Zjawisko prania brudnych pieniędzy

Autor

  • Karolina Lewandowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.06

Słowa kluczowe:

przestępstwo gospodarcze, pranie brudnych pieniędzy, zorganizowane grupy przestępcze

Abstrakt

W Polsce do przestępstw gospodarczych zalicza się zjawisko prania brudnych pieniędzy. Proces ten ma charakter globalny i w celu jego zwalczania stosuje się regulacje prawne, kodeks karny, dyrektywy i ustawy. Głównym celem artykułu jest charakterystyka procesu prania brudnych pieniędzy, podjęcie próby zdefiniowania procesu, ujęcia ekonomicznego, rodzajów i metod prania brudnych pieniędzy, a także ocena skali zjawiska oraz jego konsekwencji. Szczególnie ważna jest prezentacja aspektów prawnych procederu prania brudnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę charakter globalny prania brudnych pieniędzy, zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę ze względu na obrót pieniędzmi wprowadzonych w sposób nieprawny. Przyjęto hipotezę, że zjawisko prania brudnych pieniędzy negatywnie wpływa na mechanizmy rynkowe, których celem jest określanie parametrów rynkowych. Legalizacja środków pieniężnych pochodzących z nielegalnego źródła w systemie finansowym jest ryzykownym etapem przestępstwa, pełni również nieodłączny element zorganizowanej działalności przestępczej.
W artykule wykorzystano metody badawcze: analiza skali zjawiska procederu prania brudnych pieniędzy w wybranych krajach Unii Europejskiej, wydanych wyroków skazujących, zawiadomień o podejrzanych i wstrzymanych transakcjach. Wykonana analiza ma za zadanie pokazać, jak zmienia się intensywność zjawiska prania brudnych pieniędzy na przestrzeni lat i skuteczność metod jego zapobiegania, a także prawidłowość istniejących regulacji prawnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bieniek B., 2010, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Ceglarz J., Pranie brudnych pieniędzy. W Luksemburgu i Niemczech o to najłatwiej, Finansewp.pl, www.finanse.wp.pl [dostęp: 05.11.2015].
Google Scholar

Chmielniak Ł., Pranie pieniędzy raport 2014, Chmielniak adwokaci we współpracy z Kroll On-track, www.bialekolnierzyki.com.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pranie_Pieniedzy_RA-PORT_2014.pdf.
Google Scholar

Chodnicka P., 2011, Ekonomika prania brudnych pieniędzy, „Oeconomia Copernicana”, nr 4.
Google Scholar

Departament Informacji Finansowej, Dyrektywa 2001/97/EC, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp: 15.07.2015].
Google Scholar

Grzywacz J., 2005, Pranie brudnych pieniędzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Grzywacz J., 2010, Pranie pieniędzy, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Google Scholar

Hryniewicka M., 2014, Pranie brudnych pieniędzy, jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXXVI, z. 4.
Google Scholar

Jankowski R., 2014, Proceder prania brudnych pieniędzy – rozmiary, przyczyny i skutki, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile”, nr 3.
Google Scholar

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., Dz.U. 2005, nr 18, poz. 158.
Google Scholar

NIK: niska skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, Bankier.pl, www.bankier.pl, [dostęp: 19.08.2016].
Google Scholar

Pawlik P., Zadania i funkcje KAS, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp: 28.02.2017].
Google Scholar

Pływaczewski E., 1993, Pranie brudnych pieniędzy. Możliwość przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
Google Scholar

Pranie brudnych pieniędzy, Encyklopedia zarządzania, www.mfiles.pl [dostęp: 04.11.2016].
Google Scholar

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [dostęp: 19.07.2017].
Google Scholar

Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawno międzynarodowych, europejskich i krajowych, www.bbn.gov.pl, file:///C:/Users/Anonim/Down-loads/kbn_s__ 199223_Problematyka_prania.pdf.
Google Scholar

Słowik P. J., Przestępstwo prania brudnych pieniędzy – na czym polega i jaki jest jego przebieg?, Prawoprosto.pl, www.prawoprosto.pl [dostęp: 06.11.2016].
Google Scholar

Smolak M., 2013, Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, Segregator 21, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, www.abw.gov.pl.
Google Scholar

System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Departament Budżetu i Finansów, NIK – informacje o wynikach kontroli, nr ewid. 37/2016/P/15/013/KBF.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Dz.U. 2000, nr 116, poz. 1216, z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2016, poz. 1829, 1948, 1997, 2255.
Google Scholar

Wójcik J.W., 2002, Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Wydawnictwo Twigger S.A., Warszawa.
Google Scholar

Żółtek S., 2009, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-31

Jak cytować

Lewandowska, K. (2017). Zjawisko prania brudnych pieniędzy. Finanse I Prawo Finansowe, 4(16), 59–71. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.06

Numer

Dział

Artykuł