Wpływ lokalnej polityki przestrzennej na rozwój terenów mieszkaniowych – studium przypadku gminy Aleksandrów Łódzki

Autor

  • Anna Rek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  • Rafał Kowalski Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.03

Słowa kluczowe:

Lokalna polityka przestrzenna, tereny mieszkaniowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, chłonność zabudowy, gminy podmiejskie

Abstrakt

Nadpodaż terenów mieszkaniowych występuje niemal w każdej gminie w Polsce, a w gminach sąsiadujących z dużymi miastami zjawisko to jest szczególnie zauważalne. Gminy podmiejskie, często stają się sypialniami dużych miast, przez co ich rozwój przebiega monofunkcyjnie. Przyczynami tego zjawiska są lokalna polityka przestrzenna oraz mankamenty samego systemu planowania przestrzennego w Polsce. Celem artykułu jest sprawdzenie, jak prowadzona od 2000 roku polityka przestrzenna gminy Aleksandrów Łódzki, wpłynęła na rozwój terenów mieszkaniowych na jej obszarze. W pracy przeanalizowano stosowane przez gminę narzędzia planistyczne, omawiając ich pozytywne i negatywne aspekty.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Groeger L., 2016, Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 29–43.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.24.03

Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny.
Google Scholar

Nowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–2010), Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Rek A., 2018, Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgów, „Space – Society – Economy”, 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 55–73.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.04

Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa: 1–240.
Google Scholar

Śleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] Wolaniuk A. (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn KPZK PAN”, 252, Warszawa.
Google Scholar

Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, „Studia Miejskie”, 9: 37–50.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U., 1985, nr 14, poz. 60, z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej (Dz.U., 1988, nr 41, poz. 324).
Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 1994, nr 89, poz. 415).
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2018, poz. 1945).
Google Scholar

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Aleksandrów Łódzki.
Google Scholar

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania Miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi przyjęty Uchwałą Sejsmiku Województwa Łódzkiego nr LV/679/18 z dnia 28.08.2018 roku.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęte Uchwałą nr XXVIII/281/01 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18.04.2001 roku.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęte Uchwałą nr L/517/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28.11.2013 roku.
Google Scholar

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęta Uchwałą nr XXVIII/283/16 z dnia 29.09.2016 roku.
Google Scholar

http://aleksandrowlodzki.bip.net.pl
Google Scholar

http://www.aleksandrow.sipgminy.pl/
Google Scholar

https://bdl.stat.gov.pl
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Rek, A., & Kowalski, R. (2018). Wpływ lokalnej polityki przestrzennej na rozwój terenów mieszkaniowych – studium przypadku gminy Aleksandrów Łódzki. Space – Society – Economy, (26), 65–84. https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.03