O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Przegląd Nauk Historycznych jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik. 

Punktacja MEiN:

2008

2010

2013

2015

2019

2023

2024

4

6

6

10

70

100

70

Członkostwo w COPE

  

Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego dbają o najwyższą jakość wydawanych materiałów. Ze szczególną uwagą podchodzimy do aspektów etycznych publikowanych tekstów. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  zawartymi w Ustawie 2.0, stosujemy  zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE). We wrześniu 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy COPE a Uniwersytetem Łódzkim, która jest wyrazem docenienia  polityki wydawniczej obejmującej nasze czasopisma.

COPE zrzesza 10 000 członków reprezentujących wszystkie dziedziny akademickie z całego świata. Dostarcza wydawcom wiedzy w zakresie etyki wydawniczej i porad, jak postępować w razie jej naruszenia. Stanowi też forum wymiany doświadczeń, na którym jego członkowie prezentują konkretne zdarzenia dotyczące problemów etycznych.

Członkostwo  w COPE  jest gwarancją dla autorów i recenzentów, że wydawca przestrzega  najwyższych standardów etycznych i kieruje się zasadami określonymi w kodzie organizacji.

Proces recenzji

Każdy tekst kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Autor (autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinde review proces).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji dostępny tutaj.

Zbiorcza lista recenzentów jest publikowana raz w roku w ostatnim numerze czasopisma. 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.