Skuteczność prawna ochrony tzw. „frankowiczów” w kontekście terminów przedawnienia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.05

Słowa kluczowe:

przedawnienie, skutek restytucyjny, orzeczenie konstytutywne/deklaratoryjne, klauzula abuzywna, unieważnienie umowy kredytu

Abstrakt

W Polsce nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza, tak co do przesłanek i podstaw unieważnienia umowy kredytu, jak i co do uznania niektórych tylko warunków umownych za nieuczciwe, a w efekcie tego – również co do stosowania terminów przedawnienia wobec żądania zwrotu świadczenia wypłaconego na podstawie uznanej za abuzywną klauzuli bądź nieważnej czynności prawnej. Sytuacji tej nie zmienił wyrok TSUE z 3.10.2019 r. (C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen). Pożądane i konieczne jest tymczasem, aby krajowe sądy zaczęły rozstrzygać sprawy tzw. „frankowe” w duchu regulacji unijnych, bo to w ich ramach przyjęto ideę pełnej ochrony prawnej konsumenta, zasadniczo wedle której realizacja roszczenia restytucyjnego nie może być uzależniona od terminu przedawnienia.
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy skutek restytucyjny obejmuje – obok dawnego stanu prawnego – przywrócenie stanu materialnego kontrahentów? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niezbędne dla ustalenia, czy sądowe uznanie warunków umowy za nieuczciwe może zostać ograniczone co do rodzaju skutku.
Powyższe legło u podstaw sformułowania następującej tezy badawczej: ustalenie w postępowaniu sądowym nieuczciwości warunku umownego zawsze będzie miało charakter i skutek ex tunc wobec uprawnień majątkowych oraz niemajątkowych, i to bez względu na to, czy rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest konstytutywne czy deklaratoryjne.
Przedstawiona materia zdeterminowała układ i treść artykułu, w którym wieloaspektowo omówiono problematykę terminów przedawnienia (ujętą w pytaniach prejudycjalnych oraz orzecznictwie TSUE), przedstawiono podział orzeczeń na konstytutywne i deklaratoryjne, a także wyjaśniono istotę i funkcję materialnych terminów przedawnienia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Dz.U. UE.L. 1993.95.29 z 21 kwietnia 1993 r.
Google Scholar

Fras M., Habdas M. (red.), 2019, Kodeks cywilny. Komentarz, publ. LEX/el., art. 117 k.c.
Google Scholar

Gontarski W., 2019, Nieważność bezwzględna i inne konsekwencje prawne nieuczciwych klauzul walutowych. Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-260/18, publ. LEX/el.
Google Scholar

Grebieniow A., Osajda K., 2019, Kredyty walutowe. Węzłowe Zagadnienia, „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, t. VII, Warszawa.
Google Scholar

Jabłoński M., Koźmiński K., 2018, Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecz-nictwie sądowym, Warszawa.
Google Scholar

Kadzik A., 2003, Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abstrakcyjna kontrola wzorców umownych), „Radca Prawny”, nr 4.
Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 30 grudnia 2019 r., sygn. akt XV C 458/18, niepubl.
Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego (7) z 26 listopada 2014 r., sygn. akt III CZP 45/14, OSNC 2015, nr 5, poz. 54.
Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2011 r., sygn. akt III CZP 119/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 95.
Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt III CZP 114/17, OSNC 2019, nr 3, poz. 26.
Google Scholar

Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. 2012, poz. 1225 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2019, poz. 1145 ze zm.
Google Scholar

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Specializat Mureş (Rumunia) 7 listopada 2018 r. – SC Raiffeisen Bank SA/JB, Dz.U. UE.C. 2019.54.4/2 z 11 lutego 2019 r.
Google Scholar

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Specializat Mureş (Rumunia) 7 listopada 2018 r. – BRD Groupe Société Générale SA/KC, Dz.U. UE.C. 2019.54.5/1 z 11 lutego 2019 r.
Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 27 października 2014 r., sygn. akt I ACa 802/14, LEX nr 1554765.
Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2018 r., sygn. akt VI ACa 744/18, LEX nr 2668906.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt II CSK 625/08.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. akt II CSK 803/16, OSNC 2018.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r., sygn. akt IV CSK 309/18, LEX nr 2732285.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2006 r., sygn. akt I CK 297/05, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2006, nr 5, s. 12.
Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 marca 2019 r., sygn. akt XXV C 2/19, LEX nr 2675927.
Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 maja 2019 r., sygn. akt XXV C 1567/17, LEX nr 2697360.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 10 lipca 1997 r., C-261/95 Palmisani, http://eur-lex.europa.eu/ – Judgment of the Court of 10 July 1997, Case C-261/95.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 12 lutego 2008 r., C-2/06 Kempter, ZOTSiS 2008, nr 2, poz. I-411.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 14 marca 2013 r., C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 15 kwietnia 2010 r., C-542/08 Barth, EU:C:2010:193.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 16 grudnia 1976 r., 33/76 Rewe-Zentralfinanz i Rewe-Zentral, http://eur-lex.eu-ropa.eu/ - Judgment of the Court of 16 December 1976, Case 33/76.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 17 lipca 2014 r., C-169/14 Sánchez Morcillo i Abril García, ECLI:EU:C:2014:2099.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 2 lutego 1988 r., 309/85 Barra i in., EU:C:1988:42.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 21 grudnia 2016 r., C-154/15, C-307/15 i C-308/15 Gutiérrez Naranjo i in., ECLI:EU:C:2016:980.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 26 kwietnia 2012 r., C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság v. Invitel Távközlési Zrt, ECLI:EU:C:2012:242.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 26 stycznia 2017 r., C-421/14 Banco Primus, ECLI:EU:C:2017:60.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 27 czerwca 2000 r., C-240/98-244/98 Océano Grupo Editorial, http://curia.eu-ropa.eu/juris/liste.jsf?num=C-240/98.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 28 lipca 2016 r., C-168/15 Milena Tomášová, ECLI:EU:C:2016:602.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 3 października 2019 r., C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen, http://eur-lex.europa.eu/.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 30 maja 2013 r., C-397/11 Erika Jőrös v. Aegon Magyarország Hitel Zrt., ECLI:EU:C:2013:340.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 4 czerwca 2009 r., C-243/08 Pannon GSM, ZOTSiS 2009, nr 6A, poz. I-4713.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 6 października 2009 r., C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, EU:C:2009:615.
Google Scholar

Wyrok TSUE z 7 sierpnia 2018 r., C-96/16 i C-94/17 Banco Santander Escobedo Cortés, http://eur-lex.europa.eu/.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 20 września 2017 r., C-186/16, R. P. Andriciuc przeciwko Banca Româneascã.
Google Scholar

Zawiadomienie Komisji Europejskiej pt. Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy Rady w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Dz.U. UE.C. 2019.323.4 z 27 września 2019 r.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Nadolska, A. . (2020). Skuteczność prawna ochrony tzw. „frankowiczów” w kontekście terminów przedawnienia. Finanse I Prawo Finansowe, 2(26), 63–82. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.05

Numer

Dział

Artykuł