Problemy monitorowania sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym i regionalnym wynikające z czasowej dostępności danych

Autor

  • Tomasz Michalski Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, ul. Bażyńskiego 4, 80–309 Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.02

Słowa kluczowe:

monitoring przestrzenny, sytuacja społeczna

Abstrakt

Monitorując sytuację społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym spotykamy się z pięcioma grupami problemów wynikających z: (1) uwarunkowań czasowych, (2) małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu, (3) niemożności jednoznacznego zdefiniowania wskaźników, (4) trudności z delimitacją jednostek, (5) tzw. czynnika ludzkiego. Główne cele artykułu są dwa. Pierwszym jest omówienie jednej z grup problemów – związanej z czasową dostępnością danych. Drugim celem jest przedstawienie propozycji radzenia sobie (tam, gdzie to jest możliwe) z tą grupą problemów. W ramach omawianej grupy problemów wyróżniono te wynikające z dużego opóźnienia w dostępie do danych oraz będące rezultatem gromadzenia danych w okresie rzadszym niż roczny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abramowicz M., Brosz M., Michalski T., Strzałkowska A., 2015, Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii oraz ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, maszynopis w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk.
Google Scholar

BDL GUS – Bank Danych Lokalnych GUS, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 10.08.2017).
Google Scholar

Bober J., Hauser J., Izdebski L., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Google Scholar

Czochański J.T., 2013, Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne, „Studia KPZK PAN”, 149.
Google Scholar

Denek E., 2003, Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, [w:] E. Denek (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, 38: 7–24.
Google Scholar

Dębski M., 2008a, Sytuacja osób bezdomnych w województwie pomorskim w świetle wyników badań socjodemograficznych, [w:] M. Dębski, S. Retowski (red.), Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 34–36.
Google Scholar

Dębski M., 2008b, Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim, [w:] Ł. Browarczyk (red.), FORUM o bezdomności bez lęku, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 11–105.
Google Scholar

Dębski M., 2010, Co nowego w badaniach socjodemograficznych? Wybrane aspekty na podstawie badań z 2009 roku, [w:] Ł. Browarczyk, M. Dębski (red.), FORUM o bezdomności bez lęku. Rok II, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 183–230.
Google Scholar

Dębski M., 2011, Bezdomność jako problem społeczny w województwie pomorskim. Na podstawie wyników badań socjodemograficznych w 2011 r., [w:] Ł. Browarczyk, M. Dębski, K. Weiner (red.), FORUM o bezdomności bez lęku. Rok IV, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 107–145.
Google Scholar

Dębski M., Olech P., 2005, Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego (Raport z badań), [w:] POMOST – Pismo Samopomocy Gdańsk. O bezdomności bez lęku oraz informator o placówkach, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk: 26–135.
Google Scholar

Duracz-Walczak A., 2002, Raport z badania „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”, [w:] POMOST – Pismo Samopomocy Gdańsk. O bezdomności … bez lęku oraz Raport z badania Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk: 49–90.
Google Scholar

Europejski Program Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków Odurzających przez Młodzież Szkolną, 2015, maszynopis w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk.
Google Scholar

Hibell B., Guttormsson U., Ahlström S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A., Kraus L., 2012, The 2011 ESPAD report: substance use among students in 36 European countries, The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, Stockholm.
Google Scholar

Informacja o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia w Polsce, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/index_mp.html, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

Instrukcja Ministrów Zdrowia i Opieki społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji oraz sprawiedliwości z dnia 28 marca 1962 r. w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe, 1962, Monitor Polski nr 30 z dnia 07.04.1962, poz. 141.
Google Scholar

Kozłowski S.J., Marszał T., 2010, Obszary metropolitalne w Polsce – kontekst spójności terytorialnej i współpracy międzygminnej, [w:] C. Domański, T. Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, GUS, Warszawa: 124–133.
Google Scholar

Kupiec T., 2010, Zróżnicowanie poziomu i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie śląskim, „Śląskie Studia Regionalne”, 1: 94–112.
Google Scholar

Markowski T., 2008, Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa, [w:] T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, „Studia KPZK PAN”, 122: 228–240.
Google Scholar

