"Kwiaty polskie" by Julian Tuwim as a Reflection on Law, the Political System, and the State

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.15

Słowa kluczowe:

Julian Tuwim, „Kwiaty Polskie”, law, political system, state

Abstrakt

Kwiaty Polskie by Julian Tuwim a multi-thread multifaceted masterpiece. The author of the article discusses it through the prism of legal and political content identifiable in the text without omitting references to the state and its system in Tuwim’s earlier works, and indicates the way in which the short-term student of law school perceived and experienced law. The superb boyish laws are the fragment of Kwiaty Polskie which the author analysed in terms of the legislative technique.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maciej Kijowski, University of Occupational Safety Management in Katowice

Maciej Kijowski – University of Occupational Safety Management in Katowice. Author’s main research focus areas: maritime public law, relationships between the law and literature and music, in the past also constitutional law, funeral law. Author of Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919–2003), Rzeszów 2004; Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2013; “Władysław Broniewski wobec ustroju państwa,” Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, vol. IX (2017); “Prawnofinansowy aspekt pogrzebu Juliana Tuwima wobec ówczesnych pochówków. W hołdzie Poecie w 65. rocznicę śmierci,” Rocznik Łódzki, vol. LXVIII (2018); “Powrót serca Fryderyka Chopina do Warszawy w 1945 roku. Konteksty polityczny i prawnoekonomiczny w świetle dokumentów,” Studia Chopinowskie, issue 1 (2009); “O uznaniu za zmarłego człowieka, który zaginął w czasie podróży morskiej w związku z katastrofą statku (okrętu) albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem na morzu,” Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, issue 1 (2019).

Bibliografia

Badowska, Katarzyna, and Kołodziej Karolina. Przewodnik literacki po Łodzi. Łódź: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio,” 2017.
Google Scholar

Balcerzan, Edward. “Dialektyka polskiego dwudziestolecia międzywojennego.” In Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, edited by Tomasz Weiss, 265–279. Krakow–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984.
Google Scholar

Baranowski, Bohdan, and Baranowski Krzysztof. Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1949). Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1985.
Google Scholar

Baranowski, Krzysztof. Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928–1939. Warsaw–Łódź: PWN, 1977.
Google Scholar

Bonisławski, Ryszard. Łódzkie adresy Juliana Tuwima. [Łódź]: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, 1995.
Google Scholar

Bonisławski, Ryszard. “Łódzkie adresy Juliana Tuwima.” In Julian Tuwim. Biografia – twórczość – recepcja, edited by Krystyna Ratajska, Tomasz Cieślak, 9–18. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
Google Scholar

Bonisławski, Ryszard. Łódź Juliana Tuwima. Łódzkie korzenie poety. [Łódź]: Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, 2013.
Google Scholar

Borucka-Arctowa, Maria. “Czynniki kształtujące świadomość prawną robotników – wnioski końcowe.” In Świadomość prawna robotników, edited by Maria Borucka-Arctowa, 153–163. Wrocław–Warsaw–Krakow–Gdańsk: Ossolineum, 1974.
Google Scholar

Borucka-Arctowa, Maria. “Świadomość prawna społeczeństwa polskiego.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, issue 1 (1980): 153–165.
Google Scholar

Breyer, Stefan. Spór Horeszków z Soplicami. Studium z dziedziny problematyki prawnej “Pana Tadeusza.” Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
Google Scholar

Cackowski, Zdzisław. “Okrągły Stół po dwudziestu latach.” Res Humana, issue 1 (2009): 1–2.
Google Scholar

Chróścielewski, Tadeusz. To i owo, a już historia. Wspomnienia łodzianina. Łódź: Wydawnictwo Literatura, 1997.
Google Scholar

Chwieśko, Józef. “Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.” In Dwadzieścia lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, 7–16. Łódź: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i b. Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, 1967.
Google Scholar

Cichla-Czarniawska, Elżbieta. “«Słów szukając dla żywego świata».” In Julian Tuwim. Poezje, selected and introduction by Elżbieta Cichla-Czarniawska, 5–21. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1991.
Google Scholar

Cieślak, Tomasz. “Dziwna piosenka Juliana Tuwima.” Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, issue 3 (2014): 57–63.
Google Scholar

Czabanowska-Wróbel, Anna. “Leśmian przed Prawem. Wartość życia i wzniosłość prawa.” Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, issue 7 (2018): 11–29.
Google Scholar

Dobrowolska, Natalia. Status prawny kota w Polsce. [Brzezia Łąka]: Wydawnictwo Poligraf, 2019.
Google Scholar

