Trudności w nauczaniu wymowy polskiej cudzoziemców w świetle wyników badań ankietowych

Autor

  • Michalina Biernacka Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.17

Słowa kluczowe:

nauczanie języka polskiego jako obcego, fonetyka, wymowa, błędy w wymowie, interferencja foniczna, tzw. miejsca trudne

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego nauczanie wymowy polskiej postrzegane jest przez lektorów jako trudne i czym według nich najczęściej jest to implikowane. Skorzystano z ankiet, którymi przebadano 56 nauczycieli pracujących w kraju lub za granicą. Analiza miała służyć sprecyzowaniu tzw. miejsc trudnych w nauczaniu wymowy i rozwijaniu słuchu mownego cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, uściśleniu najczęściej popełnianych (a przynajmniej przez lektorów wychwytywanych) błędów fonetycznych charakterystycznych dla konkretnych narodowości (elementów płaszczyzn segmentalnej lub suprasegmentalnej języka) oraz zebraniu opinii na temat skuteczności technik wykorzystywanych przez ankietowanych podczas prowadzenia zajęć.

Bibliografia

Bartnicka B., Satkiewicz H., 1990, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Warszawa.
Google Scholar

Bednarek D. J, 2002, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław.
Google Scholar

Benni T., 1964, Fonetyka opisowa języka polskiego z obrazami polskich głosek podług M. Abińskiego, Wrocław.
Google Scholar

Cienkowski W., 1988, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, cz. I, Fonetyka (z ćwiczeniami wymowy), Warszawa.
Google Scholar

Dąbrowska A., 2000, Interferencja wewnątrzjęzykowa jako jedna z przyczyn błędów popełnianych przez cudzoziemców uczących się jpjo, w: Prace Naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, nr 3, s. 55–61.
Google Scholar

Dąbrowska A., 2004, Najczęstsze błędy popełnianie przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, w: A. Seretny, W. Martyniuk, E. Lipińska (red.), Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji sekcji glottodydaktycznej stowarzyszenia ‘Bristol’ polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 105–136.
Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M., 2000, Odesyci, badawcy i lekkoatletyści: o błędach językowych studentów zaawansowanych, w: J. Mazur (red.), Polonistyka w świecie: nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, Lublin, s. 97–109.
Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M., 2006, Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności czy niewłaściwa strategia?, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Sprawności przede wszystkim: materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (Kraków, 18–19 marca 2005), Kraków, s. 15–35.
Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M., 2008, Błędy w tekstach pisanych przez cudzoziemców: wybrane problemy związane z klasyfikacją i oceną, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków, s. 103–113.
Google Scholar

Dembińska K., Małyska A., 2010, Start 1. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A0, Warszawa.
Google Scholar

Dukiewicz L., Sawicka I., 1995, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków.
Google Scholar

Głoski polskie. Kaseta video i przewodnik, 1993, pod kier. J. Tambor i R. Cudaka, Katowice.
Google Scholar

Karczmarczuk B., 1987, Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin.
Google Scholar

Kita M., 1998, Wybieram gramatykę ! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych), t. 1, Katowice.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1973, Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Wrocław.
Google Scholar

Komorowska H., 1980, Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, interferencja, Warszawa.
Google Scholar

Krawczuk A., 2005, Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови, Lwów.
Google Scholar

Madelska L., 2010, Posłuchaj, jak mówię (Podręcznik ucznia; Poradnik dla rodziców i nauczycieli; Film dydaktyczny). Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dla dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego, Wiedeń.
Google Scholar

Madelska L., Warchoł-Schlottmann M., 2008, Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Majewska-Tworek A., 2010, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław.
Google Scholar

Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2005, Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik nauczyciela, Kraków.
Google Scholar

Miodunka W., 1987, Prononciation polonaise pour les Francophones, Kraków.
Google Scholar

Miodunka W., 1996, Uczymy się polskiego (kurs video). Let’s Learn Polish, Warszawa.
Google Scholar

Nagórko A., 2007, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.
Google Scholar

Oczkoś M., 2007, Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa.
Google Scholar

Ostaszewska D., Tambor J., 2001, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Perlin J., 1995, Kategorie interferencji fonemicznych, w: K. Polański (red.), Biuletyn PTJ, Warszawa, s. 75–86.
Google Scholar

Puppel S., Nawrocka-Fisiak J., Krassowska H., 1977, A Handbook of Polish Pronunciation, Warszawa.
Google Scholar

Słownik dydaktyki języków obcych, 1994, pod red. A. Szulca, Warszawa,
Google Scholar

Słownik wymowy polskiej PWN, 1977, pod red. M. Karasia, M. Madejowej, Warszawa – Kraków.
Google Scholar

Štefanova R., Łaciak W., 1969, Učbenik poljskega jezika, Ljubljana.
Google Scholar

Tambor J., 2007, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa.
Google Scholar

Tarasiewicz B., 2006, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków.
Google Scholar

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Wiśniewski M., 2007, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Biernacka, M. (2015). Trudności w nauczaniu wymowy polskiej cudzoziemców w świetle wyników badań ankietowych. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 251–265. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.17