Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.28.03

Słowa kluczowe:

ochrona konsumentów, inwestor indywidualny, System Rekompensat, usługi maklerskie, rynek kapitałowy

Abstrakt

Prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego determinowane jest utrzymywaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa jego uczestników. Z uwagi na liczne zagrożenia, rynek kapitałowy jest szczególnie wymagający dla konsumentów, którzy na własne ryzyko dokonują obrotu instrumentami finansowymi (inwestorzy indywidualni). Do głównych zagrożeń zalicza się przede wszystkim deficyty informacji, zmienność uwarunkowań rynkowych, a także nieuczciwe praktyki rynkowe oraz upadłość biur maklerskich, w których utrzymują instrumenty finansowe lub środki pieniężne.
Celem opracowania jest wskazanie zakresu ochrony konsumentów usług finansowych na rynku kapitałowym. W opracowaniu stawia się hipotezę, że ochrona konsumentów na rynku kapitałowym jest niewystarczająca i wymaga wprowadzenia kompleksowych rozwiązań w zakresie spójnego systemu ochrony.
W artykule wykorzystuje się dwie metody badawcze. Pierwszą metodą, jest analiza dokumentów i aktów prawnych. Jej celem jest przedstawienie zakresu udzielenia ochrony konsumentom usług maklerskich. Drugą metodą badawczą jest empiryczna analiza dynamiki, której celem jest wskazanie tendencji oraz dynamiki zmian aktywności konsumentów usług maklerskich.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cichorska J. (red.), 2015, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

DKN przy Rzeczniku Finansowym, 2019, Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta, Rzecznik Finansowy, Warszawa, https://rf.gov.pl/pdf/DKN_Raport_nieprawidlowosci_wrzesien2019.pdf [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

Dyrektywa PE i Rady (UE) 2002/65/WE z dnia 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE.
Google Scholar

Dyrektywa PE i Rady 2005/29/WE z dnia 11.05.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie 2006/2004.
Google Scholar

Dyrektywa PE i Rady 2011/83/UE z dnia 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Tekst mający znaczenie dla EOG.
Google Scholar

Dyrektywa PE i Rady 2013/11/UE z dnia 21.05.2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich).
Google Scholar

Dyrektywa PE i Rady 97/9/WE z dnia 3.03.1997 w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów.
Google Scholar

Frączek B., Mitręga-Niestrój K., 2015, Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych – wybrane doświadczenia międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, nr 2(938), doi: 10.15678/ZNUEK.2015.0938.0201.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0201

Gnela B., 2007, Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

GPW, 2017, Zagregowane wyniki badania dot. udziału inwestorów w obrotach instrumentami fi-nansowymi, www.gpw.pl [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

GPW, 2020, Udział inwestorów w obrotach giełdowych, www.gpw.pl [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Kitala R., 2009, Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Google Scholar

Janik B., 2007, System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Gdańsk.
Google Scholar

KDPW, 2018, Raport Roczny KDPW za rok 2018, https://www.kdpw.pl/pl/KDPW/publikacje/Documents/Raporty/raport2018.pdf [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

KDPW, 2020, Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce, https://www.kdpw.pl/pl/KDPW/publikacje/Documents/publikacje/SystemRekompensat.pdf [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

Llewellyn D., 1999, The Economic Rationale for Financial Regulation, „Occasional Paper Series. The Financial Services Authority”, no. 1.
Google Scholar

NBP, 2014, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa.
Google Scholar

NBP, 2015, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa.
Google Scholar

NBP, 2016, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., Warszawa.
Google Scholar

NBP, 2017, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., Warszawa.
Google Scholar

NBP, 2018, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., Warszawa.
Google Scholar

NBP, 2019, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r., Warszawa
Google Scholar

Rutkowska-Tomaszewska E., 2020a, Current trends in consumer protection regulations in the financial services market in Poland, [w:] S. Smyczek (ed.), Consumer Rights Protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness, Publishing House of the Univesity of Economics in Katowice, Katowice.
Google Scholar

Rutkowska-Tomaszewska E., 2020b, Prawo ochrony konsumenta usług finansowych w świetle założenia racjonalnego ustawodawcy — kilka wybranych uwag, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3978, t. 120, doi: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.85.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.85

Rzecznik Finansowy, 2017, Inwestycje w obligacje nie zawsze bezpieczne, https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/obligacje_korporacyjne_analiza_RF_2017.pdf [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

Rzecznik Finansowy, 2018, Problemy klientów na „rynku forex”, https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Forex_raport_RF_2018.pdf [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

SII, 2015, Statut Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, http://www.sii.org.pl/static/img/000010/Statut_SII_20110122.pdf [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

SII, 2019, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów – OBI 2019, SII, Wrocław [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

SII, 2020a, Dział Ochrony Praw, https://www.sii.org.pl/5/ochrona-praw.html#ak5 [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

SII, 2020b, O Stowarzyszeniu, http://www.sii.org.pl/3/stowarzyszenie.html#ak3 [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

Sójka T., 2016, Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym,Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Szczepańska K., 2011, Pojęcie konsumenta w „dyrektywach konsumenckich” Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”, nr 1, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13771/1/17_SZCZEPA%c5%83SKA.pdf [dostęp 15.09.2020].
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1964.023_x.x

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o o obligacjach, Dz.U. 2015, poz. 238.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 maja 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Jak cytować

Czech, M. (2020). Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 4(28), 45–63. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.28.03

Numer

Dział

Artykuł