosowanie skrótów polskich: dz. cyt., por., zob., tamże, tenże, taż, red., cyt. za:

Przy drugim i kolejnych cytowaniach różnych dzieł tego samego autora prosimy podawać początek tytułu z wielokropkiem (np. L. Manovich, Język…, s. 266) lub cały tytuł, jeśli jest krótki (np. K. Szymanek, Porównanie, s. 239).

Przy drugim i kolejnych cytowaniach jedynego przywoływanego dzieła danego autora prosimy podawać jedynie inicjał imienia, nazwisko, skrót „dz. cyt.” i numer strony (np. L. Manovich, dz. cyt., s. 266).

Prosimy o podawanie numeru i ew. innych oznaczeń wydania książki (np. wyd. 4 zm. i uzup.). Prosimy o podawanie nazwiska tłumacza (przekł.).

 

 1. Warunkiem publikacji jest przygotowanie bibliografii w stylu tradycyjnym wedle następujących wskazówek:
 2. Przykłady:

Eco Umberto, Nieobecna struktura, przekł. A. Weinsberg, P. Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, wyd. 2 popr., Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Fikus Dariusz, Łamigłówka, „Rzeczpospolita” 1991, nr 253, s. 6–7.

Poczobut Robert, Ontologia umysłu: niemożliwa czy niezbędna? Impresje metodologiczne, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 4, s. 203–218.

Warda Michał, Orła cień – nowe oblicze „Rzeczpospolitej”, http://www.digit.pl/artykuly/48375/Orla. cien.Nowe.oblicze.Rzeczpospolitej.html [dostęp: 18.06.2009].

 

 1. Informacje uzupełniające

Prosimy podawać pełne imiona autorów.

Prosimy podawać miejsce i datę wydania oraz wydawnictwo.

Prosimy podawać zakresy stron artykułów opublikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych.

 

 1. Warunkiem publikacji jest przygotowanie słów-kluczy i streszczenia w języku angielskim i polskim oraz krótkiej noty autobiograficznej (max. 700–1000 znaków ze spacjami) w języku polskim.

 

 1. Tekst artykułu należy przygotować według następującego układu (przy uwzględnieniu powyższych wskazówek):

streszczenie w języku angielskim (ok. 700–1000 znaków)

imię i nazwisko Autora (przypis gwiazdkowy)

ORCID

tytuł artykułu

właściwy tekst artykułu

bibliografia

imię i nazwisko Autora

tytuł w języku polskim

streszczenie w języku polskim (ok. 700–1000 znaków)

słowa-klucze w języku polskim

tytuł artykułu w języku angielskim

słowa klucze w języku angielskim

nota autobiograficzna (ok. 700–1000 znaków)

 

W przypadku wątpliwości prosimy sprawdzić układ elementów w dowolnym artykule z ostatniego opublikowanego online numeru „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.