Doktorzy honoris causa łódzkich uczelni 1945–2005. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005.
Google Scholar

Dunin, Janusz. “Tuwim jako Żyd, Polak, człowiek.” Prace Polonistyczne, series LI (1996): 81–95.
Google Scholar

Dzieniszewska, Anna. “«Kwiaty polskie» Juliana Tuwima. Próba interpretacji.” Przegląd Humanistyczny, issue 2 (1963): 69–96.
Google Scholar

Golianek, Ryszard Daniel. “Twórczość dedykowana – zagadnienia metodologiczne.” In Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam, edited by Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka, 137–150. Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Katedra Teorii Muzyki, 2012.
Google Scholar

Gulczyński, Mariusz. “Karol Marks o klasowym charakterze państwa.” In Państwo i konstytucja. Zbiór studiów, edited by Wojciech Sokolewicz, 57–75. Wrocław–Warsaw–Krakow–Gdańsk–Łódź: Ossolineum, 1989.
Google Scholar

Gwiżdż, Andrzej. “Organizacja i tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.” In Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Ludowej 1947–1952, edited by Marian Rybicki, 293–323. Wrocław–Warsaw–Krakow–Gdańsk: Ossolineum, 1977.
Google Scholar

Hirsch, Johanna. “Terror by Ferdinand von Schirach.” In Prawo i literatura. Parerga, edited by Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler, 379–390. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
Google Scholar

Hurwic, Józef. “Redaktor «Tamtego działu».” In Wspomnienia o Julianie Tuwimie, edited by Wanda Jedlicka, and Marian Toporowski, 287–293. Warsaw: Czytelnik, 1963.
Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. “Ze wspomnień.” Nowa Kultura, issue 2 (1954): 1, 4.
Google Scholar

Januszewski, Tadeusz. “Nieznane utwory Tuwima.” In Julian Tuwim. Utwory nieznane. Ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Wiersze. Kabaret. Artykuły. Listy, edited by Tadeusz Januszewski, 7–23. Łódź: Wydawnictwo Wojciech Grochowalski, 1999.
Google Scholar

[Januszewski, Tadeusz]. “Fragmenty nie zlokalizowane, wiersze powstałe na marginesie poematu i okruchy poetyckie.” In Julian Tuwim. Kwiaty polskie, edited by Tadeusz Januszewski, 551–581. Warsaw: Czytelnik, 1993.
Google Scholar

[Januszewski, Tadeusz]. “Przypisy.” In Julian Tuwim. Utwory nieznane. Ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Wiersze. Kabaret. Artykuły. Listy, edited by Tadeusz Januszewski, 289–316. Łódź: Wydawnictwo Wojciech Grochowalski, 1999.
Google Scholar

Kamienik, Roman. “Czerwcowe powstanie zbrojne na tle walk proletariatu łódzkiego w rewolucji 1905–1907 roku.” In Rewolucja 1905–1907 roku na ziemiach polskich. Materiały i studia, 387–430. Warsaw: Książka i Wiedza, 1955.
Google Scholar

Kempa, Władysław Andrzej. “Tuwimiana łódzkie (szkic biograficzno-literacki).” Prace Polonistyczne, series XXII (1966): 128–139.
Google Scholar

Kędzierski, Dariusz. Ulice Łodzi. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2009.
Google Scholar

Kijowski, Maciej. “Prawnofinansowy aspekt pogrzebu Juliana Tuwima wobec ówczesnych pochówków. W hołdzie Poecie w 65. rocznicę śmierci.” Rocznik Łódzki, vol. LXVIII (2018): 243–257.
Google Scholar

Kita, Małgorzata. “«Mimozami jesień się zaczyna»… O pewnej zagadce botanicznej w wierszu Juliana Tuwima Wspomnienie.” In Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, edited by Małgorzata Kita, Bożena Witosz, 245–252. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
Google Scholar

Kobojek, Grażyna. Łódź – Kalendarium XX wieku. Łódź: Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2002.
Google Scholar

Kodeks Karny z r. 1903 (przekład z rosyjskiego) z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r. Warsaw: Ministerstwo Sprawiedliwości, 1922.
Google Scholar

Konicki, Zdzisław. Ulice Łodzi. Ulice w szachownicę… Łódź: Wojciech Grochowalski, 1995.
Google Scholar

Korzec, Paweł. “Łódzka klasa robotnicza w rewolucji 1905–1907 roku.” In Z dziejów ruchu robotniczego w Łodzi. Materiały do szkolenia partyjnego, 133–186. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1967.
Google Scholar

