Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech

Autor

  • Tomasz Florczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.4.02

Słowa kluczowe:

gwarancje depozytowe, bezpieczeństwo sektora bankowego, systemy gwarancji depozytowych, BFG, DIF

Abstrakt

Na skutek wielu kryzysów w sektorach bankowych zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia deponentom wypłaty środków finansowych. Dzięki temu wykreowano ideę systemów gwarantowania depozytów. Obecnie wiele państw uwzględnia w swoim systemie bezpieczeństwa finansowego instytucje gwarancji depozytowych. Niektóre z nich pełnią znaczącą rolę w utrzymaniu stabilności państwowego sektora bankowego poprzez dodatkowe udzielanie pomocy zagrożonym bankom. Inne ograniczają się tylko do ewentualnych wypłat sum gwarancyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena różnych rozwiązań systemowych dla gwarancji depozytowych. Problem badawczy będzie stanowiło weryfikowanie założenia, że system gwarantowania depozytów w Polsce działa w taki sam sposób jak system w Czechach – kraju, który przeszedł podobną zmianę ustrojową.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Act No. 21/2992 Coll., on Banks.
Google Scholar

Baka W., 2005, Dziesięć lat działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, „Bezpieczny Bank”, nr 1(26).
Google Scholar

Baka W. (red.), 2005, Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie: dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Bełdowski J., Kantorowicz J., 2011, Nowa propozycja harmonizacji systemu gwarantowancji depozytów w Unii Europejskiej – uwagi ma tle projektu dyrektywy z 12 lipca 2010 r., „Bezpieczny Bank”, nr 1(43).
Google Scholar

Capiga M., 2008, Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Czechowska I. D., 2012, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwa sieci bezpieczeństwa finansowego, „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Oeconomica 274.
Google Scholar

Danuszewska A., Ślązak E., 2008, Zmiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy, „Bezpieczny Bank”, nr 2(37).
Google Scholar

FPV.cz Annual Reports from 2007 to 2013, [w:] http://www.fpv.cz/en/about-dif/annualrepo-rts.html
Google Scholar

FPV.cz Annual Report 2013, [w:] http://www.fpv.cz/data/files/annual-reports/annual-report-2013.pdf
Google Scholar

Information for banks, [w:] http://www.fpv.cz/en/information-for-banks.html
Google Scholar

Kerlin J., 2013, Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej, „Bezpieczny Bank”, nr 2–3(51–52).
Google Scholar

Lesiak A., Co nam gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?, [w:] https://www.nbpor-tal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/co_nam_gwarantuje_bankowy_fundusz_gwarancyjny
Google Scholar

Markiewicz M., Pietrzak E. (red.), 2007, Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Ochrona deponentów, [w:] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rynek-finansowy-w-polsce/ochrona-deponenetow
Google Scholar

Pawlikowski A., 2005, Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE, „Materiały i studia”, Zeszyt nr 193, Warszawa, czerwiec.
Google Scholar

Pawlikowski A., 2010, Optymalny model gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank”, nr 3(42).
Google Scholar

Pruski J., Szambelańczyk J., 2014, Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank”, nr 4(57).
Google Scholar

Pyka I. (red.), 2008, Kapitał finansowy banków, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Raporty Roczne Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z lat 2007–2013, [w:] http://www.bfg.pl/raporty-roczne dostęp: 13.07.2015.
Google Scholar

Smaga P., 2013, Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część I (wnioski z kryzysu), „Bezpieczny Bank”, nr 2–3(51–52).
Google Scholar

Szymczak R., Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie czeskim, [w:] https://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/45_czechy_system_gwarantowania_depozytow.pdf
Google Scholar

Terták E., Szeląg K., 2010, The Financial Crisis and the Reform of Deposit Guarantee Schemes in the EU, „Bezpieczny Bank”, nr 2(41).
Google Scholar

Uchwała nr 28/2014 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 r. wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity), DzU 2009, nr 84, poz. 711.
Google Scholar

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, DzU 2003, nr 228, poz. 2255.
Google Scholar

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2013 r. (poz. 967) Statut Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Florczak, T. (2015). Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech. Finanse I Prawo Finansowe, 2(4), 7–23. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.4.02

Numer

Dział

Artykuł