Wpływ implementacji podatku bankowego na banki notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych

Autor

  • Katarzyna Kuta Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki
  • Krzysztof Rudnicki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.04

Słowa kluczowe:

podatek bankowy, bankowość, Giełda Papierów Wartościowych, podatki

Abstrakt

Artykuł skupia się wokół zagadnienia podatku bankowego i jego wpływu na banki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Opracowanie bazuje na założonej przez autorów hipotezie, iż podatek bankowy wywiera znaczący wpływ na wyniki finansowe banków. W pracy zawarte zostały zarówno teoretyczne, jak i empiryczne konkluzje związane z tym zagadnieniem. Artykuł zawiera również autorskie badanie przeprowadzone na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gajda-Kantorowska M., 2014, Podatek Tobina – kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 1.
Google Scholar

Juszczyk S., Snarski P., 2011, Przegląd potencjalnych podatków i opłat nakładanych na banki w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 93.
Google Scholar

Kil K., Ślusarczyk R., 2014, Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej – ocena implementacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 348.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.348.11

Konopczyk M., Sieradzki R, Wiernicki M, 2010, Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, nr 41(6).
Google Scholar

Marcinkowska M., 2011, Dodatkowe podatki i opłaty od banków – potrzeby, praktyki i dylematy teorii finansów, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Wybrane aspekty dodatkowego opodatkowania banków w kontekście debaty na forum Unii Europejskiej, 2010, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Google Scholar

Owsiak S., 2008, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Radziszewski E., 2013, Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, wyd. I, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Google Scholar

Różyński J., Kowalski O., 2011, Obciążenia finansowe na przykładzie wybranych banków spółdzielczych, „Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 92.
Google Scholar

Summary of the ECOFIN Council Meeting on 7 September 2010, EBC, 14 September.
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Kuta, K., & Rudnicki, K. (2016). Wpływ implementacji podatku bankowego na banki notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Finanse I Prawo Finansowe, 3(3), 35–48. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.04

Numer

Dział

Artykuł