Kowalczykowa, Alina. “Jak Tuwim swój młodzieńczy wizerunek korygował.” In Studia o poezji Juliana Tuwima, edited by Ireneusz Opacki, Skamander, vol. 3 (1982): 78–86.
Google Scholar

Kowalczykowa, Alina. “Tuwim – poetyckie wizje Łodzi.” Prace Polonistyczne, series LI (1996): 7–19.
Google Scholar

Kozłowski, Józef. Pieśń Bolesława Czerwieńskiego. Warsaw: Książka i Wiedza, 1966.
Google Scholar

Kozłowski, Józef. Śpiewy proletariatu polskiego. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1977.
Google Scholar

Lang, Wiesław. “Świadomość prawna.” In Wiesław Lang, Jerzy Wróblewski, and Sylwester Zawadzki. Teoria państwa i prawa, 463–473. Warsaw: PWN, 1979.
Google Scholar

Lelental, Stefan. “Kalendarium.” In 70 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, edited by Agnieszka Liszewska, Anna Pikulska-Radomska, 9–10. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
Google Scholar

Letter from Ewa Tuwim-Woźniak to the author of 28 January 2020.
Google Scholar

Ligęza, Wojciech. “Fascynacje i egzorcyzmy. Tuwim i twórczość Tuwima w kręgu pisarzy emigracyjnych.” Prace Polonistyczne, series LI (1996): 35–60.
Google Scholar

Litwin, Józef. “Lenin jako prawnik.” Państwo i Prawo, issue 11 (1960): 711–726.
Google Scholar

Litwin, Józef. “Znaczenie Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego dla naszego miasta i jego okręgu.” In Dwadzieścia lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, 26–33. Łódź: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i b. Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, 1967.
Google Scholar

Matuszewski, Ryszard. “Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych (o recepcji twórczości Juliana Tuwima).” In Julian Tuwim. Wiersze 1, edited by Alina Kowalczykowa, 5–119. Warsaw: Czytelnik, 1986.
Google Scholar

Matywiecki, Piotr. Twarz Tuwima. Warsaw: Wydawnictwo W.A.B., 2008.
Google Scholar

Michałowski, Piotr. “Wstęp.” In Julian Tuwim. Kwiaty polskie, introduction and edited by Piotr Michałowski, 5–62. Krakow: Universitas, 2004.
Google Scholar

Nagrody Państwowe w latach 1948–1955, 1964–1972. Informator, edited by Janina Adamowiczowa, Marian Kotowski. Wrocław–Warsaw–Krakow– Gdańsk: Ossolineum, 1973.
Google Scholar

Nowak, Maciej J. “Utarczki z miejscowymi kretynami. Rzecz o Tuwimie.” Przegląd, issue 11 (2019): 40–41.
Google Scholar

Olejniczak, Józef. “Z perspektywy XX wieku.” In Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, edited by Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak, 121–131. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
Google Scholar

Opałek, Kazimierz, and Wróblewski Jerzy. Zagadnienia teorii prawa. Warsaw: PWN, 1969.
Google Scholar

Paszek, Jerzy. “Blask Kwiatów polskich.” Śląsk, issue 4 (2018): 60–61.
Google Scholar

Persak, Krzysztof. “«Troskliwy opiekun i światły doradca Polski Ludowej» – poprawki Józefa Stalina do Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku.” In PRL – trwanie i zmiana [Tom dedykowany profesorowi Marcinowi Kuli], edited by Dariusz Stola, Marcin Zaremba, 187–209. Warsaw: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003.
Google Scholar

Pewińska, Gabriela. “Julian Tuwim, poeta.” In Gabriela Pewińska, Grażyna Antoniewicz. Sopot. Śladami znanych ludzi, 163–167. Gdańsk: Polska Press, 2019.
Google Scholar

Piernikarski, Zdzisław. “Boy – prawnik (Wspomnienie).” Państwo i Prawo, issue 7 (1946): 38–40.
Google Scholar

Podolska, Joanna, and Rakowski-Kłos Igor. Spacerownik. Śladami Juliana Tuwima. Łódź: Agora, 2013.
Google Scholar

Raabe, Tadeusz. “Trzy spotkania.” In Wspomnienia o Julianie Tuwimie, edited by Wanda Jedlicka, Marian Toporowski, 84–95. Warsaw: Czytelnik, 1963.
Google Scholar

Ratajska, Krystyna. “Czym są Kwiaty polskie Tuwima?” Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, issue 7 (2018): 359–372.
Google Scholar

