System dochodzenia roszczeń przez konsumenta

Autor

  • Karolina Wróblewska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.4.05

Słowa kluczowe:

konsument, roszczenia, sektor finansowy, instytucje

Abstrakt

System dochodzenia roszczeń przez konsumenta zawiera istotne informacje o konsumencie w sektorze finansowym, możliwości złożenia przez niego reklamacji danej usługi oraz o tym, jakie istnieją najważniejsze instytucje w Polsce, w których klient podmiotów tego sektora może szukać pomocy w celu dochodzenia swoich roszczeń. Celem artykułu jest identyfikacja podmiotów, które posiadają kompetencje wystarczające do rozwiązania określonego sporu, a także analiza zadań tych instytucji, sposób ich organizacji oraz procedury rozpatrywania wniosków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
Google Scholar

Ławicki J. S., 2005, Marketing sukcesu – partnering, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, Załącznik do Uchwały Nr 12/2014 XXVI Walnego Zgromadzenia ZBP z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Google Scholar

Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Załącznik do uchwały nr 61/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 stycznia 2016 r.
Google Scholar

Rokicka G., Vademecum konsumenta, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, [w:] http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/uokik_vademecum_konsumenta_2008.pdf
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, DzU 1964, nr 16,poz. 93.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1964.023_x.x

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939.
Google Scholar

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, t.j. DzU 2000, nr 22, poz. 271.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007, nr 50, poz. 331.
Google Scholar

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, DzU 2014, poz. 827.
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, DzU 2015, poz. 1348.
Google Scholar

[www1] http://knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp
Google Scholar

[www2] http://rf.gov.pl/
Google Scholar

[www3] http://rf.gov.pl/files/22005__5303__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2014.pdf
Google Scholar

[www4] https://uokik.gov.pl stan na 23.04.2016 r.
Google Scholar

[www5] https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_z_dzialalnosci_Bankowego_Arbitrau_Konsumenckiego_w_2015_roku.pdf
Google Scholar

[www6] http://www.knf.gov.pl/Images/sprawozdanie_SP_2015_tcm75-46455.pdf
Google Scholar

[www7] http://www.konsument.gov.pl/
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Wróblewska, K. (2016). System dochodzenia roszczeń przez konsumenta. Finanse I Prawo Finansowe, 3(4), 47–60. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.4.05

Numer

Dział

Artykuł