Zjawisko szarej strefy w Polsce – przyczyny, skutki i metody ograniczania

Autor

  • Sara Franciszkowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  • Anna Węgrzyn Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.24.03

Słowa kluczowe:

szara strefa, podatki, oszustwa podatkowe

Abstrakt

Artykuł dotyczy szarej strefy, rozumianej jako wszelkie próby unikania obowiązku podatkowego przez obywateli. Zjawisko to jest nieodłączną częścią każdej gospodarki i może na nią wpływać zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny, przy czym udział niekorzystnych konsekwencji jest większy. Mając to na uwadze, władze państwowe podejmują szereg działań, mających na celu ograniczanie zasięgu szarej strefy. Istotnym elementem w kształtowaniu się jej rozmiarów jest to, czy obywatele wyrażają „ciche przyzwolenie” na tego typu czynności. Opracowanie zawiera ba-danie na temat poziomu moralności podatkowej wśród losowo wybranej grupy badanych w wieku produkcyjnym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Binda J., 2014, Przestępczość podatkowa i oszustwa finansowe zagrożeniem dla finansów publicznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej”, nr 3.
Google Scholar

Ćwikowski M., 2016, Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Dzwonkowski H., 2011, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Fijałkowska J., 2016, Jednolity Plik Kontrolny – elektroniczne raportowanie a uszczelnianie systemu VAT, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy”, nr 158.
Google Scholar

Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., 2018, Szara strefa 2018, Warszawa.
Google Scholar

Głuchowski J., 2006, Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
Google Scholar

Jaszczyński M., 217, Funkcje podatków w gospodarce, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock.
Google Scholar

Korenik D., Korenik S., 2004, Podstawy finansów, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kozłowski P., 2004, Gospodarka nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji. Źródła − formy występowania – wyjaśnienia, Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, Ziggurat, Warszawa.
Google Scholar

Kuchciak I., 2012, Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kurzac M., 2017, Uchylanie się od opodatkowania i oszustwo podatkowe w rozumieniu art. 54 i 56 Kodeksu karnego skarbowego w świetle odesłań do systemu prawa podatkowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., 2014, Szara strefa w polskiej gospodarce, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
Google Scholar

Łechtańska M., 2016, Klasyczne przestępstwo podatkowe – uchylanie się od opodatkowania, Prawo karne skarbowe – wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Olsztyn.
Google Scholar

Mara E. R., 2011, Causes and consequences of underground economy, Anale. Seria Stiinte Economice, Cluj-Napoca.
Google Scholar

Marciniak S., 2013, Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Masiukiewicz P., 2014, Czarny rynek a system płatności, „Kurier Finansowy”, nr 3(37).
Google Scholar

Mizgajska H., 2002, Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. Mróz B., 2004, Szara strefa a dylematy polityki gospodarczej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 4.
Google Scholar

Pasternak-Malicka M., 2016, Przestępstwa podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w świetle analiz organów podatkowych oraz własnych badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 5(83).
Google Scholar

Raczkowski K., 2013, Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV.
Google Scholar

Rosser Jr, J. B., Rosser M. V., Ahmed E., 2000, Income inequality and the informal 20 economy in transition economies, „Journal of Comparative Economics”, Elsevier, Amsterdam.
Google Scholar

Schneider F, Enste H. D., 2004, Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, „Journal of Economic Literature”, Pittsburgh.
Google Scholar

Szulc A., 2013, Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999, nr 83, poz. 930).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991, nr 100, poz. 442).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646).
Google Scholar

Zychowicz A., 2017, Jednolity Plik Kontrolny jako nowa instytucja polskiego prawa podatkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 114.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Franciszkowska, S. ., & Węgrzyn, A. . (2019). Zjawisko szarej strefy w Polsce – przyczyny, skutki i metody ograniczania. Finanse I Prawo Finansowe, 4(24), 33–48. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.24.03

Numer

Dział

Artykuł