Ratajska, Krystyna. Kraj młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu. [Łódź]: Wydawnictwo Literatura, 2002.
Google Scholar

Ratajska, Krystyna. “Kwiaty polskie – utwór zagadkowy i kontrowersyjny.” Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, issue 2 (2013): 349–366.
Google Scholar

Ratajska, Krystyna, and Cieślak Tomasz. “Wprowadzenie.” In Julian Tuwim. Biografia – twórczość – recepcja, edited by Krystyna Ratajska, Tomasz Cieślak, 5. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
Google Scholar

“Regulamin i cennik Pikadora.” Wiadomości Literackie, issue 51–52 (1926): 3.
Google Scholar

Sandauer, Artur. “Julian Tuwim.” In Poeci trzech pokoleń, 52–77. [Warsaw]: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
Google Scholar

Sandauer, Artur. “O człowieku, który był diabłem (Rzecz o Julianie Tuwimie).” In Poeci trzech pokoleń, 78–102. [Warsaw]: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
Google Scholar

Sawicka, Jadwiga. Julian Tuwim. Warsaw: Wiedza Powszechna, 1986.
Google Scholar

Schaff, Leon. Proces karny Polski Ludowej. Wykład zasad ogólnych. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1953.
Google Scholar

Słonimski, Antoni. “Historja «Pikadora».” Wiadomości Literackie, issue 51–52 (1926): 2.
Google Scholar

Staff, Leopold. Nowa Kultura, issue 1 (1954): 1.
Google Scholar

Stelmach, Jerzy. “Intuicja prawnicza.” In Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 31–40. [Krakow]: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001.
Google Scholar

Stradecki, Janusz. Julian Tuwim. Bibliografia. Warsaw: PIW, 1959.
Google Scholar

Stradecki, Janusz. “Kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima.” In Julian Tuwim. Wiersze 1, edited by Alina Kowalczykowa, 121–189. Warsaw: Czytelnik, 1986.
Google Scholar

Szczepański, Piotr. “«Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość» – od prozaicznego żartu aż po dogłębną refleksję nad prawem w twórczości Juliana Tuwima.” In Prawo i literatura. Szkice drugie, edited by Jarosław Kuisz, Marek Wąsowicz, 92–122. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
Google Scholar

Szczukowski, Dariusz. Niepoprawny istnieniowiec. Bolesław Leśmian i doświadczenie literatury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
Google Scholar

Szotek-Ostrowska, Małgorzata. “Człowiek zaczarowany?” Więź, issue 12 (2005): 125–131.
Google Scholar

Tomkowski, Jan. “Julian Tuwim: od piosenki do eposu.” Nauka, issue 1 (2013): 83–96.
Google Scholar

Tuwim, Irena. “Czarodziej.” In Wspomnienia o Julianie Tuwimie, edited by Wanda Jedlicka, Marian Toporowski, 9–17. Warsaw: Czytelnik, 1963.
Google Scholar

Tuwim, Julian. “Data, która przejdzie do dziejów narodu.” In “Głosy w dyskusji nad projektem Konstytucji.” Trybuna Ludu, issue 37 (1099) (6 Fe¬bruary 1952): 3.
Google Scholar

Tuwim, Julian. ”Dwa fragmenty spoza I tomu poematu (ogłoszone za życia poety).” In Julian Tuwim, Kwiaty polskie, edited by Tadeusz Januszewski, 279–289. Warsaw: Czytelnik, 1993.
Google Scholar

Tuwim, Julian. “Józef Piłsudski.” In Idea i czyn Józefa Piłsudskiego, 245. Warsaw: Biblioteka Dzieł Naukowych, 1934.
Google Scholar

Tuwim, Julian. Kwiaty polskie, edited by Tadeusz Januszewski. Warsaw: Czytelnik, 1993.
Google Scholar

Tuwim, Julian. Kwiaty polskie, introduction and edited by Piotr Michałowski. Krakow: Universitas, 2004.
Google Scholar

Tuwim, Julian. ”Letter to L. Staff of 31 August 1947.” In Leopold Staff, Julian Tuwim. Z tysiącem serdeczności… Korespondencja z lat 1911–1953, edited by Tadeusz Januszewski, Irena Maciejewska, Janusz Stradecki, 34–35. Warsaw: PIW, 1974.
Google Scholar

Tuwim, Julian. Modlitwa “(Fragment z poematu «Kwiaty polskie»).” In Poezja polska 1939–1944, 72–74. Moscow: Związek Patriotów Polskich w ZSRR, 1944.
Google Scholar

