Rozwój rynku europejskiego towarów i usług ekologicznych oraz jego wsparcie finansowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.04

Słowa kluczowe:

rynek towarów i usług środowiskowych, produkty ekologiczne, Unia Europejska, źródła finansowania, regulacja

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena sytuacji na rynku towarów i usług środowiskowych w UE oraz kształtowania się systemu wsparcia i regulacji tego rynku.

Metodyka: Rynek towarów i usług środowiskowych wykazuje dynamiczny wzrost i rozwój w ostatnich dwóch dekadach, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo. Badania dotyczą specyfiki rozwoju rynku produktów ekologicznych, źródeł wsparcia rozwoju produkcji ekologicznej w UE. W badaniach wykorzystano metodę desk research, która stwarza możliwość wykorzystania szerokiej gamy materiałów z różnych obszarów i okresów. Wykorzystano akty prawne, dokumenty urzędowe i raporty.

Wyniki badań: W artykule przeanalizowano strukturę certyfikowanych gruntów rolnych w UE. Nacisk kładziony jest na badanie rynku UE pod kątem specyfiki rozwoju produktów ekologicznych, wśród których jest stały wzrost popytu na te produkty i rosnące ceny. Scharakteryzowano główne elementy systemu regulacji rynku towarów i usług ekologicznych. Wnioski zawarte w artykule odnoszą się do możliwości skorzystania z jednego ze wskazanych instrumentów: finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, kredytowanie, finansowanie przedsięwzięć, zielone obligacje, fundraising, crowdfunding, crowdfunding, środki własne przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe powinno być bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb beneficjentów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Agriculture, forestry and fishery statistics, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12069644/KS-FK-20-001-EN-N.pdf/a7439b01-671b-80ce-85e4-4d803c44340a?t=1608139005821 [Access 05.02.2022].
Google Scholar

Common Agricultural Policy – Performance, 2021, https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/common-agricultural-policy-performance_en [Access 28.01.2022].
Google Scholar

FiBL & IFOAM – Organics International. The World of organic agriculture statistics & emerging trends, 2021, https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf [Access 1.02.2022].
Google Scholar

FiBL Statistics. Key indicators (2020), https://statistics.fibl.org/europe/key-indicators.html [Access 25.01.2022].
Google Scholar

Masum H., Zaks D. & Monfreda Ch., 2007, Ecosystem goods and services series: valuation, http://www.worldchanging.com [Access 5.02.2022].
Google Scholar

Skorokhod І.S., Horbach L.М., 2021, Innovation-investment provision of regional environmentally safe development. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 3, no. 38, pp. 456–464. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237478.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237478

Stolze M., Sanders, J., Kasperczyk N., Madsen, G., Meredith S., 2016. CAP 2014-2020: Organic farming and the prospects for stimulating public goods. IFOAM EU, Brussels.
Google Scholar

Study on the Competitiveness of the EU eco-industry, 2020. Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – ENTR/06/054. Final Report – Part 1,https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/76dab816-c9d2-4469-9239-e1c25e55c675 [Access 28.01.2022].
Google Scholar

The environmental goods and services sector – a data collection handbook, 2019. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pp.196.
Google Scholar

FIBL-AMI surveys 2006-2021 based on national data sources and Eurostat, https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021/presentations.html [Access 1.02.2022].
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-23

Jak cytować

Skorokhod, I., & Skorokhod, D. (2022). Rozwój rynku europejskiego towarów i usług ekologicznych oraz jego wsparcie finansowe. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 49–66. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.04

Numer

Dział

Artykuł