Instrukcja redakcyjna

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). „Ghostwriting” to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. „Guest authorship” to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, stosownie do powołanych wyżej wytycznych MNiSW, redakcja Kwartalnika Prawa Podatkowego przyjmuje następujące zasady:

1. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie.

2. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.

3. W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.

Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji składają oświadczenie, że zapoznali się z powyższymi zasadami i zgłoszony przez nich artykuł jest z nimi zgodny.

 

Instrukcja redakcyjna

 1. Teksty przysyłane do redakcji Kwartalnika Prawa Podatkowego w celu ich opublikowania powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej jako dokument programu Word.
 2. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim i angielskim.
 3. Wraz z tekstem należy przesłać oświadczenie autorskie.
 4. Do tekstu należy dołączyć w języku polskim i w języku angielskim: streszczenie (5–8 zdań), słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów), notę o autorze (afiliacja, adres mailowy, numer ORCID). Tytuł opracowania powinien być podany zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 5. Na końcu tekstu należy umieścić bibliografię cytowanych prac (w alfabecie łacińskim), ułożoną w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. W przypadku powoływania kilku autorów dzieła zbiorowego (np. komentarza) w bibliografii należy wyróżnić osobno każdego z autorów. W pozycjach, gdzie jest to możliwe, należy umieścić numer DOI publikacji.
 6. Niezastosowanie się autora do wskazówek stanowi podstawę do nieprzyjęcia tekstu przez redakcję lub odesłania tekstu w celu dokonania koniecznych uzupełnień i poprawek. Nie będą przyjmowane teksty, w których: nie zachowano podstawowych zasad poprawności językowej właściwych dla języka polskiego lub angielskiego, nie zamieszczono bibliografii, nie sporządzono przypisów zgodnie z zasadami przyjętymi w czasopiśmie.

 

Uwagi ogólne 

 1. Materiały nadesłane do czasopisma powinny mieć następujące parametry: czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm; tekst powinien być wyjustowany. Należy wprowadzić numerację stron.
 2. W materiale należy stosować przypisy dolne o następujących parametrach: czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia 1,0; brak wcięcia akapitowego; tekst wyjustowany. Przypisy powinny być ponumerowane liczbami arabskimi.
 3. Niedopuszczalne jest wymuszanie końca wersu przy pomocy tzw. twardego albo miękkiego entera (shift + enter). Jeżeli na końcu wersu znajdzie się wyraz jednoliterowy, należy go tam pozostawić. Nie należy stosować twardych spacji oraz dzielenia wyrazów.
 4. W tekście stosuje się cudzysłowy polskie. Nie należy zastępować cudzysłowu podwójnym przecinkiem lub apostrofem. Cudzysłowy wewnętrzne (znajdujące się wewnątrz innych cudzysłowów) oznaczane są cudzysłowami ostrokątnymi francuskimi (tj. «...»).
 5. Nie należy umieszczać spacji między wyrazem a następującymi znakami interpunkcyjnymi: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, wykrzyknikiem, znakiem zapytania. Ponadto spacji nie powinno też być między cudzysłowem otwierającym a pierwszym wyrazem oraz między ostatnim wyrazem a cudzysłowem zamykającym. Ta sama zasada dotyczy nawiasów.
 6. W materiale stosuje się nawiasy półokrągłe, zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
 7. Przypis rozpoczyna się wielką literą, a kończy kropką lub innym znakiem interpunkcyjnym. Odnośnik przypisu umieszcza się przed kropką zamykającą zdanie.
 8. Daty zapisuje się przy użyciu liczb arabskich z użyciem skrótu „r.” na oznaczenie roku (np. 08.2017 r.). Poszczególne części daty należy oddzielić kropką.
 9. W anglojęzycznych słowach kluczowych kursywą zaznacza się wyrazy, a nie przecinki.
 10. Imiona i nazwiska zapisuje się zwykłym krojem pisma. Zasada ta odnosi się również do inicjałów. Kursywą zapisuje się wszystkie zwroty obcojęzyczne oraz tytuły wszelkich publikacji (książek, artykułów, itp.). Cytaty zapisuje się w cudzysłowach, nie kursywą.
 11. Materiały graficzne (zdjęcia, skany, mapy, diagramy, wykresy) należy zamieścić w tekście oraz załączyć w osobnych plikach. Wykresy i diagramy powinny być dostępne w osobnych plikach w wersji edytowalnej. 

