Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów

Autor

  • Izabela Kropacz Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.02

Słowa kluczowe:

depozyty, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, bezpieczeństwo, systemy gwarantowania depozytów, ryzyko bankowe

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozytów. Zaprezentowano działalność depozytową sektora bankowego oraz związane z prowadzeniem tej działalności ryzyko. Przedstawiono strukturę depozytową polskiego sektora bankowego oraz wskaźnik oszczędności do PKB w wybranych krajach europejskich. Wskazano zadania i zakres działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także zaprezentowano polski system ochrony depozytów w świetle europejskich standardów. Dokonano oceny bezpieczeństwa środków powierzanych instytucjom rynku finansowego w Polsce oraz wskazano instytucje zabezpieczające deponowane środki. Wykazano, iż sprawnie działający rynek finansowy może być podstawą rozwoju i wzrostu gospodarczego, zaś efektywne funkcjonowanie organów nadzoru pozwala na zmniejszenie zagrożenia wynikającego z wykonywanej przez banki działalności. Prezentacji i porównania zgromadzonych danych dokonano za pomocą wykresów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Czajkowska A., 2016, Dylematy dla Polski związane z przystąpieniem do Unii Bankowej, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Dembska R., 2016, Bezpieczeństwo depozytów bankowych w polskim systemie bankowym, rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
Google Scholar

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych, 2016, Departament Bankowości Komercyjnej Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Google Scholar

Dobosiewicz Z., 2007, Kredyty i gwarancje kredytowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Dobosiewicz Z., 2005, Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gospodarowicz M., 2013, System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Google Scholar

Gwarantowanie depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 13.03.2017].
Google Scholar

Iwanowicz-Drozdowska M., Jaworski W., Zawadzka Z., 2010, Bankowość – zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Jajuga K., 2009, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kasprzak M., 2013, Regulacje nadzorcze sektora bankowego w Polsce, [w:] J. Świderska (red.), Współczesny system bankowy – ujęcie instytucjonalne, Difin S.A., Warszawa.
Google Scholar

Matysek-Jędrych A., 2007, System finansowy – definicja i funkcje, „Bank i Kredyt”, nr 10.
Google Scholar

Nadzór oparty na analizie ryzyka, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].
Google Scholar

Niczyporuk P., Talecka A., 2010, Bankowość Unii Europejskiej – podstawowe zagadnienia, Temida2, Białystok.
Google Scholar

Ostrowska D., 2013, System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Pastuł S., Sitek M., 2013, Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego, „Studia i Materiały Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, nr 1, Kielce.
Google Scholar

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., 2012, System finansowy w Polsce, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Podręcznik inspekcji na miejscu, Baza depozytowa, 2007, Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej, Warszawa, www.bs.net.pl.
Google Scholar

Polska – kraj najniższych oszczędności, www.bankier.pl [dostęp: 03.11.2017].
Google Scholar

Pozostałe zasady gwarantowanie depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 03.11.2016].
Google Scholar

Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 2015, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl.
Google Scholar

Skąd się bierze oprocentowanie lokat bankowych, Rynek złota: Oszczędzanie, Inwestycje, Finanse, www.rynekzlota24.pl [dostęp: 14.08.2012].
Google Scholar

Stabilność finansowa, Portal Edukacji Ekonomicznej – Narodowy Bank Polski, www.nbportal.pl [dostęp: 12.03.2017].
Google Scholar

Statystyka monetarna i finansowa, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl [dostęp: 23.03.2017].
Google Scholar

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich, 2012, Analizy On-line S.A. dla BPHTFI S.A.
Google Scholar

Struktura oszczędnościowa gospodarstw domowych, www.analizy.pl [dostęp: 28.06.2017].
Google Scholar

Unia bankowa, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, www.consilium.europa.eu [dostęp: 12.03.2017].
Google Scholar

Unia bankowa – dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, Europa Parlament, www.europarl.europa.eu [dostęp: 01.09.2016].
Google Scholar

Unia europejska – statystyka, www.money.pl [dostęp: 03.11.2017].
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. 1995, nr 4, poz. 18.
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. 2016, poz. 996.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2006, nr 157, poz. 1119, z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
Google Scholar

Waliszewski K., 2016, Europejski system gwarantowania depozytów jako trzeci filar Unii Bankowej, „Bezpieczny Bank”, nr 1(62).
Google Scholar

Wysokość gwarancji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 12.03.2017].
Google Scholar

Zadania Komisji, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].
Google Scholar

Zakres przedmiotowy gwarancji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl [dostęp: 12.03.2017].
Google Scholar

Zygierewicz M., 2015, Składki na BFG w standardzie unijnym, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 2.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-31

Jak cytować

Kropacz, I. (2017). Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów. Finanse I Prawo Finansowe, 4(16), 9–22. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.02

Numer

Dział

Artykuł