Marszał T., 2008, Metropolitan processes in Central and Eastern Europe, „European Spatial Research and Policy”, 15 (2): 27–37.
Google Scholar

Mazurek J., 2008, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdynia–Pelplin.
Google Scholar

Meldunki Epidemiologiczne. O zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

Michalski T., 2013, Zagrożenia związane z uzależnieniem w województwie pomorskim w 2010 r., „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, 1 (61): 39–44.
Google Scholar

Michalski T., 2014, Problemy w opracowaniu wskaźników dla monitoringu przestrzennego sytuacji społecznej w Polsce, [w:] J. Zaleski (red.), Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności. Nowe podejście do przestrzeni, „Biuletyn KPZK PAN”, 255: 80–94.
Google Scholar

Michalski T., 2016, Problemy monitoringu sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym wynikające z delimitacji jednostek przestrzennych (na przykładach z województwa pomorskiego), [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 7, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec: 55–71.
Google Scholar

Michalski T., Szymańska W., 2017, Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikające z małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 21 (3/1): 57–69.
Google Scholar

Michalski T., Wiskulski T., 2017, Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym związane z szeroko pojmowanym czynnikiem ludzkim, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 21 (3/1): 71–82.
Google Scholar

MPiPS rok 2017, http://www.pup.lebork.pl/urzad_pracy/MPiPS_rok_2017.html, Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, Lębork (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

MPiPS-01 Sprawozdania miesięczne, http://czluchow.praca.gov.pl/mpips-01-sprawozdania-miesieczne, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Człuchów (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

Mucha D., /b.r./, Raport z badań sondażowych pt. „Jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie problemów transportowych Warszawy”, Zakład Informatyki i Badań Jakości Życia, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa, http://www.siskom.waw.pl/siskom/Raport_Jakosc_zycia_a_problemy_transportowe_Wawy_Dominika_Mucha.pdf. (dostęp: 07.08.2017).
Google Scholar

Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Woźniak W., 2012, Atlas jakości życia w województwie pomorskim. II edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Google Scholar

Ocena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrzeganie przyszłości, 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Piotrowski D. (red.), 2007, Analiza budżetów powiatów województwa mazowieckiego w latach 2001–2005, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
Google Scholar

Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w województwie pomorskim, 2010, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
Google Scholar

Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009–2011, 2012, ZUS, Warszawa, http://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/rocznik-statystyczny-ubezpieczen-spolecznych (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku – województwo pomorskie, http://www.oke.gda.pl/index.php/badania-i-analizy/2016-2, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, Gdańsk (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

Szmytkowska M., Masik G., Czepczyński M., 2010, Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Świątek D., 2012, Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną, „Mazowsze. Studia Regionalne”, 11: 37–64.
Google Scholar

Tarkowski M., 2014, Jakość życia w centrach i na peryferiach regionu – przykład województwa pomorskiego, [w:] W. Szymańska (red.), Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin: 60–72.
Google Scholar

Tarkowski M., 2015, System monitoringu jakości życia jako narzędzie analizy efektów polityki spójności, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 19 (4/I): 159–171.
Google Scholar

Tarkowski M., Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Woźniak W., 2014a, Atlas jakości życia w województwie pomorskim. III edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Google Scholar

Tarkowski M., Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Woźniak W., 2014b, Atlas jakości życia w województwie pomorskim. IV edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Google Scholar

Wojciechowska U., Didkowska J., /b.r./, Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, http://onkologia.org.pl/raporty/ (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego – województwo pomorskie, http://www.oke.gda.pl/index.php/badania-i-analizy/2016-2, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, Gdańsk (dostęp: 06.08.2017).
Google Scholar

Zaucha J., 2014, Evolutnion, essence and measurement of territorial cohesion, Working Papers Institute for Development, 001/2014, Sopot.
Google Scholar

Zemła B.F.P., Kołosza Z., Banasik T.R., 1999, Atlas zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w obrębie województwa katowickiego w latach 1985–1993, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Gliwice.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Michalski, T. (2018). Problemy monitorowania sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym i regionalnym wynikające z czasowej dostępności danych. Space – Society – Economy, (23), 29–39. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.02