Uczenie się języka polskiego z wykorzystaniem Duolingo przez tajwańską studentkę – strategie nauki i przydatność aplikacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.11

Słowa kluczowe:

nauka języków wspomagana komputerowo, CALL, Duolingo, strategie uczenia się języków obcych, język polski jako obcy (jpjo), Tajwan

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest strategiom nauki języka obcego stosowanym przez tajwańską studentkę uczącą się polskiego na poziomie średniozaawansowanym. Eksperyment objął trening strategii przeprowadzony w ramach zajęć oraz 30 sesji samodzielnej pracy z aplikacją Duolingo, włączonej dla uzupełnienia regularnego kursu w klasie. Celem tego studium przypadku było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: (1) jakich strategii uczestniczka użyła i jak je postrzegała?, (2) jaki obraz pokolenia Z wyłoni się po analizie danych, zwłaszcza w kontekście nauczania języka polskiego wśród studentów z Tajwanu?, oraz (3) na ile przydatne może być Duolingo w tym środowisku? Analiza danych uzyskanych po zestawieniu 30 formularzy wypełnionych przez studentkę i przeprowadzeniu dwóch 50-minutowych wywiadów wykazała, że strategie kognitywne wykorzystane były 2,5 razy częściej aniżeli strategie metakognitywne, podczas gdy strategii społecznych nie użyto wcale. Najprzydatniejsze okazały się: elaboracja, wnioskowanie, dedukcja, notowanie, transfer językowy oraz samokontrola. Ich dobór był w dużej mierze uwarunkowany wcześniejszymi doświadczeniami wyniesionymi ze szkoły – środowiska zorientowanego na współzawodnictwo i egzaminy. Wypowiedzi studentki pozwalały odnieść wrażenie, iż była ona pod silnym wpływem wartości kojarzonych z indywidualizmem. Z jej punktu widzenia Duolingo stanowiło jedynie namiastkę tradycyjnych zajęć i jako takie mogło służyć użytkownikom niemającym dostępu do innych form nauki. Wyraziła ona ponadto rozczarowanie związane z koniecznością posługiwania się językiem angielskim podczas pracy z aplikacją. Przedstawione studium przypadku ujawnia konieczność promocji języka i kultury polskiej oraz uwidocznia, jak ważne jest lepsze poznawanie przekonań, nawyków i strategii stosowanych przez poszczególne grupy studentów uczących się języka polskiego jako obcego. Co się tyczy Duolingo, twórcy aplikacji winni uwzględnić potrzeby osób mniej wprawnie posługujących się angielskim.

Bibliografia

Amerstorfer, C., 2018, Past its expiry date? The SILL in modern mixed-methods strategy research, „Studies in Second Language Learning and Teaching”, p. 497–523. https://doi.org/10.14746/ssllt.2018.8.2.14
Google Scholar

Andrzejewski, A., 2018, Flipped teaching and gamification as a connectivistic application of cyberspace resources in education, „International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2(8), p. 431–440. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.9961
Google Scholar

Burzyńska, K., Krajka, J., 2015, Learning Strategies in the Digital Age – Towards a New Taxonomy for The Language Classroom, „The New Educational Review”, p. 75–85. https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.06
Google Scholar

Chang, M., 2011, Factors Affecting the Implementation of Communicative Language Teaching in Taiwanese College English Classes, „English Language Teaching”, Vol. 4, No. 2, p. 3–12.
Google Scholar

Chen, K.T. & Jonas, D., 2009, Understanding Taiwanese college students’ strategies for English language learning. Chaoyang Journal of Humanities and Social Sciences, 7(1), p. 97–130.
Google Scholar

Chou, M.H., 2017, Impacts of the Test of English Listening Comprehension (TELC) on teachers and teaching in Taiwan, „Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education”, 2(5). https://doi.org/10.1186/s40862-017-0028-9
Google Scholar

Čebron, N. et. al, 2021, Between traditional and mobile language learning, „Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series IV: Philology & Cultural Studies”, No. 2, p. 19–28.
Google Scholar

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion Volume with New Descriptors [CEFR-CV], 2020, Strasbourg.
Google Scholar

Dąbrowska, M., 2016a, Teachers as Learners: Learning to Learn through Strategy Training. Part II. Strategic Teacher Competences, „Rozprawy Społeczne”, t. X, nr 1, p. 23–30.
Google Scholar

Dąbrowska, M., 2016b, Teachers as Learners: Learning to Learn through Strategy Training. Part III. Strategy Instruction in Teacher Education, „Rozprawy Społeczne”, t. X, nr 2, p. 36–46.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie [ESOKJ], 2003, Warszawa.
Google Scholar

