Próba uporządkowania chaosu interpretacyjnego wokół zwolnień z opodatkowania dochodów organizacji non profit

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.03

Słowa kluczowe:

wykładnia zawężająca, zwolnienia podatkowe, organizacje non profit

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę wykazania błędnego stosowania wykładni zawężającej na przykładzie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez organizacje non profit. Autorzy krytycznie analizują chaos interpretacyjny do-tyczący sposobu lokowania dochodów na cele statutowe, w szczególności w zakresie wydatkowania bezpośredniego i pośredniego. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych ukazuje, że często stosują one interpretacyjną „drogę na skróty”, tj. rozstrzygają spory bez przekonującego uzasadnienia twierdzenia interpretacyjnego, np. dotyczącego zastosowania wykładni zawężającej. W efekcie właściwa wykładnia przepisów prawa podatkowego zastępowana jest ustaleniami intuicyjnymi, opar tymi głównie na niemającej dostatecznego uzasadnienia w polskim systemie prawa konieczności stosowania wykładni zawężającej przepisów o ulgach i zwolnieniach podatkowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borkowski G., Piłaszewicz M., Ulga dla fundacji? Glosa do uchwały SN z dnia 13 marca 2002 r., III ZP 21/01, „Glosa” 2002, nr 10.
Google Scholar

Brzeziński B., Glosa do uchwały SN z dnia 13 marca 2002 r., III ZP 21/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 4.
Google Scholar

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.
Google Scholar

Brzeziński B., Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich, Warszawa 2007.
Google Scholar

Frydrych F., Odpowiedzialność członków organów podmiotów non profit na podstawie art. 116a Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2010, nr 5.
Google Scholar

Grzybowski M., Finansowoprawne granice wolności organizacji pozarządowych, „Glosa” 1999, nr 3.
Google Scholar

Jamroży M., Główka A., Czy dochód uzyskiwany przez okręgową izbę lekarską z działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU, „Monitor Podatkowy” 2015, nr 11.
Google Scholar

Jendraszczyk M., Przychody podatnika, którego celem statutowym jest pomoc społeczna, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2020, nr 5.
Google Scholar

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2022, red. W. Modzelewski, J. Pyssa, wyd. 19, Legalis.
Google Scholar

Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M., Żurawiński J., Mariański A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2016, Lex.
Google Scholar

Kuźniacki B., Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła. Alokacja dochodu czy przeciwdziałanie nadużyciom międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego?, Warszawa 2022.
Google Scholar

Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000.
Google Scholar

Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. Tom II. Art. 15–42, Warszawa 2022, LEX.
Google Scholar

Mariański A., Przeznaczenie a wydatkowanie. Zwolnienia od podatku dochodowego, „Monitor Podatkowy” 2002, nr 8, Legalis.
Google Scholar

Mariański A., Ulga dla fundacji? Glosa do uchwały SN z dnia 13 marca 2002 r., III ZP 21/01 oraz do uchwały NSA z 20 listopada 2000 r., FPS 9/00, „Glosa” 2003, nr 1.
Google Scholar

Mastalski R., Podatek dochodowy od osób prawnych – cele statutowe fundacji – zakup udziałów w spółce handlowej – zwolnienie od podatku. Glosa do uchwały NSA z dnia 10 sierpnia 2009 r., II FPS 4/09, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 10.
Google Scholar

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
Google Scholar

Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002.
Google Scholar

Nykiel W., Mariański A., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Gdańsk 2010.
Google Scholar

Płeszka K., Następstwa decyzji w sądowym stosowaniu prawa, „Państwo i Prawo” 1988, nr 12.
Google Scholar

Płeszka K., Uzasadnienie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje, Kraków 1996.
Google Scholar

Podatek od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Warszawa 2019.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, hasło: obracać, b.d., https://sjp.pwn.pl/szukaj/obraca%C4%87.html (dostęp: 1.12.2022).
Google Scholar

Szymocha M., Utrata prawa do zwolnienia na cele statutowe – podatek dochodowy od osób prawnych, „Doradztwo Podatkowe” 2013, nr 10.
Google Scholar

Tripković B., A Constitutional Court in transition: Making sense of constitutional adjudication in postauthoritarian Serbia, [w:] Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study, red. A.R. Brewer-Carias, Cambridge 2011, https://doi.org/10.2139/ssrn.2596565
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2596565

Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, red. T. Stawecki, J. Winczorek, LEX 2014.
Google Scholar

Zagórski M., Zwolnienie dochodów przeznaczonych na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2020, nr 6.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.7787

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017.
Google Scholar

Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, nr 3–4.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Kuźniacki, B., & Krasnodębski, R. (2023). Próba uporządkowania chaosu interpretacyjnego wokół zwolnień z opodatkowania dochodów organizacji non profit. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 35–62. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.03

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics