Czy zasada in dubio pro tributario znajduje zastosowanie w podatku od towarów i usług?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.05

Słowa kluczowe:

VAT, podatek od towarów i usług, zasada in dubio pro tributario, wykładnia zgodna

Abstrakt

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na zadane w jego tytule pytanie: „Czy w sytuacji wystąpienia wątpliwości w zakresie treści przepisów o podatku od towarów i usług możliwe jest zastosowanie zasady in dubio pro tributario?” Zasada ta daje bowiem pierwszeństwo wykładni językowej, a wykładnię unijną respektuje jedynie wtedy, kiedy jej zastosowanie prowadzi do wykładni korzystniejszej dla podatnika. Pozostaje to jednak w sprzeczności z obowiązkiem stosowania wykładni zgodnej w odniesieniu do zharmonizowanych przepisów o VAT. Zastosowana metoda badawcza polega na analizie przede wszystkim orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Herst, jak również wydanej w tej sprawie opinii Rzecznik Generalnej, uzupełnionej analizą innych – wybranych jako reprezentatywne w sprawie – wyroków Trybunału w zakresie wykładni prounijnej. Badanie wzbogacono również o poglądy doktryny krajowej i zagranicznej w badanych obszarach. Jak wykazano – na zadane w tytule pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, aczkolwiek odpowiedź ta wymaga doprecyzowania, że zasada ta, postrzegana w sposób obiektywny, możliwa jest do zastosowania wyłącznie wtedy, jeśli nie jest możliwe zastosowanie wykładni unijnej, przy czym ten brak możliwości zastosowania musi mieć również charakter obiektywny. Zaprezentowany pogląd zostanie jednak zweryfikowany w toku stosowania prawa przez sądy administracyjne, gdyż to właśnie judykatura wyznaczy granice obowiązywania zasady in dubio pro tributario w podatku od towarów i usług.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antonów D., Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
Google Scholar

Bangoetxea J., The Legal Reasoning of the ECJ, Oxford 1993.
Google Scholar

Bartosiewicz A., Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT, Warszawa 2009.
Google Scholar

Bernat R., Stosowanie zasady in dubio pro tributario. Komentarz do Interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29.12.2015 r. (PK4.8022.44.2015), „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10.
Google Scholar

Bielska-Brodziak A., Suska M., Węzeł gordyjski, czyli o in dubio pro tributario na tle klasyfikacji dyrektyw wykładni oraz pojęcia momentu interpretacyjnego, „Państwo i Prawo” 2020, nr 8.
Google Scholar

Biernat S., Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Wspólnoty Europejskiej, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń 1998.
Google Scholar

Błachut P., Mikuli P., Uwagi o stosowaniu ustaw przez sądy w przypadku ich kolizji z prawem wspólnotowym, [w:] Polska w Unii Europejskiej. XLVI Zjazd katedr i zakładów prawa konstytucyjnego. Wierzba, 3 czerwca 2004 r., red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Kraków 2005.
Google Scholar

Bogucki S., Zasada in dubio pro tributario po jej normatywizacji, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021, nr 3–4.
Google Scholar

Brolik J., Wykładnia prawa podatkowego oraz jej determinanty, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 3.
Google Scholar

Brzeziński B., O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 4.
Google Scholar

Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
Google Scholar

Gräns M., Duty of Loyal Interpretation, [w:] Europeanization of Procedural Law and the New Challenges to Fair Trial, red. L. Ervo, M. Gräns, A. Jokel, Gröningen 2009.
Google Scholar

Łazowski A., Proeuropejska wykładnia prawa przez polskie sądy i organy administracji jako mechanizm dostosowania systemu prawnego do acquis communautaire, [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, Warszawa 2003.
Google Scholar

Maniewska E., Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego w poakcesyjnym orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1.
Google Scholar

Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011.
Google Scholar

Mik C., Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005.
Google Scholar

Niewiadomska D., Zasada in dubio pro tributario, „Zeszyty Programu Top 15, Kozminski University Journals” 2017, t. 9(1).
Google Scholar

Nowak-Far A., Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce, Warszawa 2021.
Google Scholar

Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, t. 1: System prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Warszawa 2000.
Google Scholar

Prechnal S., Directives in EC Law, Oxford 2005.
Google Scholar

Presnarowicz S., Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2021, nr 11, https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.11.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.11.4

Sołtys A., Obowiązek wykładni zgodnej w kontekście wykładni prawa UE przez sądy polskie, [w:] Wykładnia prawa Unii Europejskiej. Tom 3: System prawa Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Warszawa 2019.
Google Scholar

Szuniewicz M., Interpretacja prawa wspólnotowego – metody i moc wiążąca wykładni ETS, „Studia Prawnicze” 2006, nr 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.37232/sp.2006.1.2

Tabor Z., Interpretacja „na korzyść podatnika”, [w:] Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, red. J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2007.
Google Scholar

Tałasiewicz A., Potykała M., Kilka uwag na temat zasadności wprowadzenia i treści zasady in dubio pro tributario, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 3.
Google Scholar

Wiatrowski R., Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, Warszawa 2021.
Google Scholar

Zirk-Sadowski M., Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Rogowska-Rajda, B. (2023). Czy zasada in dubio pro tributario znajduje zastosowanie w podatku od towarów i usług?. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 93–112. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.05

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics