Wpływ organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na kreowanie polityki przestrzennej Łodzi

Autor

  • Paweł Nowicki Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej , ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.05

Słowa kluczowe:

partycypacja, konsultacje społeczne, polityka przestrzenna, organizacje pozarządowe, Łódź

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu organizacji pozarządowych i obywateli na tworzenie polityki przestrzennej Łodzi. W pracy podjęto kwestie zakresu aktywności, form oraz skuteczności łódzkich organizacji pozarządowych w procesach partycypacyjnych. Dokonano także analizy uwag składanych podczas konsultacji społecznych dokumentów strategicznych oraz planistycznych Łodzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogacz-Wojtanowska E., 2013, Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Google Scholar

Brodie E., Cowling E., Nissen N., Ellis Paine A., Jochum V., Warburton D., 2009, Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, Londyn.
Google Scholar

Brzeziński C., 2015, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-795-3

Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gaczek W.M., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań.
Google Scholar

Gliński P., 2006, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
Google Scholar

Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Google Scholar

Herbst J., 2005, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.
Google Scholar

Kietlińska K., 2010, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Kijowski D.R., 2010, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny”, 1–2, Warszawa.
Google Scholar

Kisilowski M., 2009, Prawo sektora pozarządowego: analiza funkcjonalna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
Google Scholar

Kowalik J., 2004, Między partycypacją a zarządzaniem: w poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Google Scholar

Marczewska-Rytko M., Michałowski S. (red.), 2012, Demokracja bezpośrednia w samorządzie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Puk M., 2011, Kolizje przestrzenne i konflikty społeczne – gra o przestrzeń – rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju, „Studia KPZK”, 142, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
Google Scholar

Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju, Budownictwo i Inżynieria Produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
Google Scholar

Weigel E., 2006, Pozarządowe usługi społeczne w przestrzeni miasta, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów Uchwałą nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 roku.
Google Scholar

Polityka Komunalna i Ochrony Środowiska Miasta Łodzi 2020+, 2013, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Polityka Rozwoju Sieci Rowerowej 2015–2020+, 2015, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Strategia Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi, 2010, Łódź.
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U., nr 96, poz. 873 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 13 grudnia 2014 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U., nr 0, poz. 40 z późn. zm.
Google Scholar

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 2020+, 2014, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-09-30

Jak cytować

Nowicki, P. (2017). Wpływ organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na kreowanie polityki przestrzennej Łodzi. Space – Society – Economy, (21), 99–122. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.05