Niestandardowa analiza minigrupy fokusowej i triady na przykładzie społeczności wielowyznaniowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.2.02

Słowa kluczowe:

zogniskowany wywiad grupowy, dynamika grupowa, wielowyznaniowość, analiza konwersacji i dyskursu, transkrypcje

Abstrakt

Niniejszy artykuł odnosi się przede wszystkim do metody minigrup fokusowych i triady, stanowiących odmiany zogniskowanych wywiadów grupowych, które w ciągu ostatnich lat zyskały na popularności nie tylko w marketingu i szeroko pojętej sferze komercyjnej, ale również w świecie akademickim. Zastosowaniu tego typu wywiadów nie towarzyszy jednak nadal pogłębiona refleksja naukowa, co sprawia, że mają zarówno zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Głównym zamiarem autora jest przynajmniej częściowe zapełnienie powstałej luki. Poprzez połączenie trzech typów analiz: dynamiki grupowej, konwersacji i dyskursu (topików) zaproponowano czytelnikowi niestandardowe podejście do pracy nad transkrypcjami pochodzącymi z dyskusji fokusowych. Odbiorca znajdzie w niniejszym tekście odniesienie do wyników badań własnych autora, przeprowadzonych w 2020 roku w wybranej społeczności lokalnej zróżnicowanej wyznaniowo. W części poświęconej analizie dyskursu zostaną ponadto pogłębione techniczne i praktyczne aspekty związane z przedstawionym podejściem analitycznym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paweł Orzechowski - Uniwersytet Warszawski

Paweł Orzechowski, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują metodologię badań ilościowych i jakościowych, zróżnicowanie kulturowe w środowiskach lokalnych oraz komunikację i psychologię społeczną.

Bibliografia

Bales Robert (1950) Interaction Process Analysis, a Method for the Study of Small Groups Reading. Cambridge, MA: Addison-Wesley.
Google Scholar

Bales Robert, Cohen Stephen, Williamson Stephen (1997) SYMLOG: A System for The Multiple Level Observation of Groups. New York: Free Press.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Creswell John, Clark Vicki Plano (2017) Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Google Scholar

Daniłowicz Paweł, Lisek-Michalska Jolanta, red. (2007) Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Dijk Teun van (1982) Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London: Longman.
Google Scholar

Dijk Teun van (1984) Prejudice in Discourse. Amsterdam: John Benjamins.
Google Scholar

Garfinkel Harold (1967) Studies in Ethnomethodology. New York: Prentice Hall-Englewood Cliffs.
Google Scholar

Gibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gumperz John (1982) Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511611834

Halliday Michael Alexander Kirkwood (1980) Uczenie się znaczeń [w:] Smoczyńska Magdalena, Shugar Grace Wales, red., Badania nad rozwojem języka dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s 514−556.
Google Scholar

Jakobson Roman (1989) Język a inne systemy komunikacji. Przełożył Stefan Amsterdamski [w:] Jakobson Roman, red., W poszukiwaniu istoty języka. Warszawa: PIW, s. 59−74.
Google Scholar

Konecki Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Krzyżanowski Michał (2011) Analiza zogniskowanych wywiadów grupowych [w:] Wodak Ruth, Krzyżanowski Michał, red., Jakościowaanaliza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Łośgraf, s. 255–280.
Google Scholar

Kurczewski, Jacek, Herman Aleksandra, red. (2012) Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
Google Scholar

Lerner Gene, red. (2004) Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Amsterdam: John Benjamins.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1075/pbns.125

Lisek-Michalska Jolanta (2002) Focus – sztuka czy metoda? „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 1, nr 64, s. 311–326.
Google Scholar

Lisek-Michalska Jolanta (2013) Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-896-7

Maison Dominika (2001) Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Malinowski Hubert (2007) Badanie dynamiki grupy w fokusie [w:] Daniłowicz Paweł, Lisek-Michalska Jolanta, red., Zogniskowany wywiad grupowy. Studia na metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 127–156.
Google Scholar

Orzechowski Paweł (2019) Badania fokusowe jako laboratorium wiedzy o społeczeństwie. Analiza konwersacji i dyskursu na przykładzie zogniskowanego wywiadu grupowego. Praca doktorska. Maszynopis dostępny w: Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Google Scholar

Rancew-Sikora Dorota (2007) Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych. Warszawa: Trio.
Google Scholar

Rapley Tim (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Przełożyła Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Ring Robert, red. (1968) New Science of Planning. Chicago: American Marketing Association.
Google Scholar

Schegloff Emanuel, Sacks Harvey, Jefferson Gail (1974) A Simplest Systematics for the Organization of Turn-taking for conversation. „Language”, vol. 50, s. 696–735.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/lan.1974.0010

Schütz Alfred, Luckmann Thomas (1973) The Structures of The Life World. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Google Scholar

Schütz Alfred (1967) The Phenomenology of the Social World. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Google Scholar

Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1998) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
Google Scholar

Stubbe Maria i in. (2013) Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 1, s. 112–151.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.9.1.07

Wodak Ruth, Krzyżanowski Michał, red. (2011) Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Łośgraf.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-05-31

Jak cytować

Orzechowski, P. (2022). Niestandardowa analiza minigrupy fokusowej i triady na przykładzie społeczności wielowyznaniowej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(2), 26–53. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.2.02

Numer

Dział

Artykuł