Leasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013–2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.06

Słowa kluczowe:

leasing, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zamówienia publiczne

Abstrakt

Rozwój i funkcjonowanie publicznej służby zdrowia w sytuacji ograniczonych środków budżetowych wymaga pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Działania takie nie powinny skutkować powstawaniem spirali zobowiązań, do której mogą doprowadzić np. kredyty krótkoterminowe. Ważne jest także, aby pozyskane źródło było elastyczne, obciążające budżet w stopniu niższym od korzyści, które można uzyskać dzięki jego uruchomieniu. W gospodarce rynkowej sprawdzonym, dodatkowym źródłem finansowania sektora prywatnego jest leasing. Podobnie jak podmioty prywatne, jednostki publicznej służby zdrowia mogą wykorzystać leasing jako dodatkowe źródło finansowania swojej działalności. W pracy przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego na próbie czasowej z lat 2013–2019, dotyczącego wykorzystania leasingu przez publiczną służbę zdrowia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baran M., 2017, Leasing jako zewnętrzna forma finansowania działalności przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne”, nr 3.
Google Scholar

Biernacki K., 2016, Podatkowe uwarunkowania finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4 (82/1).
Google Scholar

Biernat P., Gronek E., 2018, Leasing jako dodatkowe źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, nr 3.
Google Scholar

Druk sejmowy 1699 z 10 lutego 2000 r. Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny z uzasadnieniem; http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1699/$file/1699.pdf [dostęp 15.02.2020].
Google Scholar

Gamova E., Zakirova O., 2019, Leasing of Hardware and Software Solutions in Health Care Systems: Potential Benefits and Perspectives, „Advances in Economics, Business and Management Research”, vol. 131.
Google Scholar

Gazda M., 2016, O procesie racjonalizacji wydatków publicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
Google Scholar

Gniewek E., Gniewek E., P. Machnikowski (red.), 2019, Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2017, Finansowanie służby zdrowia w Polsce na przykładzie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 485.
Google Scholar

GUS, 2018a, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html [dostęp: 2.06.2020].
Google Scholar

GUS, 2018b, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. Aneks tabelaryczny, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html [dostęp 2.06.2020].
Google Scholar

Hałaburda D.A., 2017, Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytorialnego, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 4.
Google Scholar

Hellich E., Wierzowiecka A., 2017, Nowy model finansowania szpitali w Polsce – szanse i zagrożenia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 333
Google Scholar

Jönsson B., Hampson G., Michaels J. et al., 2019 Advanced therapy medicinal products and health technology assessment principles and practices for value-based and sustainable healthcare. „The European Journal of Health Economics”, vol. 20.
Google Scholar

Keskin M., 2016, Trendy rozwojowe franchisingu w Polsce i Europie, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 13.
Google Scholar

Kołek P., 2018, Problematyka wydatków sektora finansów publicznych w Polsce – wybrane aspekty prawne, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, nr 1(27).
Google Scholar

Martynkiewicz-Frank M., 2017, Klasyfikacja umowy leasingowej w polskim i niemieckim prawie bilansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 471.
Google Scholar

Miszczyńska K., 2019, Efektywność funkcjonowania szpitali publicznych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Molga M., 2016, Rozwój rynku leasingu w Polsce, „Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne”, nr 2.
Google Scholar

Moś Sz., 2017, Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemowym kontekście finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, „Financial Law Review”, no. 2(3).
Google Scholar

Puławski M., 2018, Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, vol. 2(92).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień́ oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń́ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Dz.U. 2019, poz. 2450.
Google Scholar

Starzyński W., 2014, Leasing w systemie zamówień publicznych w Polsce – uwarunkowania i ocena, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. XLVIII, 4 Sectio H.
Google Scholar

Starzyński W., 2016, Leasing i kredyt w systemie zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów UE, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. L, 4 Sectio H.
Google Scholar

Szymański J., 2016, Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. L, 4 Sectio H.
Google Scholar

Uchwała Nr 13/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10.04.2018 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5.
Google Scholar

Urząd Zamówień Publicznych 2014, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, 2014, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/24879/UZP_dyrektywy.pdf [dostęp 22.02.2020].
Google Scholar

Urząd Zamówień Publicznych 2016, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r., 2016 r.,
Google Scholar

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/41557/Sprawozdanie-Urzedu-Zamowien-Publicznych-za-rok-2015.pdf [dostęp 22.02.2020].
Google Scholar

Urząd Zamówień Publicznych 2019, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/as-sets/pdf_file/0020/41555/Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf [dostęp 3.06.2020].
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz.U. 1994, nr 76, poz. 344.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień́ publicznych, Dz.U. 2019, poz. 1843.
Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 21, poz. 86 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.
Google Scholar

Zgliczyński W.S. 2018, System ochrony zdrowia w Polsce – wybrane zagadnienia, Studia BAS nr 4.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Politowska-Iwaszko, M. . (2020). Leasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013–2019. Finanse I Prawo Finansowe, 2(26), 83–97. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.06

Numer

Dział

Artykuł