O „przepływach intelektualnych”: spotkania dialogowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.15

Słowa kluczowe:

przepływ intelektualny, spotkania dialogowe, antropologia aktywności, transformacje świadomościowe

Abstrakt

W artykule przedstawiamy analizę mechanizmów „przepływów intelektualnych” dokonujących się w zderzeniu z „inną” kulturą myślenia. Analiza ta opiera się na cyklu rozmów (spotkań dialogicznych) poświęconych odkrywaniu różnych wymiarów transformacji świadomościowych. W tym procesie autorzy odkrywają: słownik/ terminologię sprzyjające zerwaniom i „przepływom intelektualnym”, aspekty relacji transformacyjnych (np. „odczucie braku”) oraz narzędzia analizy wypełniania braków w formie koncepcji „progów” w „przepływach intelektualnych”.

Biogramy autorów

Marcin Kafar - Uniwersytet Łódzki

Kafar Marcin, badacz interdyscyplinarny pracujący na przecięciu nauk humanistycznych i społecznych; wykorzystuje pola antropologii kulturowej, edukacji, literaturoznawstwa i filozofii. Jest redaktorem naczelnym prowadzonej w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego serii wydawniczej „Perspektywy Biograficzne”. Napisał i zredagował kilkanaście monografii, w tym ostatnio (wspólnie z Anną Kacperczyk) Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”. O autoetnografii w Polsce (2020). Stażysta (2010, 2016) i visiting professor (2018) w Department of Communication, University of South Florida.

Ewa Marynowicz-Hetka - Uniwersytet Łódzki

Marynowicz-Hetka Ewa, pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Ostrawie. Zainteresowania badawcze obejmują: namysł nad podstawami działania pedagoga społecznego w polu praktyki; kształcenie do profesji społecznych i działania w polu pracy socjalnej/społecznej; epistemologiczne i metodologiczne przesłanki konstruowania narzędzi analizy aktywności w polu praktyki. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” wydawanego przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bibliografia

Ardoino J., Lourau R. (1994) Les pédagogies institutionnelles, Paris, Presses Universitaire de France, https://doi.org/10.3917/puf.ardoi.1994.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3917/puf.ardoi.1994.01

Balandier G. (1988) Le désordre, éloge du mouvement, Paris, Fayaro.
Google Scholar

Barbier J.-M. (1991) Élaboration de projets ďaction et planification, Paris, Presses Universitaire de France.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2017) Vocabulaire ďanalyse des activités. Penser les conceptualisations ordinaires, 2e édition revue et augmentée, Paris, Presses Universitaire de France.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2020) La transformation continue par les sujet des rapports qu᾽ils établissent avec/entre les composantes de leur activité w: Comprendre/transformer Débats en éducation et Formation, J. Thievenaz, J.-M. Barbier, F. Saussez (red.), Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Peter Lang, s. 9–17.
Google Scholar

Barnes B. (1998 [1990]) Thomas Kuhn w: Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, Q. Skiner (red.), tłum. P. Łozowski, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 99–118.
Google Scholar

Benedict R. (1966) Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Z. Kierszys, wstęp A. Kłoskowska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Benedyktowicz D., Benedyktowicz Z. (1992) Dom w tradycji ludowej, Wrocław, Wiedza o Kulturze.
Google Scholar

Braudel F. (1999 [1971]) Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, W. Kula, Warszawa, Czytelnik.
Google Scholar

Campbell J. (1997) Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Janowski, Poznań, Zysk i S-ka.
Google Scholar

Castoriadis C. (1975) Ľinstitution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil.
Google Scholar

Chaumbart de Lauwe M. J. (1959) Dégradation du logement et ses conséquences, aspects medico-sociaux et psycho-pathologiques w: Famille et habitation, par P. Chaumbart-de Lauwe et Groupe ďEthnologie Sociale, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, s. 105–123.
Google Scholar

Durand M. (2017) L’activité en transformation w: Encyclopédie d’analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), Paris, Presses Universitaires de France, s. 33–55.
Google Scholar

Jullien F. (2017) Une seconde vie. Commencer véritablement ďexister, Paris, Éditions Grasset.
Google Scholar

Kafar M. (2016) Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych – przestrzenie doświadczeń i refleksji w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, M. Kafar (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 9–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-222-5.01

Kafar M. (2019) W dialogu z mistrzami albo jak rodzi się szkoła myślenia. Uwagi na marginesie lektury artykułu Ewy Marynowicz-Hetki „Szkoła myślenia: relacyjne procesy trwania i transformacji”, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1, s. 281–292, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.21
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.21

Kamiński A. (1972) Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kmita J. (1976) Szkice z teorii poznania naukowego, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Lepalczyk I. (2003) Wśród ludzi i książek, Łódź, Wydawnictwo WING.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (1980) Poglądy Heleny Radlińskiej na warsztat badawczy pedagoga społecznego, „Biuletyn TWWP. Człowiek w pracy i w osiedlu”, numer specjalny: Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej, I. Lepalczyk, J. Badura (red.), nr 2/92/XIX; 3/93/XIX, s. 213–224.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2006) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, wykład, t. I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2015) Pedagogizacja życia społecznego. Spojrzenie z oddalenia, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1, s. 178–189.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019a) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019b) The School of Thought: Relational Process of Lasting Existence and Transformation, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1, s. 109–125, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.08

Nawroczyński B. (1947) Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków–Warszawa, Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i S-ka.
Google Scholar

Nobis A. (1993) Chaos i ład w: Kulturowy wymiar przemian społecznych w Polsce, A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (red.), Warszawa, PAN, s. 47–54.
Google Scholar

Perek G. (2014) Transgresja i literatura, „Przestrzenie Teorii”, nr 22, s. 11–38, https://doi.org/10.14746/pt.2014.22.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2014.22.1

Radlińska H. (1935) Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa, Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Radlińska H. (1946) Książka wśród ludzi, wydanie czwarte, zmienione, Warszawa 1946, Warszawska Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza „Światowid”.
Google Scholar

Radlińska H. (1964) Listy o nauczaniu i pracy badawczej w: H. Radlińska, Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, J. Hulewicz, W. Wyrobkowa-Pawłowska, J. Wojciechowska (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, s. 329–478.
Google Scholar

Ricoeur P. (2005 [1995]) Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, tłum. P. Bobowska-Nastarzewska, Kęty, Wydawnictwo ANTYK.
Google Scholar

Spinoza B. (1954), Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. I. Myśliwski, na nowo opatrzył komentarzami i wstęp opracował L. Kołakowski, Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Sulima R. (1995) Józef Tkaczuk i inni, czyli o imionach widywanych na murach. Przyczynek do etnografii miasta, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, t. 229, s. 52–64.
Google Scholar

Turner V. (2005) Gry społeczne, pola, metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Van Gennep A. (2006) Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wejland A. P. (2006) Oswajanie obcości. W krainie metodologii wywiadu Norberta Schwarza w: A. Krzewińska, O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 13–28.
Google Scholar

Witkowski L. (2007) Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, t. II, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
Google Scholar

Witkowski L. (2013) Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2014) Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

McCotter S. S. (2001) The Journey of a Beginning Researcher, „The Qualitative Report”, https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2004&context=tqr [dostęp: 8.01.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Kafar, M., & Marynowicz-Hetka, E. (2021). O „przepływach intelektualnych”: spotkania dialogowe. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 251–274. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.15