Obowiązki informacyjne na głównym parkiecie GPW oraz na rynku NewConnect – analiza porównawcza

  • Karolina Chamska Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  • Grzegorz Ściński
Słowa kluczowe: informacja, GPW, obowiązki Informacyjne, Alternatywny System Obrotu

Abstrakt

Nie sposób jest wyeliminować zjawiska asymetrii informacji na współczesnym ryku kapitałowym. Aby ograniczyć jego negatywne skutki nakładane są przez organizatorów obrotów instrumentami finansowymi obowiązki informacyjne. Emitenci papierów wartościowych na głównym parkiecie GPW oraz na alternatywnym systemie obrotu NewConnect są zobowiązani prezentować podstawowe dane o przedsiębiorstwie, jego stanie posiadania jak również okresowe raporty z jego bieżącego funkcjonowania oraz prospekty emisyjne. Z uwagi na charakter poszczególnych rynków obowiązki te są mniej lub bardziej restrykcyjne. Celem artykułu jest dokonanie porównania obowiązków informacyjnych pomiędzy rynkami akcyjnymi prowadzonymi przez GPW SA oraz dokonania oceny słuszności zastosowania danych rozwiązań. W artykule stawia się tezę, że bardziej restrykcyjne wymogi informowania akcjonariuszy dotyczące zmian dotykających spółkę giełdową mają bezpośrednie przełożenie na transparentność oraz ocenę jakości rynku w oczach inwestorów. Badanie zostało przeprowadzone poprzez dokonanie analizy porównawczej opartej na regulaminach obu parkietów oraz aktualnie obowiązującym stanie prawnym.

Bibliografia

Feder-Sempach E., 2010, Rynki Alternatywne w strefie euro I Unii Europejskiej a Newconnect – Analiza porównawcza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 238.

Górecki P., 2007, Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe problemy regulacji prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera, „Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego”, nr 1.

Mosionek-Schweda M., 2012a, Koszty i korzyści transferu spółki z newconnect na rynek regulowany GPW S.A., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 55.

Mosionek-Schweda M., 2012b, Rozwój giełdowych rynków dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na przykładzie wybranych giełd na świecie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Finansów i Bankowości.

Mosionek-Schweda M., 2013, Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, t. 2, zif.wzr.pl/pim/2013.

Mroczkowski R., 2014, Rynek kapitałowy, [w:] A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., Warszawa.

Pachucki M., Plutecki A., 2014, Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne. Poradnik dla emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.

Poślad M., 2007, Poradnik inwestora. Jak czytać prospekt emisyjny?, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, Część ogólna, tekst ujednolicony według stanu prawnego z dnia 1 października 2016 r.

Sójka T., 2008, Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Szczepanowski P., 2010, Efektywność wzrostu i rozwoju spółek NewConnect w ujęciu sektorowym, „Współczesna Ekonomia”, t. 4, nr 1.

Szymański R., Kocemba K., 2013, Obowiązki informacyjne spółek publicznych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2016, poz. 1636.

Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r.Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozdział 1, Postanowienia ogólne, stan prawny z dnia 3 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stan prawny z dnia 8 sierpnia 2016 r. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

[www 1] www.gpw.pl [Strona internetowa GPW].

[www 2] www.findict.pl/slownik/prospekt-emisyjny [Strona internetowa FinDict].

[www 3] www.edukacjagieldowa.pl/wp-content/uploads/2015/08/NewConnect.pdf [Strona internetowa Edukacja giełdowa].

[www 4] www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/Raporty_okresowe_NewConnect_10_02_2017.pdf [Strona internetowa NewConnect].

[www 5] www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/MAR_zmiany_Regulamin_ASO.pdf [Strona internetowa NewConnect].

[www 6] http://www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/new/Regulamin_ASO_UTP_zal_2.pdf [Załącznik nr 2 do regulaminu ASO Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu].

[www 7] www.gpw.pl/Obowiazki_informacyjne [Strona internetowa GPW].

[www 8] www.gazetatrend.pl/artykuly/392-newconnect-inwestor-indywidualny-niekonieczniepozadany [Strona internetowa Miesięcznika Trend].

[www 9] https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=38&gpwlf_id=40 [Strona internetowa GPW].

[www 10] www.gpw.pl/komunikaty_prasowe?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=56946 [Strona internetowa GPW].

Opublikowane
2017-09-25
Jak cytować
Chamska, K., & Ściński, G. (2017). Obowiązki informacyjne na głównym parkiecie GPW oraz na rynku NewConnect – analiza porównawcza. Finanse I Prawo Finansowe, 2(14), 9-22. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.02
Dział
Artykuł