Globalne banki systemowo istotne i ich znaczenie dla polskiego sektora finansowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.05

Słowa kluczowe:

global systemically important banks, Polish financial sector, systemic risk

Abstrakt

The purpose of the article: The aim of this paper is to demonstrate relevance of global systemically important banks (G-SIBs) in the context of Polish financial sector. This aspect is often overlooked, as there are no G-SIBs based in Poland.

Methodology: Abovementioned aim is fulfilled by aims of providing an overview of the international characteristics and regulation of G-SIBs, describing the interrelations between these entities and institutions operating in the Polish market, and by showing how these connections can change the financial sector in Poland both directly and indirectly. The analysis is based on international standards on G-SIBs published by the Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision, as well as on EU legal acts implementing these documents. Additional sources on the „indirect” functioning of G-SIBs in Poland encompass annual reports of the entities linked to them, management reports on their activities, as well as articles and Internet data.

Results of the research: G-SIBs influence Polish financial sector in several different ways. First, G-SIB-oriented regulation and supervision has an impact on Polish entities that are linked to them. Second, even indirect presence of G-SIBs is economically significant.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Banco Santander, (2021). Annual Report 2020, https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informacion-privilegiada/2021/02/hr-2021-02-03-informe-financiero-folleto-cuarto-trimestre-2020-en.pdf [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

BCBS, (2011), Global systemically important banks: Assessment methodology and the addi-tional loss absorbency requirement [dostęp 04.11.2011].
Google Scholar

BCBS, (2012). Core Principles for Effective Banking Supervision [dostęp 14.09.2012].
Google Scholar

BCBS, (2014a). Principles for effective supervisory colleges [dostęp 26.06.2014].
Google Scholar

BCBS, (2014b). Supervisory framework for measuring and controlling large exposures [dostęp 15.04.2014].
Google Scholar

BCBS, (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms [dostęp 07.12.2017].
Google Scholar

BCBS, (2018a). Stress testing principles [dostęp 17.10.2018].
Google Scholar

BCBS, (2018b). Global systemically important banks: Revised assessment methodology and the higher loss absorbency requirement [dostęp 05.07.2018].
Google Scholar

Blinder, A. (2013). After the Music Stopped. The Financial Crisis, The Response, And The Work Ahead. Penguin.
Google Scholar

BNP Paribas Polska, (2020). Raport roczny 2019: Kluczowe informacje o banku i grupie, https://raportroczny.bnpparibas.pl/o-banku/kluczowe-informacje-o-banku-i-grupie/ [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

BNP Paribas Polska, (2021). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Polska SA w roku 2020, https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Business Insider Polska, (2020). Niebezpiecznie poszerzyło się partyjne władztwo nad polityką kredy-tową banków – ostrzega Jerzy Hausner, 05.06.2020, https://businessinsider.com.pl/finanse/jerzy-hausner-o-upanstwowieniu-bankow-i-kryzysie-bankowym/cj71n73 [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Chiu, Iris H-Y and Wilson, J. (2019). Banking Law and Regulation. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780198784722.001.0001

CitiHandlowy, (2021). Edukacja ekonomiczna, https://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/edukacja-finansowa.htm [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrek-tywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. L 176 z dnia 27.06.2013, s. 338), ze zm.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, (Dz.Urz. L 173 z dnia 12.06.2014, s. 190) ze zm.
Google Scholar

EBA, (2017). Guidelines on Connected Clients under Article 4(1)(39) Regulation (EU) No 575/2013, 14.11.2017.
Google Scholar

FSB, (2010). Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision. Recommendations for en-hanced supervision [dostęp 02.11.2010].
Google Scholar

FSB, (2014a). Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions [dostęp 15.10.2014].
Google Scholar

FSB, (2014b). Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution. Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet [dostęp 09.11.2015].
Google Scholar

FSB, (2020). 2020 list of global systemically important banks (G-SIBs), 11.11.2020.
Google Scholar

Goldman Sachs, (2021). Poland, https://www.goldmansachs.com/worldwide/poland/ [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

ING Bank Śląski (2020). Zintegrowany Raport Roczny 2019, https://raportroczny.ing.pl/zrownowazony-rozwoj-i-csr/odpowiedzialnosc-spoleczna-i-edukacja-finansowa/ [dostęp 7.03.2021].
Google Scholar

ING Groep Annual Report 2019, (2021), https://www.ing.com/Investor-relations/Financial-performance/Annual-reports.htm [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

International Monetary Fund, Bank for International Settlements, Financial Stability Board [IMF, BfIS, FSB], (2009). Report to G20 Finance Ministers and Governors, Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments, October 2009, 2, https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/100109.pdf [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

KNF, (2020). Przegląd adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, 09.11.2020, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przeglad_adekwatnosci_wskaznika_bufora_innej_instytucji_o_znaczeniu_systemowym_71357.pdf [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

KNF, (2021). Porozumienia w ramach kolegiów nadzorczych, https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/porozumienia [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

List of Citigroup Inc. subsidiaries, (2011). 31 December, https://google.brand.edgar-online.com/efxapi/EFX_dll/EDGARpro.dll?FetchFilingHtmlSection1?SectionID=8433763-1765346-1791491&SessionID=S7f7eCJwqZ-xhP7 [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Lybeck, J. (2016). The Future of Financial Regulation. Who should pay for the failure of American and European bank? Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316227282

Morgan Stanley Poland, (2012). Alicja Kornasiewicz joins Morgan Stanley as a Senior Adviser in Poland and CEE, 26.01.2012, https://www.morganstanley.com/press-releases/alicja-kornasiewicz-joins-morgan-stanley-as-a-senior-adviser-in-poland-and-cee_04615a1e-ad67-42cd-a922-703bfb0a0690 [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Morgan Stanley Poland, (2021). About Us, https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/poland [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. L 150/1 z dnia 07.06.2019).
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. L 176 z dnia 27.06.2013, s. 1), ze zm.
Google Scholar

Rozporządzenie Rady (UE) NR 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucja-mi kredytowymi (Dz.Urz. L 287/63 z dnia 29.10.2013), ze zm.
Google Scholar

Santander Polska, (2021). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Pol-ska SA w roku 2020, https://www.santander.pl/regulation_file_server/time20210223094128/download?id=162275&lang=pl_PL#_Toc64809024 [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Siemionczyk, G. (2018). JP Morgan wciąż nie wie, co chce robić w Polsce. Rzeczpospolita, 25.09.2018, https://www.rp.pl/Banki/309259913-JP-Morgan-wciaz-nie-wie-co-chce-robic-w-Polsce.html [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Société Genérale, (2021). About us, https://cib.societegenerale.pl/en/about/ [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Sorkin, A.R. (2009). Too Big To Fail. UK: Penguin.
Google Scholar

State Street in Poland, (2021). About, https://www.statestreet.com/about/office-locations/poland-polishversion.html [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Taibbi, M. (2010). The Great American Bubble Machine. Rolling Stone, 5.04.2010, https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/the-great-american-bubble-machine-195229/ [dostęp 04.03.2021].
Google Scholar

Tooze, A. (2018). Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World. Viking
Google Scholar

UniCredit Services, (2021). About Us, https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicred-itservices.html [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Zadłużenia.com, https://www.zadluzenia.com/banki-w-polsce/ [dostęp 07.03.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-05

Jak cytować

Parchimowicz, K. (2021). Globalne banki systemowo istotne i ich znaczenie dla polskiego sektora finansowego. Finanse I Prawo Finansowe, 4(32), 67–82. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.05

Numer

Dział

Artykuł