Falk, J. et. al., 2012, Travel and learning: A neglected tourism research area, „Annals of Tourism Research”, Vol. 39, No. 2, p. 908–927.
Google Scholar

Gajek, E., Michońska-Stadnik, A., 2017, Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym, Warszawa.
Google Scholar

Handzel, A., 2014, Nowe technologie na lekcjach języka polskiego, „Postcriptum Polonistyczne” nr 2 (14), p. 205–217.
Google Scholar

Janowska, I., 2011, Profil dorosłego uczącego się języka polskiego jako obcego, czyli kto, gdzie, dlaczego i w jaki sposób uczy się języka polskiego w naszym kraju?, „Neofilolog”. https://doi.org/10.14746/n.2011.37.6
Google Scholar

Kim, G., Bae, J., 2020, A study into students’ use of digital English learning strategies in tertiary education, „Teaching English with Technology”, 1(20), p. 21–42.
Google Scholar

Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005.
Google Scholar

Kowalewski, J., 2012, Język polski (nie)jako obcy, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (10), p. 55–75.
Google Scholar

Kwarikunda, D. et al., 2022, Profiles of learners based on their cognitive and metacognitive learning strategy use: occurrence and relations with gender, intrinsic motivation, and perceived autonomy support, „Humanities and Social Science Communication”, No. 9. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01322-1
Google Scholar

Kung, F.W., 2017, Teaching and Learning English as a Foreign Language in Taiwan: A Socio-cultural Analysis, „The Electronic Journal for English as a Second Language”, 21(2), p. 1–15.
Google Scholar

Lai, Y.C., 2009, Language Learning Strategy Use and English Proficiency of University Freshmen in Taiwan, „TESOL Quarterly”, 43, p. 255-280. https://doi.org/10.1002/j.1545-7249.2009.tb00167.x
Google Scholar

Lee, J.Y., 2019, Revisiting the Use of Language Learning Strategies by University Freshmen in Taiwan, „International Journal of English Linguistics”, Vol. 9, No. 5.
Google Scholar

Masojć, I., Muryc, J., Czy mówisz po polsku, sąsiedzie? Potrzeby i oczekiwania Czechów i Litwinów wobec platformy do nauki języka polskiego polski.info, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (30), p. 1–16. https://doi.org/10.31261/PS_P.2022.30.06
Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska, A., 2014, Nowe media a nowe gatunki – wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (14), p. 27–38.
Google Scholar

Nowosad, I, Błaszczyk, M., 2020, Kształtowanie tajwańskiej tożsamości narodowej w polityce edukacyjnej Tajwanu, „Edukacja Międzykulturowa”, nr 1 (12), p. 98–112. https://doi.org/10.15804/em.2020.01.05
Google Scholar

O’Malley, J.M., Chamot A.U., 1990, Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge.
Google Scholar

Padzik, D., 2021, Nauczyciel XXI wieku – role i wyzwania, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, p. 83–88. https://doi.org/10.47050/jows.2021.2.83-88
Google Scholar

Pawlak, M., 2022, Nauczyciel języka obcego jako „człowiek renesansu” – oczekiwania a rzeczywistość, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, p.15–24. https://doi.org/10.47050/jows.2022.2.15-24
Google Scholar

Petlic, M., 2019, Uczenie się języków obcych w formie e-learning. Analiza porównawcza warunków uczenia się osób wybierających naukę na dwóch rodzajach platform, „Ogrody Nauk i Sztuk”, 9, p. 290–300.
Google Scholar

Praprotnik, T., 2019, The Power to Choose or Power to Lose? Networked Individualism and the Usage of Social Media, Managing Geostrategic Issues; in: Proceedings of the Joint International Conference, Opatija, Croatia, 29 May–1 June 2019, p. 121–133, Koper.
Google Scholar

Prizel-Kania, A., 2021, Nauczanie języka polskiego jako obcego wspomagane technologicznie – wczoraj i dziś. Bilans doświadczeń po roku kształcenia na odległość, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 28(2), p. 1–16.
Google Scholar

Radomyski, K., 2022, Opinie użytkowników aplikacji Duolingo. Analiza komentarzy z Google Play Store, „Języki Obce w Szkole”, nr 3. https://doi.org/10.47050/jows.2022.3.102-112
Google Scholar

Rapacka-Wojtala, S., 2015, Metody, strategie oraz techniki nauczania, uczenia się i zapamiętywania stosowane w procesie kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczniów na lekcji języka obcego, „Społeczeństwo. Edukacja. Język”, p. 73–86.
Google Scholar

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Tsai, N. (2024). Uczenie się języka polskiego z wykorzystaniem Duolingo przez tajwańską studentkę – strategie nauki i przydatność aplikacji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 163–188. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.11 (Original work published 7 grudzień 2023)

Inne teksty tego samego autora