Ruch wędrówkowy ludności w województwie łódzkim po 2002 r.

Autor

  • Dorota Kałuża-Kopias Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Demografii, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź https://orcid.org/0000-0001-5023-2596

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.03

Słowa kluczowe:

migracje, migracje w województwie łódzkim, demografia regionalna

Abstrakt

W XXI wieku na sile zaczęły przybierać migracje wewnątrz obszarów metropolitalnych, głównie z miast centralnych do stref podmiejskich oraz wyludnianie się obszarów peryferyjnych. Po 2004 r. wyraźnie wzrosły rozmiary emigracji z Polski, jak również zwiększyła się liczba krajów, do których Polacy zaczęli wyjeżdżać, a w ostatnich kilku latach obserwujemy przewagę imigracji nad emigracją. Celem niniejszego opracowania jest analiza skali i zasięgu przestrzennego migracji ludności w województwie łódzkim w latach 2002–2019. Omówione zostały migracje wewnątrzkrajowe i zagraniczne ogółem oraz na poziomie powiatów, zdefiniowane jako zmiana stałego miejsca zamieszkania (czyli zameldowania i wymeldowania).

Ujemny bilans przemieszczeń międzywojewódzkich dla regionu, świadczy o niskiej atrakcyjności osiedleńczej województwa łódzkiego. Region traci mieszkańców głównie na rzecz sąsiadujących z nim województw. W latach 2002–2019, powiaty sąsiadujące ze stolicą regionu, miały dodatni bilans migracyjny (brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski). W przypadku migracji zagranicznych, w ostatnich kilku latach, region odnotowywał przewagę imigracji nad emigracją, podobnie jak to miało miejsce w skali kraju.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anacka M., Janicka A., 2018, Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych, „Wiadomości Statystyczne”, 8(687): 5–27.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0686

Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J. (red.), 2010, Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.
Google Scholar

Bobrowska A., 2013, Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 2: 49–64.
Google Scholar

Cieślińska B., 2012, Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

Gałka J., Warych-Juras A., 2011, Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce, „Studia Miejskie”, 3: 147–157.
Google Scholar

Garapich M.P., 2019, Migracje z Polski do Wielkiej Brytanii: geneza, stan dzisiejszy, wyzwania na przyszłość, „Studia BAS”, 4: 13–30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2019.28

Górz B., 2004, Emigracja zarobkowa ludności wsi Podhalańskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1975–1988, [w:] B. Górz (red.), Studia nad przemianami Podhala, Seria: Prace Monograficzne WSP, 172, Kraków: 92–117.
Google Scholar

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Ilnicki D., 2020. Wielkość i kierunki migracji na pobyt stały w województwie wielkopolskim w latach 2002–2017, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 52: 141–160.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.09

Jancewicz B., Salamońska J., 2020, Migracje wielokrotne w Europie: polscy migranci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Niemczech, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 46(2(176)).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.009.12325

Jończy R., 2006, Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki, „Polityka Społeczna”, 1: 11–15.
Google Scholar

Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Instytut Śląski, Opole–Wrocław.
Google Scholar

Jończy R., 2014, Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360: 11–18.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.360.01

Kałuża-Kopias D., 2010, Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 237: 29−42.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2016, Migracje w województwie łódzkim, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 290: 187–197.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2017, Migracje w województwie łódzkim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red), Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, RRL, Warszawa: 138–157.
Google Scholar

Korcelli P., 1997, Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich, [w:] P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, Zeszyty IGiPZ PAN 45, Warszawa: 5–22.
Google Scholar

Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2014, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Google Scholar

Liszewski S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, „Biuletyn KPZK PAN”, 215: 25–47.
Google Scholar

Mikulec A., 2008, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na przykładzie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989−2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Mikuła Ł., 2012, Wpływ migracji na rozwój przestrzenny aglomeracji poznańskiej, [w:] E. Gołata (red.), Migracje mieszkańców dużych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań: 186–201.
Google Scholar

Obraniak W., 2007, Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984−2006, Główny Urząd Statystyczny, Łódź.
Google Scholar

Pietrzak M.B., Wilk J., 2013, Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności, „Ekonomia i Prawo”, XII(2): 489–506.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/EiP.2013.036

Potrykowska A., 2017, Migracje wewnętrzne w województwie mazowieckim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, RRL, Warszawa: 121–143.
Google Scholar

Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, IGiPZ, Warszawa.
Google Scholar

Solga B., 2013, Migracje powrotne w województwie opolskim. Charakter zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju regionu, „Barometr Regionalny”, 11(3): 99–109.
Google Scholar

Stańkowski B., 2006, Współczesna rodzina podhalańska. Wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży – wyniki badań empirycznych, „Seminare”, 23: 239–259. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Seminare_Poszukiwania_naukowe/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23-s239-260/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23-s239-260.pdf
Google Scholar

Śleszyński P., 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, „Przegląd Geograficzny”, 77(2): 193–212.
Google Scholar

Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, „Studia demograficzne”, 2: 35–58.
Google Scholar

Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, 85(2), 173–197.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Śleszyński P., 2015, Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”, „Studia Regionalne i Lokalne”, 16(61): 43–66.
Google Scholar

Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kałuża-Kopias, D. (2021). Ruch wędrówkowy ludności w województwie łódzkim po 2002 r. Space – Society – Economy, (32), 61–81. https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.03

Numer

Dział

Articles