Potencjał dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w małych miastach – przykład Brzezin

Autor

  • Katarzyna Leśniewska-Napierała University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.06

Słowa kluczowe:

małe miasta, dziedzictwo kulturowe, mniejszości narodowe

Abstrakt

Małe miasta rozumiane są jako ośrodki posiadające prawa miejskie i liczące do 20 tys. mieszkańców. W województwie łódzkim funkcjonuje 28 takich ośrodków, zamieszkanych przez niespełna 210 tys. osób. Celem podjętych rozważań jest analiza potencjału dziedzictwa mniejszości narodowych w małych miastach regionu łódzkiego. Jako szczegółowy przykład rozważań wybrano Brzeziny, w których w przeszłości mniejszości narodowe odgrywały niezwykle istotną rolę w rozwoju przestrzennym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamczewski M., Badziak K., Giżejewska J., Kulesza M., 1997, Pieczęcie i herb; rozwój przestrzenny oraz zabytki architektury, sztuki i epigrafiki Brzezin, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 499–549.
Google Scholar

Bartosiewicz B., 2014, Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 37 (3): 179–188.
Google Scholar

Barwiński M., 2015, Wielokulturowość jako temat współczesnych nauk geograficznych i edukacji geograficznej, Polsko-ukraińska Komisja Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/referat_wielokulturowosc-w-geografii_m.-barwinski.pdf (dated: 15.10. 2015).
Google Scholar

Broński K., 2006, Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 706: 7–26.
Google Scholar

Broński K., 2013, Marketing dziedzictwa kulturowego, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 39–56.
Google Scholar

Czepczyński M., 2005/2006, Post-socjalistyczne transformacje krajobrazu kulturowego małego miasta na przykładzie Złocieńca (zachodniopomorskie), [in:] Marszał T., Heffner K. (eds.), Małe miasta – studium przypadków, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 7–20.
Google Scholar

Dobosz P., 2011, Aspekty prawne systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, [in:] Purchla J. (ed.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 73–93.
Google Scholar

Figlus T., 2011, Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 11: 145–165.
Google Scholar

Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny, 2006, Brzeziny.
Google Scholar

Herman R., 2014, Zaginione miasto. Archeologia na tropie ewolucji przestrzennej Brzezin, [in:] Tyszler L., Marciniak-Kajzer A., Olędzki M. (eds.), Brzeziny – dzieje miasta i regionu, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Urząd Miasta Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Brzeziny–Łódź: 15–32.
Google Scholar

Jabłoński C., 1997a, Lata okupacji hitlerowskiej w Brzezinach 1939–1945, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 353–410.
Google Scholar

Jabłoński C., 1997b, Brzeziny w okresie 1945–1995, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 411–498.
Google Scholar

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kneifel E., Richter H., 2010, Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829–1945, Littera – Artur Węgłowski, Łódź.
Google Scholar

Kobojek E., Marszał T., 2014, Local Development and the Role of Small Towns in Space Organisation in Contemporary Poland, [in:] Marszał T. (ed.), Origin Spatial Development of Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 37–60.
Google Scholar

Kowalski M., Ror-Maziarz P., Bartosiewicz B., 2011, Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin), [in:] Heffner K., Marszał T., Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, „Studia KPZK”, 126, Warsaw: 95–104.
Google Scholar

Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Service Function of Historic Buildings in Small Towns of the Lodz Region, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 151–165.
Google Scholar

Kronenberg M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta – przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kulesza M., 2011, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź.
Google Scholar

Kulesza M., Rykała A., 2005/2006, Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Zelowa w województwie łódzkim, [in:] Marszał T., Heffner K. (eds.), Małe miasta – studium przypadków, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wy-dział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 21–35.
Google Scholar

Liszewski S., 1991, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi, [in:] Liszewski S., Puś (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944: wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny, 2014, Brzeziny.
Google Scholar

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, 2004, Brzeziny.
Google Scholar

Murzyn-Kupisz M., 2013, Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 237–263.
Google Scholar

Nowak T., Rosin R., Wiklak H., 1997, Brzeziny i okolice do schyłku XVI w., [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 25–74.
Google Scholar

Purchla J., 2013, Dziedzictwo kulturowe w Polsce: system prawny, finansowanie i zarządzanie, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 215–235.
Google Scholar

Stępniak A., 2009, Rola społeczności żydowskiej w zagospodarowaniu Brzezin, Master’s thesis developed in the Department of the Built Environment and Spatial Policy, WNG UŁ, academic advisor prof. T. Marszał, Łódź.
Google Scholar

Strategia promocji miasta Brzeziny na lata 2014–2020, Brzeziny.
Google Scholar

Strategia rozwoju miasta Brzeziny na lata 2014–2020, Brzeziny.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, 1999–2000, Brzeziny.
Google Scholar

Szmygin B., 2011, Transformation of the Heritage Protection System in Poland after 1989, [in:] Purchla J. (ed.), Protecting and Safeguarding Cultural Heritage – Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries, International Cultural Centre, Krakow: 39–59.
Google Scholar

Uchwała Nr LVI / 295 / 2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014–2020, Brzeziny.
Google Scholar

Uchwała Nr XLII/6/06 Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Brzeziny, 2005, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568).
Google Scholar

Wachowska B., 1997, Brzeziny w okresie drugiej Rzeczpospolitej, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 278–352.
Google Scholar

Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014–2020”, 2014, Brzeziny.
Google Scholar

Zamoyski M., 2011, Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w systemie ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego w Polsce, [in:] Purchla J. (ed.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 171–185.
Google Scholar

Żerek-Kleszcz J., 1997, Brzeziny w XVII i XVIII wieku, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 75–190.
Google Scholar

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Leśniewska-Napierała, K. (2017). Potencjał dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w małych miastach – przykład Brzezin. Space – Society – Economy, (19), 105–120. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.06