O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Kwartalnik Prawa Podatkowego” to czasopismo naukowe wydawane we współpracy z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych od 1999 roku.

Jest to uznany na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej skierowany głównie do doświadczonych specjalistów zajmujących się tą dziedziną prawa.

Na łamach „Kwartalnika Prawa Podatkowego” publikowane są oryginalne i wysokiej jakości artykuły dotyczące dokumentacji prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej.

Ponadto prezentowane są raporty z badań na temat stanu polskiego prawa podatkowego oraz rozprawy przygotowywane przez znanych i cenionych autorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych – cenionych ekspertów i autorytetów głównie ze środowisk akademickich (między innymi wykładowcy wyższych uczelni, sędziowie, doradcy podatkowi, prawnicy wyspecjalizowani w prawie finansowym).

Szczególną wartość mają także glosy do orzeczeń polskich sądów administracyjnych będące swoistym komentarzem i omówieniem tych wyroków w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Celem czasopisma jest prezentowanie artykułów na temat niejednoznacznych i niejednokrotnie skomplikowanych zagadnień podatkowych i finansowych celem zapoczątkowania dyskusji, a także polemik przyczyniających się do dogłębnego przeanalizowania danego tematu i ukazania odmiennych punktów widzenia.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

KPP ukazuje się regularnie od 1999 roku: https://cdisp.uni.lodz.pl/kwartalnik-prawa-podatkowego/kwartalnik-spis

Punktacja MEiN: 140 punktów (lipiec 2023)

Proces recenzyjny

Teksty zgłoszone do publikacji oceniane są przynajmniej przez dwóch niezależnych recenzentów, niezatrudnionych w Wydawnictwie i niebędących członkami Redakcji ani Rady Naukowej KWARTALNIKA i niezatrudnionych w jednostce, w której afiliowany jest Redaktor Naczelny.
Recenzje sporządzane są w trybie anonimowym, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
Recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorami tekstów zgłoszonych do publikacji (otrzymuje listę autorów, nie wie jednak, czyj tekst będzie recenzował). Za konflikt interesów uważa się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Formularz recenzji (do pobrania).
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
Lista recenzentów (corocznie aktualizowana) podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kwartalnika.

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.