Mała rzeka w przestrzeni miejskiej – ewolucja relacji na przykładzie Łodzi

Autor

  • Elżbieta Kobojek University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.01

Słowa kluczowe:

mała rzeka, miasto, rewitalizacja rzek, Łódź

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie relacji zachodzących między miastem przemysłowym a małą rzeką w ostatnich 200 latach oraz współczesne zagospodarowanie i funkcje rzek oraz dolin. Badania przeprowadzono w Łodzi (obecnie około 699 tys. mieszkańców). W XIX i w pierwszej połowie XX wieku rozwój przestrzenny miasta był przyczyną ogromnych przekształceń rzek i ich dolin. Dopiero pod koniec XX wieku po upadku przemysłu i promowaniu ekologicznych struktur w mieście podjęto prace naprawcze w zakresie zagospodarowania rzek i dolin.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartnik A., Moniewski P., Tomalski P., 2008, Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna). The role of natural and anthropogenic elements in water circulation in urban (Sokołówka) and suburban catchment (Dzierżązna), „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 22: 39–48.
Google Scholar

Bieżanowski W., 2001, Łódka i inne rzeki łódzkie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, ZORA Łódź.
Google Scholar

Dankowska M., 2009, Obszary tożsamości Łodzi – Zielony krąg tradycji i kultury, [in:] Oleksiejuk E., Jankowska A. (eds.), Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja, Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 81–96.
Google Scholar

Flatt O., 1853, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warsaw, Reprint, GRAKO, 2002.
Google Scholar

France R.L., Martin K., 2002, Water connections: Wetlands for science construction (Wichita, Kansas), [in:] France R.L. (ed.), Handbook of Water Sensitive Planning and Design, Boca Raton–London–New York–Washington, Lewis Publishers, CRC Press: 235–245.
Google Scholar

Janik M., Kusiński J., Stępniewski M., Szambelan Z., 2012, Łódź na mapach 1793–1939, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź–Warsaw.
Google Scholar

Jokiel P., Maksymiuk Z., 2011, Hydrology, [in:] Liszewski S. (ed.), The Łódź Atlas, Łódź City Council, Łódź, map IX.
Google Scholar

Kobojek E., 2013, Environmental Determinants of Development and Physiography of Łódź, [in:] Habrel M., Kobojek E. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century, Łódź University Press, Łódź: 111–132.
Google Scholar

Kobojek E., 2015, Anthropogenic transformation and the possibility of renaturalising small rivers and their valleys in cities – Łódź and Lviv examples, „European Spatial Research Policy”, 22 (1): 45–60.
Google Scholar

Kobylarczyk J., 2010, Wybrane przykłady zagospodarowania nadbrzeży rzecznych, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: 211–225.
Google Scholar

Koter M., 1988, Warunki naturalne, [in:] Rosin R. (ed.), Łódź, dzieje miasta, 1, Warsaw–Łódź, PWN: 18–56.
Google Scholar

Koter M., 2009, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [in:] Liszewski S. (ed.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Kujawa I., Zalewski M., Zawilski M., 2003, Projekt generalny rzeki Sokołówki, Wydział Gospodarki Komunalnej UML, AQUA PROJEKT s.c., Łódź.
Google Scholar

Lewińska J., 2000, Klimat miasta – zasoby, zagrożenia, kształtowanie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Meyer H., 2001, Water in the City as the Core of Public Domain, [in:] Lorens P. (ed.), Large scale Urban Developments, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk: 24–31.
Google Scholar

Nowacka-Rejzner U., 2001, Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego Krakowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Architektura, 45.
Google Scholar

Nowakowski Z., 1931, Geografja serdeczna, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warsaw.
Google Scholar

Nyka L., 2013, Architektura i woda – przekraczanie granic, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Google Scholar

Pancewicz A., 2002, Rzeka w przestrzeni miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji. River in the municipal areas. At attempt of defining the mutual relations, [in:] Kułtuniak J. (ed.), Rzeki. kultura – cywilizacja – historia, t. 11, Wydawnictwo Naukowe Śląsk: 255–275.
Google Scholar

Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Google Scholar

Przewoźniak M., 2005, Teoretyczne aspekty rewitalizacji miast: ku metodologii zintegrowanej rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr., OL PAN: 25–34.
Google Scholar

Puś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Rosin R. (ed.), 1989, Łódź. Dzieje miasta, PWN, Warsaw–Łódź.
Google Scholar

Schneider-Skalska G., 2010, Projektowanie zrównoważone terenów nadrzecznych w miastach, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: 191–199.
Google Scholar

Szulczewska B., 2002, Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Wydawnictwo SGGW, Warsaw.
Google Scholar

Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warsaw.
Google Scholar

Wycichowska B., 2012, Układy wodne w zabytkowych parkach Łodzi. Bodies of water in the historical parks of Łódź, „Architektura. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej”, 19: 213–222.
Google Scholar

Zimny H., 2005, Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warsaw.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Kobojek, E. (2017). Mała rzeka w przestrzeni miejskiej – ewolucja relacji na przykładzie Łodzi. Space – Society – Economy, (19), 7-20. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.01