Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości

Autor

  • Mateusz Tomal Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.13.05

Słowa kluczowe:

fundusze inwestycyjne, efektywność, rynek nieruchomości

Abstrakt

Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych jest zjawiskiem dość często obserwowanym. Jednak tego typu analizy w zdecydowanej większości dotyczą funduszy akcji czy obligacji. Wydaje się, że fundusze nieruchomościowe z uwagi na to, że są stosunkowo młodym produktem na polskim rynku finansowym oraz z powodu diametralnie innego celu inwestycji powinny być przedmiotem szerokich badań. Celem prezentowanego opracowania było zbadanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje aktywa na polskim rynku nieruchomości w latach 2014–2016. W trakcie badań empirycznych przeanalizowano cztery wybrane fundusze inwestycyjne za pomocą relatywnych oraz bezwzględnych miar efektywności. Wyniki analizy ukazały, że większość funduszy inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości osiągały słabe rezultaty, co może wynikać z braku umiejętności i wiedzy zarządzającego funduszem oraz złej polityki inwestycyjnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bojańczyk M., 2005, Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Ciołek D., Majerowska E., 2005, Ocena ryzyka inwestowania za pomocą pozornie niezależnych regresji SUR i panelowego modelu CAPM na przykładzie akcyjnych funduszy inwestycyjnych, [w]: M. Szreder (red.), Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Gallagher D. R., 2001, Attribution of investment performance: An analysis of Australian pooled superannuation funds, „Accounting & Finance”, vol. 41, no. 1–2.
Google Scholar

Jawdosiuk B., Rożko K., 2010, ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne, KNF, Warszawa.
Google Scholar

Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2015, Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe’a, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 75.
Google Scholar

Kopiński A., 2013, Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009–2012: miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, vol. 47, no. 3.
Google Scholar

Pasztyła A., 2003, Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/pasztyla.pdf.
Google Scholar

Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Scholz H., Wilkens M., 2005, A Jigsaw Puzzle of Basic Riskadjusted Performance Measures, „The Journal of Performance Measurement”, vol. 9, no. 3.
Google Scholar

Trzebiński A., 2012, Badanie efektywności polskich funduszy nieruchomości w latach 2005–2011, „Oeconomia Copernicana”, t. 3, nr 4.
Google Scholar

Trzebiński A., 2014, Ekonomiczne determinanty stóp zwrotu publicznych funduszy nieruchomości, Niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, DzU 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
Google Scholar

Witkowska D., 2009, Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej”, nr 74.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-03-31

Jak cytować

Tomal, M. (2017). Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości. Finanse I Prawo Finansowe, 1(13), 49–61. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.13.05

Numer

Dział

Artykuł