Nadzór nad opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor

  • Magdalena Suska Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.4.04

Słowa kluczowe:

opłata, gmina, nadzór

Abstrakt

W ocenie TK od ustawodawcy wymaga się, aby prawo było tworzone w sposób klarowny. Nie zostało to wzięte pod uwagę w przypadku nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Narzucono gminom obowiązek zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy mieliby ponosić tego koszty w drodze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ustawie jednak nie sprecyzowano charakteru tej opłaty. W konsekwencji powstała niejasność, który z organów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest właściwy do zbadania uchwał podejmowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tej kwestii wypowiedziały się sądy administracyjne, jednak wyrażone stanowiska były rozbieżne, mimo iż oparte były na tych samych aktach prawnych. W artykule ukazano polemikę organów publicznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R. M., Kabat A., Niezgódka-Medek M., 2015, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa.
Google Scholar

Ciąglewicz-Miśta A., Talik A., 2001, Podatki i opłaty w przedmiocie nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne”, nr 6.
Google Scholar

Knysiak-Molczyk H., 2012, Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] D. R. Kijowski, P. J. Suwaj (red.), Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, Warszawa.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.
Google Scholar

Krzywoń A., 2011, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niekonstytucyjna danina publiczna?, „Przegląd Legislacyjny”, nr 2–4.
Google Scholar

Lewicka R., 2008, Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązują-cym, Warszawa.
Google Scholar

Morawska E., 2003, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń.
Google Scholar

Stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6.12.2012 r., DAP-WN-0748-8/2012/AKo.
Google Scholar

Stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 01.02.2013 r., DAP-WN-0748-1/2013/AKo.
Google Scholar

Uchwała Krajowej Rady RIO z dnia 27.09.2012 r., nr 10/2012.
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2016, poz. 716 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU 2016, poz. 250 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, DzU 2015, poz. 613 ze zm.
Google Scholar

Wyrok TK z 21.03.2001 r., sygn. akt K. 24/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 51.
Google Scholar

Wyrok TK z 22.05. 2002 r., sygn. akt K. 6/02, OTK ZU nr 3A/2002, poz. 33.
Google Scholar

Wyrok TK z 21.02.2006 r., sygn. akt K. 1/05, OTK ZU nr 2A/2006, poz. 18.
Google Scholar

Wyrok TK z 28.11.2013 r, sygn. akt K. 17/12, LEX 1413370.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 02.12.2015 r., II FSK 415/14, LEX 1988740.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 22.03.2001 r., II SA/Ka 2606/00, LEX 51444.
Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28.12.2012 r., I SA/Lu 932/12, LEX 1279626.
Google Scholar

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11.04.2013 r., II SA/Ol 137/13, LEX 1350150.
Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 16.06.2005 r., II SA/Bk 476/05, LEX 173721.
Google Scholar

[www1] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tY2P8Fo1fHcJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e272b122-6565-43f8-a02d-e5ceff093538/c/119-129.pdf+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
Google Scholar

[www2] http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/sprawozdanie_za_2014_r_www.pdf
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Suska, M. . (2016). Nadzór nad opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Finanse I Prawo Finansowe, 3(4), 33–46. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.4.04

Numer

Dział

Artykuł