Odpowiedzialność prospektowa firmy inwestycyjnej z tytułu obowiązkowego pośrednictwa na rynku kapitałowym wobec nabywców papierów wartościowych w Polsce i Niemczech w świetle ustaw szczegółowych oraz ogólnej odpowiedzialności cywilnoprawnej

Autor

  • Piotr Mijal Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.05

Słowa kluczowe:

prospekt, IPO, odpowiedzialność, bank

Abstrakt

W artykule zostają przedstawione sytuacje, w których występuje obowiązkowe pośrednictwo firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym związane z dokonywaniem oferty publicznej. Autor analizuje możliwość ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej przez firmy inwestycyjne w przypadku wadliwości prospektu emisyjnego, zarówno na podstawie ustawy o ofercie publicznej, jak i Kodeksu cywilnego, inspirując rozważania rozwiązaniami przewidzianymi w niemieckim porządku prawnym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Assmann H. D., 2015, § 5 Prospekthaftung, [w:] R. A. Schütze, H. D. Assmann, Handbuch des Kapitalanlagerechts, Monachium.
Google Scholar

Chłopecki A., 2014, Komentarz do art. 98 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, [w:] A. Chłopecki, M. Dyl, Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz, LEX, Warszawa.
Google Scholar

Emmerich V., 2016, § 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse, [w:] W. Krüger, Münchener Kommentar zum BGB. Schuldrecht – Allgemeiner Teil, Monachium.
Google Scholar

Groß W., 2015, IX. Kapitalmarktrecht, [w:] D. Joost, L. Strohn, Handelsgesetzbuch, Monachium.
Google Scholar

Groß W., 2016, WpPG § 5. Prospekt, [w:] W. Groß, Kapitalmarktrecht. Kommentar zum Börsengesetz, zur Börsenzulassungs-Verordnung und zum Wertpapierprospektgesetz, Monachium.
Google Scholar

Kocemba, K., 2013, Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych. Odpowiedzialność cywilna, [w:] R. F. Szymański (red.), Obowiązki informacyjne spółek publicznych, Warszawa.
Google Scholar

Kuźnicka M., Marczuk M., 2014, Art. 22. Oferta publiczna, [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Łętowska E., Osajda K., 2012, Rozdział I. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań, [w:] E. Łętowska (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego. Tom 5, C. H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Machnikowski P., 2006, Uwagi wstępne o podstawach odpowiedzialności cywilnej za zawiedzione zaufanie, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 300.
Google Scholar

Miklaszewska E., 2010, Bank na rynku finansowym: Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Nieborak T., 2011, Komentarz do art. 5, [w:] T. Sójka, T. Nieborak, Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz, LEX, Warszawa.
Google Scholar

ORKA Sejm, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/3970.htm
Google Scholar

Radziszewski E., 2013, Bank jako instytucja zaufania publicznego. gwarancje prawne i instytucjonalne, KNF, Warszawa.
Google Scholar

Regulamin Giełdy 2016, http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin-gpw.pdf
Google Scholar

Róg P., Wajda P., 2014, Art. 98. Oferta publiczna, [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Singhof B., 2014, Emissionsgeschäft, [w:] K. Schmidt, W. Hadding, Münchener Kommentar zum HGB, t. 6, Wydawnictwo C.H. Beck/Franz Vahlen, Monachium.
Google Scholar

Siol J., 2011, § 45. Anlagevermittlung und Prospekthaftung der Banken, [w:] H. Schimansky, H. J. Bunte, H. J. Lwowski, Bankrechts – Handbuch, Monachium.
Google Scholar

Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/obrot;2491957.html
Google Scholar

Sójka T., 2008, Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Oficyna, Warszawa.
Google Scholar

Szlachetka E., 2014, Umowa o oferowanie, „Monitor Prawa Bankowego”, nr 7-8.
Google Scholar

Wyrok BGH z 22 marca 1979 r., VII ZR 259/77, opubl. BGHZ 74.
Google Scholar

Wyrok SN z 20 stycznia 2009 r., II CSK 423/08, opubl. LEX nr 527191.
Google Scholar

Wyrok OLG Frankfurt z 6 lipca 2004 r., 5 U 122/03, opubl. ZIP 2004.
Google Scholar

Wyrok BGH z 9 lipca 2013 r., II ZR 9/12, opubl. NZG 2013.
Google Scholar

Wyrok BGH z 26 września 1991 r., VII ZR 376/89, opubl. NJW 1992.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Mijal, P. (2016). Odpowiedzialność prospektowa firmy inwestycyjnej z tytułu obowiązkowego pośrednictwa na rynku kapitałowym wobec nabywców papierów wartościowych w Polsce i Niemczech w świetle ustaw szczegółowych oraz ogólnej odpowiedzialności cywilnoprawnej. Finanse I Prawo Finansowe, 3(3), 49–61. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.05

Numer

Dział

Artykuł