Ustanie mandatu członka zarządu a odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. Glosa do wyroku NSA z dnia 25 marca 2013 r., I FSK 521/12

Autor

  • Jarosław Olesiak Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.1.04

Słowa kluczowe:

odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki

Abstrakt

W niniejszej glosie analizie poddane są przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za zaległości podatkowe tej spółki. Zasadnicza kwestia, jaka wyłoniła się w sprawie zakończonej wyrokiem, dotyczy możliwości i trybu powoływania się przez członka zarządu na wadliwości aktu jego powołania. W ocenie autora, niewytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały o powołaniu danej osoby w skład zarządu nie pozwala każdorazowo uznać, że pozytywna przesłanka odpowiedzialności została spełniona. To na organie spoczywa obowiązek skierowania decyzji o odpowiedzialności do osoby będącej członkiem zarządu spółki. Odwoływanie się przez organy – a w toku kontroli legalności decyzji przez sądy administracyjne – do faktu niezaskarżenia uchwały o powołaniu członka zarządu przez samego zainteresowanego, należy uznać za nieuprawnione.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Koch A. 2001, [w:] A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa.
Google Scholar

Koczur S., 2014, Kryteria delimitacji czynności ze stosunku pracy nawiązanego przez członka zarządu ze spółką kapitałową, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 1.
Google Scholar

Olesińska A., 2009, Glosa do wyroku NSA z dnia 13 lutego 2008 r., II FSK 1606/06, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 3.
Google Scholar

Osajda K., 2014, Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli, Warszawa .
Google Scholar

Pajor Ł., 2014, M. Sęk (red.), Prawo podatkowe. Tom 1, Łódź.
Google Scholar

Promińska U., 2013, Spółka partnerska, Warszawa.
Google Scholar

Strzępka J. A., Zielińska E. 2009, [w:] J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU 2014 r., poz. 101 j.t.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2014, poz. j.t.
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2013 r., poz. 1030 j.t.
Google Scholar

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzUb2005 r., nr 143, poz. 1199.
Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 19.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1994 r., I CRN 75/94, LEX nr 138643.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2012 r., II PK 169/11, „Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 7.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2014 r., I GSK 793/12, LEX nr 1480818.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-03-30

Jak cytować

Olesiak, J. (2015). Ustanie mandatu członka zarządu a odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. Glosa do wyroku NSA z dnia 25 marca 2013 r., I FSK 521/12. Finanse I Prawo Finansowe, 2(1), 35–42. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.1.04

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora