O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Publikacja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Od 2022 roku pismo jest półrocznikiem.

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 78

Wszystkie zeszyty kwartalnika dostępne są w Repozytorium UŁ. 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica na platfomie Digital Commons (Elsevier)

Rys historyczny

Czasopismo Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukazuje się od roku 1955, początkowo wychodziło jako rocznik. Kolejne tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1955-1975; Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1975-1980
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria: 1981-1997. Od 1998 ukazuje się pod obecnym tytułem. Od roku 2012 wychodzi jako kwartalnik. W latach 2016-2017 pismo uzyskało grant DUN MNiSW na publikację numerów anglojęzycznych.

 

 

Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego dbają o najwyższą jakość wydawanych materiałów. Ze szczególną uwagą podchodzimy do aspektów etycznych publikowanych tekstów. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  zawartymi w Ustawie 2.0, stosujemy  zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE). We wrześniu 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy COPE a Uniwersytetem Łódzkim, która jest wyrazem docenienia  polityki wydawniczej obejmującej nasze czasopisma.

COPE zrzesza 10 000 członków reprezentujących wszystkie dziedziny akademickie z całego świata. Dostarcza wydawcom wiedzy w zakresie etyki wydawniczej i porad, jak postępować w razie jej naruszenia. Stanowi też forum wymiany doświadczeń, na którym jego członkowie prezentują konkretne zdarzenia dotyczące problemów etycznych.

Członkostwo  w COPE  jest gwarancją dla autorów i recenzentów, że wydawca przestrzega  najwyższych standardów etycznych i kieruje się zasadami określonymi w kodzie organizacji.

 

Proces recenzyjny

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani (double-blind review proces).
  2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).

Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu (por. Formularz recenzji).

  1. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości raz do roku w ostatnim woluminie pisma oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej w ostatnim kwartale danego roku.
  2. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów to osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.