Tuwim, Julian. “[Myśli urywkowe].” In Juwenilia 2, edited by Tadeusz Januszewski, Alicja Bałakier, 294–302. Warsaw: Czytelnik, 1990.
Google Scholar

Tuwim, Julian. “Obywatele zgłaszają wnioski i poprawki do projektu Konstytucji.” Trybuna Ludu, issue 41 (1103) (10 February 1952): 3.
Google Scholar

Tuwim, Julian. “Pisarze o Brześciu.” Wiadomości Literackie, issue 2 (1931): 3.
Google Scholar

[Tuwim, Julian]. “W 74 rocznicę urodzin. Listy Tuwima do siostry.” Submitted for print by Irena Tuwim. Polityka, issue 37 (1968): 7.
Google Scholar

Ujazdowski, Aleksander. “«Chcę, żeby moja Łódź rosła…» – aspekty prawne w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta.” In Prawo i literatura. Szkice, edited by Jarosław Kuisz, Marek Wąsowicz, 36–51. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.
Google Scholar

Umińska-Tytoń, Elżbieta. “«Łódzka mowa» oczami Juliana Tuwima (na podstawie Kwiatów polskich).” In Julian Tuwim. Biografia – twórczość – recepcja, edited by Krystyna Ratajska, Tomasz Cieślak, 165–175. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
Google Scholar

Urbanek, Mariusz. Tuwim. Wylękniony bluźnierca. Warsaw: Iskry, 2013.
Google Scholar

Wąsowicz, Marek. “Obraz prawa w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Uwagi wstępne.” In Prawo i literatura. Szkice drugie, edited by Jarosław Kuisz, Marek Wąsowicz, 7–23. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
Google Scholar

Węgrzyniak, Anna. Ja głosów świata imitator. Studia o poezji Juliana Tuwima. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2005.
Google Scholar

Wiatr, Aneta. “Ekspres Tuwim.” Twórczość, issue 5 (2001): 41–53.
Google Scholar

Wiatr, Jerzy J. “Myśl polityczna Karola Marksa a problem dyktatury proletariatu.” In Karolowi Marksowi w 175 rocznicę urodzin i 110 rocznicę śmierci. Księga pamiątkowa, 74–80. Warsaw: Stowarzyszenie Marksistów Polskich, 1994.
Google Scholar

Widok, Jerzy. “Łódzkie akcenty w poezji Juliana Tuwima. «Jakby tu miasto przystroić w rym?»” Kronika Miasta Łodzi, issue 2 (2000): 171–181.
Google Scholar

Wierzbowski, Ryszard. “Łódzkie realia Kwiatów polskich. Rekonesans.” In Literatura i język Łodzi. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18–19 kwietnia 1978 r., edited by Antoni Szram, Jerzy Weinberg, Mieczysław Kucner, 63–89. Łódź: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1978.
Google Scholar

Woźniakowski, Krzysztof. “Początki działalności Związku Zawodowego Literatów Polskich po wyzwoleniu (sierpień 1944 – wrzesień 1945).” In Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, edited by Tomasz Weiss, 363–386. Krakow–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984.
Google Scholar

Wronkowska, Sławomira, and Zieliński Maciej. Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2004.
Google Scholar

Wróblewski, Jerzy. “Przepisy i normy prawne.” In Wiesław Lang, Jerzy Wróblewski, Sylwester Zawadzki. Teoria państwa i prawa, 312–321. Warsaw: PWN, 1979.
Google Scholar

Wróblewski, Wiesław. “Druga wojna światowa w literaturze i sztuce.” In Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, edited by Łukasz Tomczak, 435–451. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005.
Google Scholar

Wyka, Kazimierz. “Bukiet z całej epoki.” Twórczość, issue 10 (1949): 103–114.
Google Scholar

Zajączkowski, Krzysztof. Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989. Warsaw: IPN, 2015.
Google Scholar

Zeidler, Kamil. Estetyka prawa. Gdańsk–Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Wolter Kluwer Polska, 2018.
Google Scholar

Żywulska, Krystyna. “Modlitwa.” In Wspomnienia o Julianie Tuwimie, edited by Wanda Jedlicka, Marian Toporowski, 231–238. Warsaw: Czytelnik, 1963.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Kijowski, M. (2020). "Kwiaty polskie" by Julian Tuwim as a Reflection on Law, the Political System, and the State. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (9), 289-308. https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.15

Numer

Dział

Czytanie tradycji