Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009–2012

Autor

  • Joanna Gwarda-Żurańska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.2.02

Słowa kluczowe:

opieka długoterminowa, zabezpieczenie finansowe, renta

Abstrakt

Opracowanie ma na celu zaprezentowanie głównych form zabezpieczenia opieki długoterminowej w Polsce przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych oraz dostępnych statystyk za lata 2009–2012. Na podstawie analiz opartych głównie na danych z GUS autorka potwierdziła, że zgodnie z oczekiwaniami liczba rentobiorców maleje, w badanej grupie przeważają mężczyźni, zapotrzebowanie na opiekę finansową jest zróżnicowane lokalnie oraz zależy od wieku– wzrasta wraz z nim. Wyciągnęła także dodatkowe wnioski odnośnie do zakresu opieki długoterminowej, między innymi dotyczące zróżnicowania lokalnego wysokości świadczenia oraz wzrostu wysokości świadczenia na przestrzeni lat.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Augustyn M. (red.), 2010, Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa.
Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-pielegnacyjny/ [dostęp: 04.04.2014].
Google Scholar

Błędowski P., 2012, Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.
Google Scholar

Emerytury i renty w 2009 roku, 2010, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Emerytury i renty w 2010 roku, 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Emerytury i renty w 2011 roku, 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Emerytury i renty w 2012 roku, 2013, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Golinowska S., Sowa A., 2012, Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce, [w:] Polityka Społeczna „Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji”, numer monograficzny, Warszawa.
Google Scholar

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-pielegnacyjny/ [dostęp: 21.05.2013].
Google Scholar

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2009 r., 2010, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
Google Scholar

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2010 r., 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
Google Scholar

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2011 r., 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
Google Scholar

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r., 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec.
Google Scholar

Informator dla osób niepełnosprawnych, 2012, ZUS, Warszawa.
Google Scholar

Komunikaty Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, komunikaty z: 13.02.2006 r., 20.02.2008 r., 20.02.2009 r., 15.02.2010 r., 16.02.2011 r., 23.02.2012 r., 14.02.2013 r., 18.02.2014 r., http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP
Google Scholar

Pielęgniarstwo w Dziedzinie Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych / Opieka Długoterminowa, http://www.opiekadlugoterminowa.republika.pl/ [dostęp: 27.03.2014].
Google Scholar

Projecting OECD health and long-term care expenditures: What are main drivers? ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPERS No. 477 ECO/WKP(2006)5.
Google Scholar

Przybyłka A., System zabezpieczenia społecznego wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce, [w:] «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЩОДО НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ», МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 15–16 бере-зня 2012.
Google Scholar

Renty z tytułu niezdolności do pracy: pojęcie niezdolności do pracy, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych (red.), http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=400 [dostęp: 27.03.2014].
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r., DzU 2005, nr 80,poz. 699, 700.
Google Scholar

Towards an international consensus on policy for long-term care of the ageing, 2000, WHO.
Google Scholar

Ustawa z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, DzU 2003, nr 228, poz. 2255.
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2012, nr 0, poz. 637.
Google Scholar

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU 1998, nr 162, poz. 1118.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-06-30

Jak cytować

Gwarda-Żurańska, J. . (2014). Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009–2012. Finanse I Prawo Finansowe, 1(2), 6–22. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.2.02

Numer

Dział

Artykuł