Powoływanie aktów prawnych 

 1. Gdy w materiale powoływane są akty prawne, należy w przypisie wskazać miejsce ich
  publikacji. Nie dotyczy to aktów konstytucyjnych oraz kodeksów. Odsyłacz umieszczamy po ostatnim wyrazie nazwy aktu. Jeżeli pełna nazwa aktu występuje w przypisie, miejsce publikacji podajemy po nazwie w nawiasie. W przypadku skrótów Dz.U., Dz.Urz. lub M.P. nie stosuje się spacji między członami skrótu; rok wydania Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego zaznacza się tylko wtedy, gdy jest inny niż rok wydania aktu normatywnego; skrót Nr należy rozpocząć wielką literą; w przypadku zmian: ze zm. (nie: z późn. zm.); w przypadku tekstu jednolitego: t.j. (umieszczany przed nazwą publikatora). 
 2. W przypadku aktów prawnych Unii Europejskiej należy podać typ aktu, jego numer (zgodnie z oryginalnym zapisem w Dz.Urz.), organy wydające, datę wydania, nazwę oraz miejsce publikacji.
 3. W przypadku krajowych orzeczeń sądowych należy wskazać rodzaj orzeczenia (wyrok, postanowienie, uchwała itp.), datę i sygnaturę (bez dodatku „sygn. akt”). Podaje się również miejsce publikacji orzeczenia, stosując powszechnie znane skróty nazw zbiorów orzeczeń: OSP, OSA, OSNC, OSNKW itp.
 4. W przypadku orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powszechnie dostępnych w bazie HUDOC, należy podać: datę wydania orzeczenia, nazwę sprawy ze skrótem v. i nazwą kraju po polsku, numer skargi oraz konkretny fragment (pkt) orzeczenia.
 5. W przypadku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy podać: datę wydania orzeczenia, sygnaturę sprawy, jej nazwę ze skrótem v., identyfikator ECLI i punkt uzasadnienia.

 

Przypisy bibliograficzne 

 1. Książka. Przypis należy sporządzić według następującego schematu: inicjał imienia i pełne nazwisko autora; po przecinku tytuł publikacji zapisany kursywą; miejsce i rok wydania; strona lub zakres stron. W przypadku pracy zbiorowej stosuje się następujący zapis: tytuł publikacji zapisany kursywą; skrót „red.”, a następnie inicjał imienia i pełne nazwiska redaktora (redaktorów); miejsce i rok wydania.
 2. Praca zbiorowa. Przypis należy sporządzić według następującego schematu: inicjał imienia i pełne nazwisko autora; po przecinku tytuł artykułu zapisany kursywą; „[w:]”; dalej jak w przypadku pracy zbiorowej.
 3. Artykuł w czasopiśmie. Przypis należy sporządzić według następującego schematu: inicjał imienia i pełne nazwisko autora; po przecinku tytuł artykułu zapisany kursywą; tytuł czasopisma w cudzysłowie; oznaczenie rocznika i numeru; ewentualnie strona lub zakres stron.
 4. Materiały elektroniczne. W przypadku powoływania materiałów opublikowanych na stronach internetowych należy podać, w zależności od rodzaju materiału, jego nazwę kursywą lub dane autora i tytuł tekstu (kursywą); adres strony, w nawiasie datę ostatniego dostępu do niej poprzedzoną słowem „dostęp:”.