Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Nabór artykułów (dotychczas niepublikowanych) do naszego czasopisma

NUMERY DZIENNIKARSKIE
Redakcja oczekuje na teksty poświęcone mediom, dziennikarstwu, językowi i komunikacji w mediach oraz ewolucji zawodu dziennikarskiego. Chcielibyśmy zaprezentować także specyfikę funkcjonowania mediów i dziennikarzy poza granicami Polski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.
Termin publikacji: 2021 rok i następne.

Prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z instrukcją redakcyjną, dostępną na
stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/editorial_instructions
Mile widziana wcześniejsza deklaracja przesłania tekstu i wstępne zasygnalizowanie tematu.

Przyjmujemy również artykuły poświęcone literaturze, kulturze, filozofii, historii i sztuce różnych epok (ze względu na profil pisma preferujemy artykuły poświęcone literaturze i związkom różnych dziedzin kultury z literaturą)
Termin publikacji: 2021 rok i następne.

Zapraszamy również do współpracy badaczy afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (polonistyka, slawistyka). Prosimy o wysyłanie artykułów w dowolnym terminie. Będą one publikowane w dziale pt. Z prac zagranicznych polonistyk i slawistyk. Dział ten – ukazujący się w każdym numerze pisma – będzie prezentacją aktualnych prac i zainteresowań badawczych literaturoznawców spoza Polski.

Teksty można przygotować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub rosyjskim (najlepiej jednak po angielsku).

Artykuł proponowany do publikacji prosimy zamieszczać w systemie OJS. W tym celu konieczne jest założenie konta na platformie.  

Artykuł musi zawierać (w tym samym pliku, na końcu) streszczenie (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Na język angielski przekładamy również tytuł artykułu poprzedzający streszczenie.

Prosimy o dołączenie biogramu naukowego oraz metadanych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji redakcyjnej.

O przyjęciu tekstu do druku decyduje redakcja na podstawie recenzji.