Trafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUS

Autor

  • Dorota Kałuża-Kopias Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.05

Słowa kluczowe:

prognozowanie migracji, migracje ludności

Abstrakt

W artykule dokonano oceny trafności przewidywanego poziomu migracji w prognozach opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnich dwóch dekadach (prognozy z lat: 1997, 2000, 2004, 2009). W artykule omówiono migracje (wewnętrzne i zewnętrzne) we współczesnej Polsce. Następnie przedstawiono i skomentowano założenia metodologiczne z wybranych prognoz dotyczących migracji. Wskazano, iż różnice między rzeczywistą skalą migracji a przewidywaną z prognoz były stosunkowo duże. Błędy dotyczyły zarówno wyznaczania właściwych trendów w kierunkach migracji, jak i rozmiarów przemieszczeń.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J., 2010, Warto wracać? Strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystania ich potencjału, Kraków, opracowanie dostępne na stronie: http://www.cds.krakow.pl/zdjecia/Warto%20wra-ca%C4%87.pdf.
Google Scholar

Bijak J., 2008, Prognozowanie migracji zagranicznych w Europie: podejście bayesowskie [w:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Google Scholar

Bijak J., Koryś I., 2006, Statistic or reality? International migration in Poland, CEFMR, Working Paper 3, Warszawa.
Google Scholar

Demographic Structure, Motives and Intentions, „Czech Sociological Review” 6(1), s. 59‒72.
Google Scholar

Demography report 2010, Older, more numerous and diverse Europeans, Commission Staff Working Document, March 2011, dostępny na stronie: epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/.
Google Scholar

Eberhardt P., 2012, Stopień trafności polskich prognoz demograficznych, „Czasopismo Geograficzne” 83.
Google Scholar

Fassmann H., Hintermann Ch., 1998, Potential East-West Migration.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.1998.34.11.08

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Holcer J.Z., 2003, Demografia, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kędelski M., Paradysz J., 2006, Demografia, AE w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Kotowska I., 2010, Prognozowanie stanu i struktury ludności oraz zasobów pracy [w:] Kurkiewicz J. (red.) Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Kupiszewska D., Kupiszewski M., 2005, A revision of a traditional multiregional model to better capture international migration: the MULTIPOLES model and its applications, CEFMR Working Paper 10.
Google Scholar

Kupiszewski M., 2004, Metodologiczne problemy prognozowania migracji zagranicznych, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 15.
Google Scholar

Kupiszewski M., Bijak J., 2008, Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny, dostępny na stronie: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Kupiszewski.pdf.
Google Scholar

Markowski T., Marszał T., 2007, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
Google Scholar

Mikulec A., 2008, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989‒2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Okólski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Okólski M., Fihel A., 2012, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Orłowski W.M., Zienkowski L., 1998, Skala potencjalnych emigracji z Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej: próba prognozy [w:] Worcelli P. (red.), Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Biuletyn KPZK” 184.
Google Scholar

Prognoza demograficzna na lata 2003–2030, 2004, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Prognoza ludności na lata 2008‒2035, 2009, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Prognoza ludności Polski według województw na lata 1996–2020, 1997, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Prognoza ludności Polski według województw na lata 1999‒2030, 2000, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Raźniak P., 2007, Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000‒2005, „Biuleting of Geography” (Socio-Economic Series) 8.
Google Scholar

Rees P., Kupiszewski M., 1999, Internal migration and regional population dynamics in Europe, Statistical Office of the European Communities, Working paper No. 40, dostępny na stronie: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/1999/05/projections/40.e.pdf.
Google Scholar

Szukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Kałuża-Kopias, D. (2014). Trafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUS. Space – Society – Economy, (13), 75–90. https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.05