Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych

Autor

  • Zbigniew Anusik Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.01.09

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): Metryka Koronna (MK) 11, 12, 14, 25, 30, 45, 58, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 93, 95, 96, 99, 109, 111, 118, 127, 133, 137, 140, 147, 150.
Google Scholar

Artomiusz P., Kazania Pogrzebne Nad zacnemi ciały Jego Mści Pana Jana Grabi z Ostroroga Podczaszego Koronnego i starosty stężyckiego, y Jej Mości Pani Helszki z Olchowca Świerszczówney Podczaszyny Koronney, którzy roku 1582 dnia 27 Aprilis w Panu zasnęły, [Kryłów] 1582.
Google Scholar

Biblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczka
Google Scholar

Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur [MRPS], t. I, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905; t. IV, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1917; t. V, cz. 1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1919; t. V, cz. 2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, red. J. Sawicki, Warszawa 1961; t. VI, wyd. M. Woźniakowa, Warszawa 1999.
Google Scholar

Paprocki B., Gniazdo cnoty. Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panów, początek swoy maią, Kraków 1578.
Google Scholar

Źródła dziejowe, t. XIX (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VIII (Ziemie ruskie. Wołyń i Podole), wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1889.
Google Scholar

Bibliografia polska Karola Estreichera, wyd. S. Estreicher, t. XXVI, Kraków 1915.
Google Scholar

Birlkowski L., Podole w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodarcze, Warszawa 1920.
Google Scholar

Boniecki A., Herbarz polski, t. VII, Warszawa 1904; t. XIII, Warszawa 1909.
Google Scholar

Byliński J., Przerębski (Przerembski) Maksymilian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 758–762.
Google Scholar

Chłapowski K., Stanisławski Baltazar (Balcer), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLII, Warszawa–Kraków 2003–2004, s. 110–111.
Google Scholar

Cynarski S., Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego, Warszawa–Kraków 1996.
Google Scholar

Cynarski S., Herburt Jan z Fulsztyna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 445–446.
Google Scholar

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.
Google Scholar

Czapliński W., Opaliński Łukasz z Bnina, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 90–93.
Google Scholar

Dworzaczek W., Genealogia, t. II (Tablice), Warszawa 1959.
Google Scholar

Dworzaczek W., Paprocki Bartłomiej (Bartosz), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980, s. 177–180.
Google Scholar

Kaniewska I., Lanckoroński Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 446–448.
Google Scholar

Konarski S., Pułaski Kazimierz Ferdynand, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 395–396.
Google Scholar

Kotarski H., Lanckoroński Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 448.
Google Scholar

Kotarski H., Lanckoroński Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 452–453.
Google Scholar

Kowalska H., Potocki Jakub, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 17–18.
Google Scholar

Kuczyński S.M., Fedor Koriatowicz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 383–384.
Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. IV, Lipsk 1839; t. VI, Lipsk 1841; t. IX, Lipsk 1842.
Google Scholar

Plewczyński M., Potocki Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 103–105.
Google Scholar

Pułaski K., Stare osady w ziemi kamienieckiej i dziedziczące w nich rodziny podolskiej szlachty historycznej, [w:] idem, Szkice i poszukiwania historyczne, t. III, Kraków 1906, s. 5–120.
Google Scholar

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, z. 1, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, red. F. Sikora, Kraków 1994.
Google Scholar

Swieżawski A., Kościelecki (z Kościelca) Jan (Janusz), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968–1969, s. 404–405.
Google Scholar

Topolska M.B., Ostroróg Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 505–506.
Google Scholar

Uruski S., Kosiński A.A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. V, Warszawa 1908; t. VIII, Warszawa 1911.
Google Scholar

Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.
Google Scholar

Żelewski R., Herburt Mikołaj z Dziedziłowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 449–450.
Google Scholar

Żelewski R., Jazłowiecki Jerzy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 121–123.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-06

Jak cytować

Anusik, Z. (2017). Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych. Przegląd Nauk Historycznych, 16(1), 301–324. https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.01.09

Numer

Dział

KRONIKA NAUKOWA / ACADEMIC CHRONICLE

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>