Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymna lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgów

Autor

  • Anna Rek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.04

Słowa kluczowe:

lokalna polityka przestrzenna, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, chłonność zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Abstrakt

Wprowadzone w 2015 roku zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miały na celu racjonalizację lokalnej polityki przestrzennej. Wcześniej nie było regulacji prawnych jasno określających ile terenów gmina może przeznaczyć pod zabudowę. Skutkowało to wyznaczaniem coraz to nowszych terenów budowlanych, często bez zbadania rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwoju. W efekcie stan ten doprowadził do zjawiska niekontrolowanej urbanizacji oraz wzrostu kosztów budowy infrastruktury technicznej i społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie badań własnych nad oddziaływaniem wprowadzonych zmian w przepisach na lokalną politykę przestrzenną. W pracy przeprowadzono analizę rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rzgów, następnie zestawiono jej wyniki z lokalnymi uwarunkowaniami przestrzennymi w kontekście nowych regulacji prawnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Główny Urząd Statystyczny, 2014, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Zakład Wydawnictw Specjalistycznych, Warszawa.
Google Scholar

Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny.
Google Scholar

NIK, 2016, System gospodarowania gminą jako dobrem publicznym, nr ewid. 193/2016/KIN.
Google Scholar

Nowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–2010), Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Rek A., 2016, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle ustawy o rewitalizacji oraz ustawy „krajobrazowej” – studium przypadku, praca magisterska, Politechnika Łódzka, Łódź.
Google Scholar

Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, Warszawa: 1–240.
Google Scholar

Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn KPZK PAN”, 252, Warszawa.
Google Scholar

Śleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, „Studia miejskie”, 9: 37–50.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2017, poz. 1073).
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2017, poz. 1023, 1529, 1566).
Google Scholar

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęte Uchwałą Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęte Uchwałą Nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Google Scholar

http://www.isap.sejm.gov.pl.
Google Scholar

http://www.rcl.gov.pl.
Google Scholar

https://bdl.stat.gov.pl.
Google Scholar

http://bip.rzgow.pl.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Rek, A. (2018). Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymna lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgów. Space – Society – Economy, (23), 55–73. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.04