Kwartalnik Prawa Podatkowego https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax <div style="text-align: justify;"> <p>The<em> Tax Law Quarterly</em> is a scientific journal concerning national, international and European Union tax law. In the <em>Tax Law Quarterly</em> there are published mainly scientific articles regarding tax law and tax science. Besides, there are published reviews, reports on conferences and materials regarding tax law such as the Centre of Tax Documentation and Studies Reports about the state of polish tax law. Studies are prepared by famous and highly-regarded authors – both Polish and foreign – mainly from academic circles.</p> </div> pl-PL mateusz.jaranowski@wpia.uni.lodz.pl (Mateusz Jaranowski) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Prawa podatnika a stanowienie prawa podatkowego – wybrane zagadnienia https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9448 <p>Dobre funkcjonowanie mechanizmów finansowych państwa wymaga sprawnego prowadzenia polityki finansowej, w tym polityki podatkowej. Przewidywalność zmian prawa podatkowego stanowiących wyraz realizacji polityki znanej podatnikom jest zgodna z zasadą pewności prawa, gdyż istotnie redukuje ujemne konsekwencje braku stabilności. Jak wiadomo, posiedzenia Sejmu i Senatu są jawne. Jawne powinny być jednak także projekty przepisów prawa podatkowego, a nawet założenia owe projekty poprzedzające. Z jednej strony umożliwiłoby to, a co najmniej znacznie ułatwiło, przeprowadzenie odpowiednich konsultacji publicznych, z drugiej zaś redukowało niepewność podatników co do przyszłego prawa. W toku prac nad projektem należy dbać o poprawność języka prawnego i szanować zasady techniki prawodawczej. Konsultowanie i opiniowanie projektów przepisów podatkowych przez różne podmioty, w tym przez ekspertów, ma olbrzymie znaczenie dla prac ustawodawczych. Prowadzenie konsultacji z udziałem podatników, przedstawicieli organizacji społecznych, samorządowych i gospodarczych oraz samorządów zawodowych ma wpływ na jakość prawa i sprzyja odpowiedniemu wyważeniu interesu publicznego i prywatnego w prawie podatkowym. W przypadku niezrozumiałego przepisu, podatnika winna chronić zasada <em>in dubio pro tributario</em>. Przepis taki nie może być także podstawą zastosowania wobec podatnika sankcji. Do zasad podatkowych mających największe znaczenie z punktu widzenia praw podatnika należy zasada pewności. Pewność i bezpieczeństwo prawne podatnika ściśle wiążą się z zasadą <em>lex retro non agit</em>. Ważne są też zasady: ochrony praw nabytych i ochrony interesów w toku. Warto podkreślić, że projekt ustawy Karta Praw Podatnika wniesiony niedawno do Sejmu niemało miejsca poświęca przepisom dotyczącym stanowienia prawa podatkowego. Obserwacja praktyki dowodzi, że takie przepisy są potrzebne, gdyż przyczyniłyby się z jednej strony do poprawy jakości naszego prawa podatkowego, z drugiej zaś do wzmocnienia ochrony praw podatnika.</p> Włodzimierz Nykiel Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9448 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie oznacza zakazu optymalizacji podatkowej. Glosa krytyczna do odmowy wydania opinii zabezpieczającej z dnia 28 maja 2020 r. DKP3.8011.8.2019 https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9449 <p>28 maja 2020 r. Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej dotyczącej możliwości rozpoznania przez podatnika straty na sprzedaży podmiotowi powiązanemu akcji spółki zależnej, których wartość znacząco spadła. Organ argumentował m.in., że dopuszczenie rozpoznania straty podatkowej na takiej sprzedaży pozostawałoby sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej. Uznał on, że sprzeczność ta wynika z faktu „żonglowania” przez podatnika aktywami w ramach grupy kapitałowej w celu aktywacji kosztów podatkowych. W niniejszej glosie krytycznej autor wskazuje, że zasadność rozstrzygnięcia Szefa KAS wydanego w analizowanej sprawie budzi wątpliwości. Podważa on w szczególności argumentację organu wskazującą, że rozpoznanie ekonomicznej straty w ramach transakcji z podmiotem powiązanym pozostaje sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.</p> Mikołaj Kondej Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9449 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 „Gorsze jest wrogiem złego”, czyli „naprawianie” błędów legislacyjnych na przykładzie regulacji dotyczącej podatku od wyjścia https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9450 <p>Celem artykułu jest ocena wprowadzonego do polskiego systemu prawnego w 2019 r. podatku od wyjścia od osób fizycznych, z uwzględnieniem przede wszystkim modelu jego płatności. To właśnie ten element konstrukcji <em>exit tax </em>ma najistotniejsze znaczenie dla ustalenia zgodności całej analizowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej oraz zasadami i wartościami konstytucyjnymi. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. przedłużające termin płatności podatku od wyjścia w przypadku osób fizycznych, stanowiące przykład wyjątkowo nieudanej i prawnie wadliwej próby „naprawiania” wcześniejszych błędów ustawodawcy.</p> Aneta Nowak-Piechota Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9450 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 Kilka uwag na temat opodatkowania wydobycia kopalin w wybranych krajach https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9451 <p>W artykule dokonano zwięzłego przeglądu podatków wydobywczych występujących w systemach fiskalnych wybranych państw świata. W pierwszej kolejności wskazano definicję pojęcia „renty surowcowej” oraz przedstawiono systemy nadające kształt współpracy pomiędzy państwami władającymi złożami kopalin oraz przedsiębiorcami dokonującymi ich wydobycia (tj. system koncesyjny i kontraktowy). W dalszej kolejności dokonano krótkiej charakterystyki danin obciążających działalność wydobywczą na świecie, dokonując ich klasyfikacji z uwzględnieniem różnych kryteriów. Następnie zaś przedstawiono instrumenty fiskalne stosowane w sektorze wydobywczym w Australii, Norwegii, Kanadzie i Meksyku (głównie w odniesieniu do węglowodorów, tj. ropy naftowej i gazu ziemnego).</p> Aleksandra Krajewska Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/article/view/9451 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000