Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych

Autor

  • Zbigniew Anusik Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.01.09

Słowa kluczowe:

-

Abstrakt

-

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): Metryka Koronna (MK) 11, 12, 14, 25, 30, 45, 58, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 93, 95, 96, 99, 109, 111, 118, 127, 133, 137, 140, 147, 150.

Artomiusz P., Kazania Pogrzebne Nad zacnemi ciały Jego Mści Pana Jana Grabi z Ostroroga Podczaszego Koronnego i starosty stężyckiego, y Jej Mości Pani Helszki z Olchowca Świerszczówney Podczaszyny Koronney, którzy roku 1582 dnia 27 Aprilis w Panu zasnęły, [Kryłów] 1582.

Biblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczka

Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur [MRPS], t. I, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905; t. IV, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1917; t. V, cz. 1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1919; t. V, cz. 2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, red. J. Sawicki, Warszawa 1961; t. VI, wyd. M. Woźniakowa, Warszawa 1999.

Paprocki B., Gniazdo cnoty. Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panów, początek swoy maią, Kraków 1578.

Źródła dziejowe, t. XIX (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VIII (Ziemie ruskie. Wołyń i Podole), wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1889.

Bibliografia polska Karola Estreichera, wyd. S. Estreicher, t. XXVI, Kraków 1915.

Birlkowski L., Podole w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodarcze, Warszawa 1920.

Boniecki A., Herbarz polski, t. VII, Warszawa 1904; t. XIII, Warszawa 1909.

Byliński J., Przerębski (Przerembski) Maksymilian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 758–762.

Chłapowski K., Stanisławski Baltazar (Balcer), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLII, Warszawa–Kraków 2003–2004, s. 110–111.

Cynarski S., Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego, Warszawa–Kraków 1996.

Cynarski S., Herburt Jan z Fulsztyna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 445–446.

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.

Czapliński W., Opaliński Łukasz z Bnina, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 90–93.

Dworzaczek W., Genealogia, t. II (Tablice), Warszawa 1959.

Dworzaczek W., Paprocki Bartłomiej (Bartosz), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980, s. 177–180.

Kaniewska I., Lanckoroński Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 446–448.

Konarski S., Pułaski Kazimierz Ferdynand, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 395–396.

Kotarski H., Lanckoroński Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 448.

Kotarski H., Lanckoroński Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 452–453.

Kowalska H., Potocki Jakub, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 17–18.

Kuczyński S.M., Fedor Koriatowicz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 383–384.

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. IV, Lipsk 1839; t. VI, Lipsk 1841; t. IX, Lipsk 1842.

Plewczyński M., Potocki Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 103–105.

Pułaski K., Stare osady w ziemi kamienieckiej i dziedziczące w nich rodziny podolskiej szlachty historycznej, [w:] idem, Szkice i poszukiwania historyczne, t. III, Kraków 1906, s. 5–120.

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, z. 1, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, red. F. Sikora, Kraków 1994.

Swieżawski A., Kościelecki (z Kościelca) Jan (Janusz), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968–1969, s. 404–405.

Topolska M.B., Ostroróg Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 505–506.

Uruski S., Kosiński A.A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. V, Warszawa 1908; t. VIII, Warszawa 1911.

Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.

Żelewski R., Herburt Mikołaj z Dziedziłowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 449–450.

Żelewski R., Jazłowiecki Jerzy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 121–123.

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-04-06

Jak cytować

Anusik, Z. (2017). Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych. Przegląd Nauk Historycznych, 16(1), [301]-324. https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.01.09

Numer

Dział

KRONIKA NAUKOWA / ACADEMIC CHRONICLE

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>