Retroaktywne stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w opiniach Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.04.02

Słowa kluczowe:

GAAR, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, przepis intertemporalny, retroaktywność, Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, wykładnia prokonstytucyjna, niezgodność z Konstytucją

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza rozumowania Rady PUO w zakresie kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem GAAR, w tym zwłaszcza w zakresie możliwości retroaktywnego jej stosowania. Autorzy wskazują konieczność dokonania prokonstytucyjnej wykładni normy intertemporalnej przez Radę PUO. Podkreślają, że zgodnie z praktycznie jednolitymi poglądami doktryny normy tej nie można stosować retroaktywnie. Tym samym podważają zasadność twierdzeń Rady PUO o dopuszczalności stosowania klauzuli do zdarzeń, które rozpoczęły oddziaływanie na wymiar podatku przed 16 lipca 2016 r.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Mikołaj Kondej

Doktor nauk prawnych, radca prawny, doradca podatkowy nr 12285

Michał Stępień

Doradca podatkowy nr 12566

Bibliografia

Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie. Czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?, „Przegląd Podatkowy” 2021, nr 3.
Google Scholar

Etel L., Liszewski G., Komentarz do art. 119m Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2021.
Google Scholar

Filipczyk H., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 9.
Google Scholar

Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 8 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383370.03

Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017, Legalis/el.
Google Scholar

Guzek M., Stefaniak M., Klauzula a wymogi konstytucyjne dotyczące przepisów podatkowych, [w:] Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Warszawa 2018, Legalis/el.
Google Scholar

Kondej M., Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 7.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/sp.4879

Kondej M., Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności Konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, nr 3 https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.3

Litwińczuk H., Problemy intertemporalne w prawie podatkowym na przykładzie regulacji wprowadzającej ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa, [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec, red. P. Borszowski, Warszawa 2020, LEX/el.
Google Scholar

Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
Google Scholar

Mastalski R., Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Glosa do orzeczenia z 15 III 1995 K 1/95, „Państwo i Prawo” 1995, nr 7.
Google Scholar

Morawski W., Zagadnienia intertemporalne GAAR – od unikania opodatkowania przez sprawiedliwość aż do absurdu, [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2020, LEX/el.
Google Scholar

Nowak A., Czy Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania może wydawać opinie niekonkluzywne? Uwagi na tle uchwały nr 1/2021, Blog DZP https://www.dzp.pl/blog/tax/czy-rada-do-spraw-przeciwdzialania-unikaniu-opodatkowaniamoze-wydawac-opinie-niekonkluzywne-uwagi-na-tle-uchwaly-nr-1-2021/ (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

Olesiak J., Pajor Ł., Komentarz do art. 119a Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2020, Legalis/el.
Google Scholar

Pietrzykowski T., Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problem stosowania prawa w czasie, Warszawa 2011.
Google Scholar

Turzyński K., Kolibski M., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych – polemika, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 12.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Kondej, M., & Stępień, M. (2020). Retroaktywne stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w opiniach Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania . Kwartalnik Prawa Podatkowego, (4), 39–54. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.04.02

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.