Jan Gadomski – redaktor „Gazety Polskiej” w świetle nowych źródeł

Autor

  • Dorota Samborska-Kukuć Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.41.17

Słowa kluczowe:

Gadomski Jan, journalism XIX century

Abstrakt

The existing biographical knowledge concerning Jan Gadomski in many cases turned out to be incorrect or inaccurate. Query in the archives allowed for new arrangements to be made. The article presents unknown biographical issues connected to the editor of “GazetaPolska”, analyse the authorship of the drama titled Larik and tracks Gadomski’s relationship with Maria Konopnicka. It recreates thespecificity of Warsaw intellectual elite at the turn of 19th and 20th century.  

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Albrecht-Szymanowska W., Gadomski Jan, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, red. J. Maciejewski, t. 1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000, s. 306.
Google Scholar

Bobrowska B., Jan Gadomski – redaktor nowoczesny, [w:] Warszawa pozytywistów, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 26–29.
Google Scholar

Budrewicz T., Jan Gadomski, [w:] Słownik biograficzny historii Polski, t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, s. 422.
Google Scholar

Budrewicz T., Konopnicka. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
Google Scholar

Dybizbański M., Awantura o „Larika”, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 2–3, s. 25–40.
Google Scholar

Dybizbański M., „Larik” Jana Gadomskiego – pozytywistyczna starość „Irydiona”, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, red. J. Ławski i inni, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 235–244.
Google Scholar

Gadomski Jan, [w:] Bibliografia Literatury Polskiej, Nowy Korbut, red. Z. Szweykowski, J. Maciejewski, t. 14, PIW, Warszawa 1973, s. 9–11.
Google Scholar

Hahn W., W sprawie autorstwa „Larika”, „Ruch Literacki” 1934, z. 4, s. 127–128.
Google Scholar

Hertz P., Zbiór poetów polskich XIX w., PIW, Warszawa 1975, t. 6.
Google Scholar

Konopnicka M., Korespondencja, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1971.
Google Scholar

Konopnicka M., Listy, M. Arct, Warszawa 1893.
Google Scholar

Konopnicka M., Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2005.
Google Scholar

Konopnicka M., Listy do synów i córek, oprac. L. Magnone, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2010.
Google Scholar

Korbut G., Jeszcze o autorstwie „Larika”, „Ruch Literacki” 1934, z. 5, s. 160.
Google Scholar

Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego, rps Biblioteka Jagiellońska, sygn. 6502, t. 4.
Google Scholar

Kozłowski S., Jan Gadomski jako literat, „Gazeta Polska” 1906, nr 287, s. 2.
Google Scholar

Krzywicki L., Na marginesie starej fotografii, „Niepodległość” 1931, t. 3, z. 1, s. 221.
Google Scholar

Krzywicki L., Wspomnienia, t. 3, Czytelnik, Warszawa 1959.
Google Scholar

Magnuszewski J., Nieznana korespondencja Marii Konopnickiej z Jarosławem Vrchlickim, „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 2, s. 551–557.
Google Scholar

Matuszewski I., Jan Gadomski, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 42, s. 931.
Google Scholar

Michalik J., Jan Gadomski (1859–1906), [w:] Obraz literatury polskiej, seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, s. 473–481.
Google Scholar

Nadolski A., Pani Chłodna (opowieść o warszawskiej ulicy), Bellona, Warszawa 2008.
Google Scholar

Pamięci Jana Gadomskiego – koledzy, red. Z. Dębicki, Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa 1907.
Google Scholar

Pigoń S., Gadomski Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków–Wrocław 1948, s. 199–200.
Google Scholar

Po katastrofie, „Gazeta Polska” 1900, nr 160, s. 2.
Google Scholar

Procesy polityczne w Królestwie Polskim. Materiały do historii ruchu rewolucyjnego w Królestwie Polskim, Wydawnictwo Materiałów do Ruchu Rewolucyjnego w Królestwie Polskim, Kraków 1907.
Google Scholar

Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, ułożył i wydał W. Dzierżanowski, Warszawa 1870.
Google Scholar

Rozstrzygnięcie konkursu imienia Wojciecha Bogusławskiego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1886, nr 126, s. 1–2.
Google Scholar

Rybicki Stanisław, Jan Gadomski – nieznany poeta-powstaniec poległy w 1863 r., Wende i s-ka, Warszawa 1917.
Google Scholar

Samborska-Kukuć D., Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.
Google Scholar

Sienkiewicz H., List do Adolfa Święcickiego, „Kurier Warszawski” 1906, nr 330, s. 10–11.
Google Scholar

Słomczyńska J., Maria Konopnicka. Życie i twórczość, Poligrafika, Łódź 1946.
Google Scholar

Sołtysik M., Śmierć w obronie adwokata Dębskiego, „Palestra” 2009, nr 1–2, s. 126–131.
Google Scholar

Spytkowski J., Legenda o współautorstwie Konopnickiej z Gadomskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1959, z. 3, s. 171–187.
Google Scholar

USC Płock, w: Archiwum Państwowe w Płocku, sygn. 50/357/0.
Google Scholar

USC Warszawa/Nawiedzenia NMP, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 160/D.
Google Scholar

USC Warszawa/św. Andrzeja, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 159/D.
Google Scholar

USC Warszawa/św. Krzyża, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 158/D.
Google Scholar

USC Warszawa/św. Trójcy, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 196/D.
Google Scholar

USC Warszawa/Wszystkich Świętych, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 1219/D.
Google Scholar

Zabójstwo redaktora Gadomskiego, „Kurier Warszawski” 1906, nr 280, s. 2.
Google Scholar

Zawialska M., „Świt” Marii Konopnickiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1978.
Google Scholar

Z ostatniej chwili. Straszna katastrofa, „Gazeta Polska” 1900, nr 159, s. 3.
Google Scholar

Żeromska M., Wspomnień ciąg dalszy, Czytelnik, Warszawa 1994.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-26

Jak cytować

Samborska-Kukuć, D. (2018). Jan Gadomski – redaktor „Gazety Polskiej” w świetle nowych źródeł. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 41(3), 253–268. https://doi.org/10.18778/1505-9057.41.17

Inne teksty tego samego autora