Cykl koniunkturalny gospodarki Polski w latach 1996–2017

Autor

  • Bartosz Pawęta Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.05

Słowa kluczowe:

cykl koniunkturalny, morfologia cykli, kryzys finansowy

Abstrakt

Fluktuacje gospodarcze, ich analiza i próba zrozumienia przyczyn od stuleci fascynują ekonomistów, niezależnie od tego, jaki nurt ekonomii reprezentują. Pomimo różnego rodzaju podejść naukowych, ludzie zawsze wykazywali chęć zrozumienia prawidłowości rządzących cykliczną naturą gospodarki, w tym także kryzysami ekonomicznymi. W niniejszej pracy podjęta została próba porównania charakterystyki morfologicznej cykli koniunkturalnych w Polsce przed i po kryzysie finansowym z roku 2008. Zweryfikowana została także spójność cech morfologicznych tychże cykli z teoretycznymi modelami cyklu klasycznego oraz współczesnego.

Wyniki jasno wskazują, że w badanym okresie gospodarka Polski nie znalazła się w recesji, lecz jej wzrost jest znacznie mniej dynamiczny niż przed kryzysem. Ponieważ prawie wszystkie badane cykle trwały około 3–4 lata, a ich charakterystyka morfologiczna, uległa przemianom i częściowo spełniona jest charakterystyka cyklu współczesnego, należy oczekiwać, że kolejne cykle w coraz większym stopniu będą pokrywały się z charakterystyką cyklu współczesnego.

Znaczenie niniejszej pracy jest o tyle ważne, iż jasno pokazuje ona, że cykliczna natura polskiej gospodarki zmieniła się na przestrzeni badanego okresu w zakresie amplitud jej cykli. Otrzymane rezultaty mogą okazać się użyteczne dla badaczy chcących przeprowadzić analogiczne badanie innych agregatów ekonomicznych, jak i wszystkich tych, w których interesie jest projekcja koniunktury gospodarczej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Beck K., Grodzki M., 2014, Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Barczyk R., Kowalczyk Z., 1993, Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa–Poznań.
Google Scholar

Barczyk R., 2006, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Białek W., 2008, Wykłady na temat cyklu koniunkturalnego, „Gazeta Giełdy Parkiet”, Warszawa.
Google Scholar

Friedman M., Schwarz A. J, 1963, Money and Business Cycles, „Review of Economics and Statistics”, vol. 45, no. 1
Google Scholar

Górski J., Sierpiński W., 1979, Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870–1950), PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jakimowicz A., 2005, Od Keynesa do teorii chaosu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jędruchniewicz A., 2012, Cykl koniunkturalny w teorii szkoły austriackiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Google Scholar

Hodrick, R.J., Prescott, E.C.,1981, Post-War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Discussion Papers” 451, Northwestern University, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science.
Google Scholar

Kalecki M., 1979, Parę uwag o teorii Keynesa, Dzieła: Kapitalizm, Koniunktura i zatrudnienie, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Kotler P., Caslione J.A., 2009, Chaos, zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
Google Scholar

Marczak K., Piech K., 2008, Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii, Uniwersytet Warszawski, SGH w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Massmann M., Mitchell J., Weale M., 2003, Business Cycle and Turning points: A Survey of Statistical Techniques, „National Institute Review”, vol. 183.
Google Scholar

Mintz I., 1972, Dating American Growth Cycle in Business Cycle Today, NBER, New York.
Google Scholar

Piech K., 2003, Międzynarodowa synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski, [w:] K. Piech, S. Pangsy-Kania, Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Elipsa, Warszawa.
Google Scholar

Rekowski M., 1997, Koniunktura gospodarcza Polski, Akademia, Poznań.
Google Scholar

Smithies A., 1966, Economic Fluctuations and Growth, Readings in Business Cycle, London.
Google Scholar

Skrzypczyńska M., 2012, Cykl koniunkturalny w Polsce – analiza sektorowa, Bank i Kredyt, Warszawa
Google Scholar

OECD, 2017, Quarterly GDP (indicator). doi: 10.1787/b86d1fc8-en [dostęp: 05.10.2017].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Pawęta, B. (2018). Cykl koniunkturalny gospodarki Polski w latach 1996–2017. Finanse I Prawo Finansowe, 2(18), 51–64. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.05

Numer

Dział

Artykuł