Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DZU 2015, POZ. 1357)

Autor

  • Anna Mlostoń-Olszewska Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.4.02

Słowa kluczowe:

konsument, prawo, kredyt

Abstrakt

Artykuł dotyczy rozwiązań prawnych chroniących konsumentów przed ponoszeniem nadmiernych kosztów w związku z zaciąganiem pożyczek na rynku poza bankowym. Celem artykułu jest przedstawienie nowych, wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw [DzU 2015, poz. 1357], rozwiązań legislacyjnych dotyczących kredytu konsumenckiego oraz dokonanie oceny, czy rozwiązania te zwiększą ochronę konsumentów. W artykule dokonano porównania nowych rozwiązań legislacyjnych z rozwiązaniami stosowanymi dotychczas oraz krytycznej analizy nowych rozwiązań. W artykule wykazano, że nowy model ochrony konsumentów powinien zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, DzUrz UE L 133 z dnia 22.05.2008.
Google Scholar

Dyrektywa Rady nr 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, DzUrz WE L 42 z dnia 12.02.1987 r.
Google Scholar

Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej?, Poradnik dla konsumentów, UOKiK, Warszawa 2013.
Google Scholar

Ofiarski Z., 2014, Ustawa o kredycie konsumenckim – komentarz, LEX nr 8903.
Google Scholar

Pismo Ministra Finansów z 17 lipca 2013 r. stanowiące odpowiedź na oświadczenie Senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha złożone podczas 34. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2013 r., https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/odpow34.pdf
Google Scholar

Pismo Prezesa UOKiK z dnia 11 maja 2012 r. stanowiące odpowiedź na interpelację nr 4055 (interpelacja posła Zbigniewa Kuźmiuka), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Inter-pelacjaTresc.xsp?key=68655D9C
Google Scholar

Rogoń D., Rusinek M., Włodarska K., 2006, Kredyt konsumencki. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX
Google Scholar

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3460, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3460
Google Scholar

Uchwała Nr 1712011 Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego Rady Prawa Bankowego dotyczącej wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 1), https://zbp.pl/
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. DzU 2016, poz. 1528.
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lutego 2011 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. DzU 2015, poz. 184 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, DZU 2001, nr 100, poz. 1081 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j. DzU 2016, poz. 174.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. DzU 2016, poz. 380.
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, DzU 2015, poz. 1357.
Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2005, nr 157, poz. 1316.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Mlostoń-Olszewska, A. (2016). Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DZU 2015, POZ. 1357). Finanse I Prawo Finansowe, 3(4), 7–19. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.4.02

Numer

Dział

Artykuł