Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego: realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna VAT

Autor

  • Roman Namysłowski Doktor nauk ekonomicznych, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.02.02

Słowa kluczowe:

realizacja zasady neutralności, funkcja fiskalna, podatek od towarów i usług, ograniczenie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, usługi restauracyjne, usługi zakwaterowania

Abstrakt

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że istnieje swego rodzaju konflikt pomiędzy realizacją zasady neutralności a funkcją fiskalną podatku od towarów i usług. W zakresie przestrzegania tej zasady ustawodawca jest związany przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, do których stosowania Polska, jako państwo członkowskie, jest zobowiązana. Niemniej jednak w niektórych obszarach prawo to pozostawia pewną swobodę kształtowania własnego systemu podatkowego. W zakresie tej swobody, jak wynika z dokonanej analizy, podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków zmian w zakresie podatku od towarów i usług była funkcja fiskalna podatku. Konieczność zapewnienia dochodów budżetowych na określonym poziomie zawsze będzie priorytetem dla każdej władzy państwowej, lecz realizacja funkcji fiskalnej podatku od towarów i usług powinna zawsze być konfrontowana z koniecznością realizacji jednej z fundamentalnych cech tego podatku, tj. zasadą neutralności podatku, która przejawia się m.in. w prawie do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w nabywanych towarach lub usługach. Potwierdza to, że zakres respektowania zasady neutralności w konstrukcji podatku od towarów i usług ma istotne znaczenie dla realizacji funkcji fiskalnej tego podatku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aizenman J., Jinjarak Y., The Collection Efficiency of the Value Added Tax: Theory and International Evidence, „The Journal of International Trade & Economic Development” 2006, nr 15/2, https://doi.org/10.3386/w11539
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w11539

Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Katowice 2007.
Google Scholar

Hybka M.M., Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech, Poznań 2011.
Google Scholar

James K., The Rise of the Value-Added Tax, Cambridge 2015, https://doi.org/10.1017/CBO9781107358522
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107358522

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.)
Google Scholar

VI Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z dnia 13 czerwca 1977 r.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Namysłowski, R. (2020). Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego: realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna VAT. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (2), 17–33. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.02.02

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics