Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autor

  • Katarzyna Białas Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.13.02

Słowa kluczowe:

płynność finansowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, wskaźniki dynamiczne

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia danych dotyczących płynności finansowej uzyskanych za poprzez statyczne wskaźniki płynności a alternatywne, dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, z punktu widzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.
Metodologia badań – W artykule dokonana została analiza danych finansowych spółki X notowanej na GPW w Warszawie, z punktu widzenia zarządzania posiadaną płynnością finansową. Analiza ta została przeprowadzona w dwóch podejściach: statycznym i dynamicznym.
Wynik – Badanie pozwoliło ocenić przydatność informacyjną danych wskaźników, z punktu widzenia kadry zarządzającej oraz strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi w kontekście maksymalizacji zysku dla właścicieli.
Oryginalność/wartość – Przedstawione badanie pozwoliło ocenić, czy wartości wskaźnikowe w adekwatny sposób odzwierciedlają sytuację bieżącą przedsiębiorstwa. Informacje te pozwalają kadrze zarządzającej na racjonalne zarządzania finansami, które umożliwia terminową spłatę zobowiązań, finansowanie inwestycji i długoterminowego rozwoju na rynku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
Google Scholar

Grabowska M., 2012, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Janik W., Paździor A., 2011, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
Google Scholar

Kowalska S., 2013, Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58.
Google Scholar

Kreczmańska-Gigol, K., 2015, Płynność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie, Wyd. Difin SA, Warszawa.
Google Scholar

Kusak A., 2004, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Nesterak J., 2014, Controlling zarządczy, Projektowanie i wrażanie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Google Scholar

Niemiec A., 2014, Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 79(135), SKwP, Warszawa.
Google Scholar

Śnieżek E., Wiatr M., 2015, Przepływy pieniężne, wydanie II poszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., 2014, Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Wajszczuk K., 2013, Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy: Cash Flow system, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-03-31

Jak cytować

Białas, K. (2017). Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Finanse I Prawo Finansowe, 1(13), 7–20. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.13.02

Numer

Dział

Artykuł