Sienieńscy herbu Dębno (lubelska gałąź rodu) w XVI i XVII wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.05

Słowa kluczowe:

Sienieńscy herbu Dębno, szlachta polska, województwo lubelskie, Rzeczpospolita w XVI i XVII w., genealogia

Abstrakt

Znana, senatorska rodzina Sienieńskich herbu Dębno nie doczekała się dotąd rzetelnego opracowania genealogicznego. Nieliczne próby przedstawienia genealogii tego rodu należy uznać za nieudane, pełno w nich bowiem różnego rodzaju błędów i przekłamań. W artykule, napisanym na podstawie zakrojonych na szeroką skalę badań archiwalnych, przedstawiono genealogię i dzieje najmniej znanej, lubelskiej linii Sienieńskich. Autor zidentyfikował i opisał dzieje życia kilkudziesięciu potomków Wiktoryna Sienieńskiego (zm. p. 1556). Skorygował i uzupełnił dane biograficzne dwóch przedstawicieli tej linii, którzy doczekali się biogramów w Polskim słowniku biograficznym – kasztelana lubelskiego Zbigniewa (zm. 1633) i tytularnego biskupa maronickiego Dominika (zm. 1743). Drobiazgowo prześledził zawierane przez Sienieńskich związki małżeńskie. Przedstawił też ich sytuację majątkową, jak również najważniejsze fakty z życia najbardziej znaczących przedstawicieli tej linii rodu. Zawarł również kilka uwag bardziej ogólnej natury. Zwrócił uwagę na fakt, że apogeum świetności Sienieńskich z Lubelskiego przypadło na pierwszą połowę XVII w. W drugiej połowie tego stulecia nastąpiło zaś gwałtowne załamanie ich znaczenia i pozycji. Podział dóbr między dziewięciu żyjących w tym czasie mężczyzn doprowadził bowiem do ich relatywnego zubożenia. Sienieńscy stopniowo tracili też swoje posiadłości. Pod koniec XVII w. nie byli już właścicielami żadnego majątku w Lubelskiem.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Zbigniew Anusik, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Zbigniew Anusik – kierownik Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowe: historia Polski i powszechna XVI–XVIII w., historia Szwecji XVI–XVIII w., stosunki polsko-szwedzkie w XVII–XVIII w., historia dyplomacji europejskiej w XVIII w., dzieje Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789–1799, elity dawnej Rzeczypospolitej, struktura własności ziemskiej w Rzeczypospolitej XVII w., genealogia polskich rodzin szlacheckich w XVI–XVIII w.

 

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] Archiwum Zamoyskich, sygn. 2830.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] Metryka Koronna [MK] 15, 147, 159, 178, 180, 185.
Google Scholar

Archiwum Narodowe w Krakowie [ANK] Castriensia Cracoviensia Inscriptiones [CCI], nr 89, 90, 107, 112, 220, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 243, 244, 248, 268, 277, 300, 302.
Google Scholar

Archiwum Narodowe w Krakowie [ANK] Grodzkie bieckie, Inskrypcje i relacje, nr 18.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie [APL] Chełmskie grodzkie, Zapisy [ChGZ], nr 19, 20, 21, 26, 27.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie grodzkie, Relacje [LGR], nr 30, 36, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 84, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 114, 120, 122, 127, 129, 139, 140, 148, 153, 158, 164.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Sądowe [LZS], nr 51, 54, 60.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Wieczyste [LZW], nr 80, 81, 82, 83, 84, 87.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Wieczyste i zobowiązania [LZWZ], nr 106, 108, 109, 111.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie [APL] Lubelskie ziemskie, Zobowiązania [LZZ], nr 102.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Archiwum Lubomirskich, sygn. 16.
Google Scholar

Biblioteka Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie sygn. 1286 Perg.
Google Scholar

Biblioteka Narodowa w Warszawie Łuszczyński B.H., Silva heraldica, t. IV, rękopis, sygn. IV 5582.
Google Scholar

Biblioteka Narodowa w Warszawie Łuszczyński B.H., Silva heraldica, t. V, rękopis, sygn. IV 5582.
Google Scholar

Biblioteka Narodowa w Warszawie Łuszczyński B.H., Silva heraldica, t. VI, rękopis, sygn. IV 5582.
Google Scholar

Biblioteka Narodowa w Warszawie Łuszczyński B.H., Silva heraldica, t. VII, rękopis, sygn. IV 5582.
Google Scholar

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. XX (Lauda sejmikowe), t. I (Lauda wiszeńskie 1572–1648 r.), oprac. A. Prochaska, Lwów 1909.
Google Scholar

Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572–1655, wyd. M. Zwierzykowski i R. Kołodziej, Kraków 2020.
Google Scholar

Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. I (1553– 1579), wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904.
Google Scholar

Dębski J., Trybnał Niebieski Na Ziemi Vice Boski z Bogiem Pod Prezydencyą Krzyża W Jaśnie Wielmożnym Jegomości Xiędzu Dominiku Na Siennie Sieninskim, Dziekanie Gnieznienskim […] Jaśnie Osvvieconego Trybunału Koronnego Prezydencie, Kalisz 1721.
Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. VI, Lipsk 1841.
Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. VIII, Lipsk 1841.
Google Scholar

