Antoni Fiedler (1869–1919). Wielkopolski chemigraf, drukarz, wydawca i działacz niepodległościowy

  • Adrian Uljasz Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Kulturoznawstwa
Słowa kluczowe: -

Abstrakt

-

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Album Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu, Poznań 1912.

Eklibrisy wielkopolskie. Katalog wystawy, oprac. P. Michałowski, Poznań 1958.

Fiedler A., Motyle mego życia. O wielkiej miłości i wielu miłościach, Poznań 1983.

Fiedler A., Mój ojciec i dęby, Poznań 2006.

Fiedler A., Wiek męski – zwycięski, Poznań 1983.

Herby rodów polskich, wydanie w opracowaniu M. Paszkiewicza i J. Kulczyckiego, spis rodów szlacheckich sporządzony przy współudziale T. Korzeniewskiej, Londyn 1990.

Herby szlachty polskiej, z przedmową W. Gąsiorowskiego, w Poznaniu 1908, t. I–II.

Jachowski J., Wspomnienia o wybitnych księgarzach, „Księgarz” 1971, nr 1, s. 53–58.

Jachowski J., Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy. Odczyt wygłoszony 9 marca 1959 r. w Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania w ramach wykładów o Poznaniu (cykl drugi), Poznań 1959.

Kościół w Mądrem, Poznań [b.r.].

Leszczyc Z., Herby szlachty polskiej. Faksymile pierwodruku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.

Miłosław. Widok ogólny, Posen [ok. 1910] (kartka pocztowa), http://www.wbc.poznan.pl/Content/225952/34.pdf (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa) (dostęp: 13 XII 2016 r.).

Miłosław. Zamek – Schloss, Posen [ok. 1910] (kartka pocztowa), http://www.wbc.poznan.pl/Content/225957/33.pdf (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa) (dostęp: 13 XII 2016 r.).

Przewodnik po Poznaniu i Wielkim Księstwie Poznańskim, z mapą, planem i rycinami, skreślił K. Kościński, Poznań 1909 (reprint: Poznań, Przeźmierowo [ok. 2000]).

Ruciński K., Dwory i pałace wielkopolskie, Poznań 1913.

Tablice odmian herbowych Chrząńskiego, Warszawa 1909.

„Kronika Miasta Poznania” 1938, nr 2.

„Księgarz” 1971, nr 1.

„Kurier Poznański” 1919, nr 105; 1930, nr 299, 301.

„Praca” 1919, nr 19.

„Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” 1934, nr 11.

„Życie” 1914, nr 5–7 (numer potrójny), 1916, nr 2, 1917, nr 1.

Bibliografia historii Wielkopolski, oprac. A. Wojtkowski, t. I, Poznań 1938.

Boras Z., Trzeciakowski L., W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918, Poznań 1971.

B.T. [B. Tylicka], Fiedler Arkady ur. 28 IX 1894 w Poznaniu, [w:] Nowy słownik literatury dla dzieci młodzieży. Pisarze. Książki. Serie. Ilustratorzy. Przegląd bibliograficzny, red. K. Kuliczkowska, B. Tylicka, Warszawa 1984, s. 107.

Cicha D., Mroziński J., Sztuki plastyczne w latach 1900–1939, [w:] Dziesięć wieków Poznania, t. III (Sztuki plastyczne), red. K. Malinowski, Poznań–Warszawa 1956, s. 270–279.

Czubiński A., Fiedler Arkady (1894–1985), [w:] Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002 s. 91.

Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938 (reprint: Warszawa 1984), s. 175 (hasło: Fiedler Arkady).

Ćwiklak K., Polskie przekłady „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego. Studium porównawcze, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 153–176.

EG [E. Głębicka], Fiedler Arkady 1894–1985, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, red. J. Czachowska, A. Szałagan, t. II (C–F), Warszawa 1994, s. 297–300.

Fiedler A.R., Barwny świat Arkadego Fiedlera, Poznań 1977.

Fiołka K., Fiedler, Warszawa 2011.

