Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Nabór artykułów (dotychczas niepublikowanych) do naszego czasopisma

NUMERY DZIENNIKARSKIE
Redakcja oczekuje na teksty poświęcone mediom, dziennikarstwu, językowi i komunikacji w mediach oraz ewolucji zawodu dziennikarskiego. Chcielibyśmy zaprezentować także specyfikę funkcjonowania mediów i dziennikarzy poza granicami Polski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.
Termin publikacji: 2021 rok i następne.

NUMERY LITERATUROZNAWCZE

CALL FOR PAPERS

Redakcja oczekuje na teksty do numeru tematycznego Dzieło in statu nascendi. Proces twórczy w literaturze po 1990 roku
Tematem wiodącym jest zatem proces twórczy, fazy powstawania dzieła, jego kolejne wersje – opublikowane bądź pozostawione – dziś najczęściej w plikach komputerowych, choć niekiedy – w przypadku autorów przywiązanych do tradycyjnych form zapisu – jeszcze w rękopisach.
Rozważania badaczy ogniskujemy zatem wokół literatury ujmowanej w perspektywie tekstologicznej i genetycznej: poprzez odniesienie do źródeł aktu twórczego. Istotą jest analiza
dzieła od jego genezy. Proces twórczy, którego początek wynika czasem z nie do końca
uświadomionych inspiracji i natchnień, daje możliwość odczytywania znaczeń tekstu w szerokiej perspektywie kulturowej. Przedmiotem rozważań będą zatem dzieła literackie in statu nascendi – analiza kolejnych wariantów i wersji tekstu (od manuskryptów, poprzez kolejne maszyno/komputeropisy z nanoszonymi poprawkami, aż po wersję ostateczną, która zresztą pod piórem autora może być w trakcie upływu czasu korygowana). Ważnym zagadnieniem jest także rozpoznawanie, jak zmieniają się znaczenia różnych tekstów, poprzez umieszczenie w odmiennych oświetlających je kontekstach, np. redakcja/układ tomu poetyckiego (redakcja autorska a redakcja zewnętrzna), umiejscowienie wiersza w innych sąsiedztwach w późniejszych wydaniach, problematyka związana z datowaniem utworu i kolejnych jego wersji, które nie zostały opatrzone datami. Ciekawą kwestią może być również zależność aktu kreacji od nowoczesnych technologii cyfrowych, wykorzystywanych jako narzędzie tworzenia czy prezentacji dzieła. W celu uchwycenia procesu twórczego i rekonstrukcji „przed-tekstu” przedmiotem analizy mogą być „dokumenty genezy” (PierreMarc de Biasi, Genetyka tekstów, Warszawa 2015), czyli – jak pisze badacz: „robocze rękopisy autora: projekty, plany, notatki, zeszyty, szkice, rysunki, notatki z lektury, marginalia, fragmenty wcześniejszych wersji, wypisy z dokumentów, brudnopisy, czystopisy, kopie,
korekty autorskie itd.” oraz inne materiały pomagające zrozumieć genezę: „korespondencja,
dziennik intymny, kalendarz, pisma młodzieńcze itd.”, ale także materiały kontekstowe,
„zewnętrzne względem genezy dzieła, lecz cenne dla analizy: wypożyczone książki, otrzymane
listy, osobista biblioteka pisarza, umowy wydawnicze, akta i papiery oficjalne, testament,
archiwa rodzinne itd. Zbiory dokumentów wizualnych (obrazy, sztychy, rysunki, zdjęcia itd.),
dźwiękowych (nagrania) albo audiowizualnych (filmy, materiały video) zebrane bądź
zrealizowane przez pisarza”. Owo pomocnicze dossier genezy może być szczególnie cenne
w sytuacji, gdy autorzy piszący na komputerach mogą zacierać ślady pracy nad tekstem poprzez
usuwanie roboczych wersji.
Zwykle badania tekstologiczne i genetyczne dotyczą literatury dawnej, zgromadzonej w archiwach. Obecny projekt odwołuje się przede wszystkim do archiwów czy zbiorów prywatnych, gromadzonych częściej na dyskach komputerowych niż w szufladach biurek, dotyczy bowiem autorów, którzy są w większości czynnymi twórcami i mogą udostępnić badaczom plony swej pracy, świadectwa procesu ukazujące dzieło in statu nascendi.

Termin nadsyłania tekstów: 31 października 2021.
Publikacja planowana jest w numerze 1/2022.
Artykuły prosimy wysyłać na adres:
foliapolonica@gmail.com
lub zamieszczać w OJS „Folia Litteraria Polonica” po rejestracji na stronie
pisma (w funkcji autora). Link do rejestracji:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about/submissions


Prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z instrukcją redakcyjną, dostępną na
stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/editorial_instructions
Mile widziana wcześniejsza deklaracja przesłania tekstu i wstępne zasygnalizowanie tematu.

Przyjmujemy również artykuły poświęcone literaturze, kulturze, filozofii, historii i sztuce różnych epok (ze względu na profil pisma preferujemy artykuły poświęcone literaturze i związkom różnych dziedzin kultury z literaturą)
Termin publikacji: 2021 rok i następne.

Zapraszamy również do współpracy badaczy afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (polonistyka, slawistyka). Prosimy o wysyłanie artykułów w dowolnym terminie. Będą one publikowane w dziale pt. Z prac zagranicznych polonistyk i slawistyk. Dział ten – ukazujący się w każdym numerze pisma – będzie prezentacją aktualnych prac i zainteresowań badawczych literaturoznawców spoza Polski.

Teksty można przygotować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub rosyjskim (najlepiej jednak po angielsku).

Artykuł proponowany do publikacji prosimy zamieszczać w systemie OJS. W tym celu konieczne jest założenie konta na platformie.  

Artykuł musi zawierać (w tym samym pliku, na końcu) streszczenie (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Na język angielski przekładamy również tytuł artykułu poprzedzający streszczenie.

Prosimy o dołączenie biogramu naukowego oraz metadanych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji redakcyjnej.

O przyjęciu tekstu do druku decyduje redakcja na podstawie recenzji.