Orzelski Ś., Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, oprac. W. Spasowicz, Petersburg 1858.
Google Scholar

Pamiętnik Jakuba Pszonki z autografu w bibliotece Ossolińskich znajdującego się wydany. Inwentarz Skarbu Koronnego z roku 1607, wyd. A. Bielowski, Lwów 1874.
Google Scholar

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.
Google Scholar

Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 1 (Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku), wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Rzeszów 1997.
Google Scholar

Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 2 (Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku), wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Rzeszów 1997.
Google Scholar

Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. II, cz. 1 (Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku), wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Rzeszów 1998.
Google Scholar

Prokop K.R., Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI–XIX w.), cz. 4, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2006, t. LXXXV, s. 305–377.
Google Scholar

Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629, oprac. W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga, red. S. Inglot, Wrocław 1956.
Google Scholar

Rejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620), oprac. J. Kolasa i K. Schuster, red. S. Inglot, Wrocław 1957.
Google Scholar

Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. 1, (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym), t. VII (Ziemie ruskie. Ruś Czerwona), cz. 1, wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1902.
Google Scholar

Anusik Z., Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku. Przyczynek do dziejów i genealogii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 25–83.
Google Scholar

Anusik Z., Krąg rodzinny Katarzyna z Sienna Myszkowskiej (zm. 1619), podczaszyny lubelskiej. Studium genealogiczno-obyczajowe, „Przegląd Nauk Historycznych” 2020, R. XIX, nr 2, s. 245–280. https://doi.org/10.18778/1644-857X.19.02.10
Google Scholar

Anusik Z., Struktura własności ziemskiej w powiecie pilzneńskim w roku 1629, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 69–108.
Google Scholar

Borkowska M., Zakonnice pominięte w tablicach Dworzaczka, „Nasza Przeszłość” 2002, t. XCVII, s. 259–302.
Google Scholar

Dubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998.
Google Scholar

Dworzaczek W., Genealogia, t. II (Tablice), Warszawa 1959.
Google Scholar

Dworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.
Google Scholar

Dygdała J., Sienieński Dominik, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa– Kraków 1996–1997, s. 172–173.
Google Scholar

Estreicher K., Bibliografia staropolska, t. XXI, Kraków 1906.
Google Scholar

Fastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, do druku przygotowali A. Fastnacht-Stupnicka, A. Gąsiorowski, cz. 2, Brzozów– Wzdów–Rzeszów 1998.
Google Scholar

Gieysztorowa I., Niszczycki Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 139.
Google Scholar

Gmiterek H., Sienieński Zbigniew, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 193–195.
Google Scholar

Kaniewska I., Sienieński Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 188–189.
Google Scholar

Kiryk F., Oleśnicki Dobiesław (właściwie Dobek z Oleśnicy i Sienna), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 762–763
Google Scholar

Kiryk F., Sienieński Andrzej z Sienna i Rymanowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–197, s. 172.
Google Scholar

Kiryk F., Sienieński Wiktoryn z Sienna i Gołogór, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 192.
Google Scholar

Kiryk F., Sienieński Zbigniew z Sienna i Rymanowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 192–193.
Google Scholar

Kowalska H., Myszkowski Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXII, Wrocław 1977, s. 368–369.
Google Scholar

Kurtyka J., Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999.
Google Scholar

Majewski W., Leniek Maciej z Rokitnicy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 52–53.
Google Scholar

Pielas J., Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007.
Google Scholar

Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, oprac. W. Uruszczak, I. Kaniewska, M. Ferenc, J. Byliński, red. I. Kaniewska, Warszawa 2013.
Google Scholar

Przyboś A., Kochanowski Jerzy z Konar, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, s. 193.
Google Scholar

Przyboś A., Lanckoroński Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław– Warszawa–Kraków 1971, s. 453–455.
Google Scholar

Sokołowski W., Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997.
Google Scholar

Sperka J., Szafraniec Piotr młodszy z Pieskowej Skały, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLVI, Warszawa–Kraków 2009–2010, s. 464–468.
Google Scholar

Strzelecki A., Sejm z r. 1605, Kraków 1921.
Google Scholar

Szczygieł R., Nie zrealizowana lokacja Chocimowa w województwie lubelskim. O wpływach sporów granicznych na powstanie miast, „Roczniki Humanistyczne” 1987, t. XXXV, z. 2, s. 285–288.
Google Scholar

Tarnawski A., Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor. (1572–1605), Lwów 1935.
Google Scholar

Urbaniak V., Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji ugrupowania politycznego, Warszawa 1995.
Google Scholar

Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek i R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.
Google Scholar

Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski i W. Urban, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1991.
Google Scholar

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski i A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.
Google Scholar

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. III, Poznań 1881.
Google Scholar

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. VIII, Poznań 1886.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-08-18

Jak cytować

Anusik, Z. (2021). Sienieńscy herbu Dębno (lubelska gałąź rodu) w XVI i XVII wieku. Przegląd Nauk Historycznych, 20(1), 97-158. https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.05

Numer

Dział

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY / ARTICLES, STUDIES AND DISSERTATIONS

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>