O czasopiśmie

Partnerzy zagraniczni czasopisma

Università Degli Studi di Napoli L'Orientale

Milano IULM University

Università Cattolica „Sacro Cuore” in Milan

Uniwersytet w Pizie

Florida State University

University of Glasgow

Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Śląski w Opawie

Uniwersytet Kopenhaski

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica jest publikowanie wysokiej jakości oryginalnych treści naukowych dotyczących szeroko pojętej literatury, słowa, wkład w rozwój polskiego i międzynarodowego środowiska akademickiego poprzez upowszechnianie teorii literaturoznawczych oraz wyników literacko-kulturowych badań empirycznych prowadzonych w Polsce i na świecie, a także wymiana myśli naukowej oraz integracja środowiska literaturoznawczego.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica dokumentuje ponadto proces rozwoju polskiej nauki literaturoznawczej poprzez publikacje sprawozdań z konferencji czy książek i monografii.

Zakres tematyczny Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica obejmuje takie dziedziny naukowe, jak literaturoznawstwo, teoria literatury, metodologia naukowa oraz komunikacja i dziennikarstwo.

Zakreślona w ten sposób propozycja wielokierunkowych badań daje możliwość wyeksponowania treści i problemów w literaturze polskiej i światowej – zarówno dawnej, jak i współczesnej, które inicjują ponadczasowy dialog autorów różnych epok, literatur narodowych i kultur. 

Zapraszamy do współpracy polonistów z krajowych, jak i zagranicznych uczelni akademickich.

Punkty MEiN: 70 

Od 2022 roku pismo jest półrocznikiem.

Wszystkie artykuły można przeczytać w wolnym dostępie CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 78

Wszystkie zeszyty półrocznika dostępne są w Repozytorium UŁ. 

 

Rys historyczny

Czasopismo Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukazuje się od roku 1955, początkowo wychodziło jako rocznik. Kolejne tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1955-1975; Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1975-1980

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria: 1981-1997. Od 1998 ukazuje się pod obecnym tytułem. Od roku 2012 wychodzi jako kwartalnik. W latach 2016-2017 pismo uzyskało grant DUN MNiSW na publikację numerów anglojęzycznych.

 

 

Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego dbają o najwyższą jakość wydawanych materiałów. Ze szczególną uwagą podchodzimy do aspektów etycznych publikowanych tekstów. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  zawartymi w Ustawie 2.0, stosujemy  zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE). We wrześniu 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy COPE a Uniwersytetem Łódzkim, która jest wyrazem docenienia  polityki wydawniczej obejmującej nasze czasopisma.

COPE zrzesza 10 000 członków reprezentujących wszystkie dziedziny akademickie z całego świata. Dostarcza wydawcom wiedzy w zakresie etyki wydawniczej i porad, jak postępować w razie jej naruszenia. Stanowi też forum wymiany doświadczeń, na którym jego członkowie prezentują konkretne zdarzenia dotyczące problemów etycznych.

Członkostwo  w COPE  jest gwarancją dla autorów i recenzentów, że wydawca przestrzega  najwyższych standardów etycznych i kieruje się zasadami określonymi w kodzie organizacji.

 

Proces recenzyjny

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani (double-blind review proces).
  2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).

Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu (por. Formularz recenzji).

  1. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości raz do roku w ostatnim woluminie pisma oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej w ostatnim kwartale danego roku.
  2. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów to osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.