Galos A., Likowski Edward (1836–1915), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 330–332.

Galos A., Likowski Edward (1836–1915), [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, przewodniczący komitetu redakcyjnego A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznań 1983, s. 423– 424.

Grot Z., Fiedler Antoni (1869–1919), [w:] Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 432.

Jachowski J., Fiedler Antoni (6 VI 1869 w. Jedlec k. Pleszewa – 5 V 1919 Poznań), [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972, s. 218–220.

Jachowski J., Fiedler Antoni (1869–1919), [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, przewodniczący komitetu redakcyjnego A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznań 1983, s. 181.

Jachowski J., Likowski Henryk (1876–1932), [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, przewodniczący komitetu redakcyjnego A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznań 1983, s. 424–425.

Jakóbczyk W., Prasa, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. II (Lata 1793–1918), red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973, s. 598–606.

Jaroszyk G., Z dziejów przemysłu poligraficznego w Poznaniu w dwudziestoleciu 1919–1939, „Kronika Miasta Poznania” 1971, z. 1, s. 67–91.

Kandziora K., Działalność POW w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego w latach 1918/1919, Warszawa 1939.

Karwat J., Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze. Próba analizy i syntezy, Poznań 2012.

Kubiak Z., Niemcy a Wielkopolska 1918–1939, Poznań 1969.

Majkowski H, Antoni Fiedler pierwszy w Poznaniu Polak – chemigraf, „Kurier Poznański” 1930, nr 299, s. 3 (cz. 1 artykułu), „Kurier Poznański” 1930, nr 301, s. 3 (cz. 2 artykułu).

Majkowski H., Antoni Fiedler pierwszy w Poznaniu Polak chemigraf, „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” 1934, nr 11, s. 116–117.

Majkowski H., O sztuce plastycznej w Poznaniu w czasach poprzedzających wojnę światową aż po dzień dzisiejszy, „Kronika Miasta Poznania” 1938, nr 2, s. 200–220.

Michałowski P., Malarstwo, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. II (Lata 1793–1918), red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973, s. 684–707.

Mika A., Puszczykowskie ścieżki Arkadego Fiedlera. Zielony pieszy szlak turystyczny, Poznań 2008.

Moderska I., Stowarzyszenie Artystów w Poznaniu, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1890–1914, red. A. Wojciechowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 180.

Paluch M., Wybuch powstania wielkopolskiego, „Powstaniec” 1937, nr 34, s. 13–15.

Podhajecka Z., Fiedler Arkady (ur. 1894), [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, przewodniczący komitetu redakcyjnego A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznań 1983, s. 181.

Ratajczak J., Gdy Warta wpadała do Ukajali (szkice o Arkadym Fiedlerze), Poznań 1994.

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. II (D–G), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 212 (hasło: Fiedler Antoni).

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I–VI, red. M. Biernacka, Warszawa 2003, s. 75 (hasło: Fiedler Antoni).

Słownik współczesnych pisarzy polskich, oprac. zespół pod red. E. Korzeniewskiej, t. pierwszy a–i, Warszawa 1963, s. 499–502 (hasło: Fiedler Arkady ur. 1894).

Trzeciakowski L., Wielkopolska w latach I wojny światowej i w przededniu powstania wielkopolskiego, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. II (Lata 1793–1918), red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973, s. 724–756.

Wańka D., Fiedler Antoni (1869–1919), [w:] Słownik Wielkopolski południowo-wschodniej, ziemi kaliskiej, t. III, red. D. Wańka, Kalisz 2007, s. 132.

Wilkanowicz R., Bezimienni Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego. Szkic historyczno-literacki, Poznań 1928.

Opublikowane
2017-04-06
Jak cytować
Uljasz, A. (2017). Antoni Fiedler (1869–1919). Wielkopolski chemigraf, drukarz, wydawca i działacz niepodległościowy. Przegląd Nauk Historycznych, 16(1), [363]-377. https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.01.11
Dział
KRONIKA NAUKOWA / ACADEMIC CHRONICLE